archinfo.sk

branči / / Lokál
Mater­ská škola od archi­tekta Richarda Mur­gaša sa vymyká všet­kým zau­ží­va­ným pred­sta­vám o slo­ven­ských škôl­kach.

Keď sa povie “slo­ven­ská škôlka”, väč­šina z nás si prav­de­po­dobne pred­staví niečo takéto:

skolka-banska-striavnica
kamenicna.g6.cz

No tento slo­ven­ský archi­tek­to­nický skvost od Richarda Mur­gaša posúva defi­ní­ciu budovy mater­skej školy do vôd, ktoré boli na Slo­ven­sku dote­raz viac-menej nepre­bá­dané. Škôlky nemu­sia v rodi­čoch vyvo­lá­vať silnú potrebu začať pre­ven­tívne štrn­gať kľúčmi. Môžu totiž vyze­rať aj takto:

skolka-banska-stiavnica
archinfo.sk

 

Škôlka sa nachá­dza v Ban­skej Štiav­nici a dostala meno Guli­ver. Vznikla cel­kom neštan­dardne ako pre­stavba rodin­ného domu.

Mater­ská škola Guli­ver je výsle­dok zada­nia súkrom­ného inves­tora pre­sta­vať roz­siahly rodinný dom na mater­skú školu vyš­šieho štan­dardu. Samotný objekt mater­skej školy pohl­til rozo­sta­vaný rodinný dom. Mali sme šťas­tie, že sme našli dom s parád­nym pozem­kom, ktorý bol od počiatku kon­ci­po­vaný ako viac­ge­ne­račný a jeho štruk­túra umož­ňo­vala po nut­ných úpra­vách implan­to­va­nie dis­po­zí­cie mater­skej školy,” hovorí Mur­gaš.

skolka-bs
archinfo.sk

Výzvou pro­jektu bolo využi­tie už exis­tu­jú­cich miest­ností rodin­ného domu. Fixné miest­nosti bolo treba vhodne zapo­jiť do potrieb mater­skej školy. Naprí­klad z garáže pre nákladné auto sa stala telo­cvičňa pre­svet­lená veľ­kým oknom.

Úpravy exis­tu­jú­cej stavby a terénu pozemku nako­niec vytvo­rili moderný areál mater­skej školy, ktorý pôsobí ako jeden celok.

Záh­rada už nie je iba zele­nou plo­chou, kopec slúži rov­nako dobre na sán­ko­va­nie aj ako lezecká stena, par­ko­visko ako dopravné ihrisko i pre­káž­ková dráha. Mater­ská škola tak nekončí na hrane obrysu objektu, ply­nule pre­bieha do are­álu a vytvára jeden zábavný celok. Moderná archi­tek­túra tu nie je cudzia, je integ­rál­nou súčas­ťou are­álu, víta­ným osvie­že­ním a iden­ti­fi­kač­ným prv­kom.”

skolka-bs1
archinfo.sk

Tento pro­jekt uka­zuje, že kva­litná archi­tek­túra je omnoho viac než iba pekný dizajn. Veľký dôraz bol kla­dený na to, ako objekt na deti bude pôso­biť počas rôz­nych akti­vít.

Pri vstupe je dvoj­pod­lažná budova usa­dená nad úro­veň hori­zontu a tvorí tak aké­hosi „dob­rác­keho obra, ktorý uvíta deti pri vstupe do školy“. Z dvora je zase budova škôlky vní­maná ako prí­zemná. Nad die­ťa­ťom teda nemá výraznú výš­kovú pre­vahu a zotrva­nie pri nej je prí­jemné.

skolka-bs2
archinfo.sk

V inte­ri­éri išlo zase o vytvo­re­nie cha­rak­teru jed­not­li­vých miest­ností, nasta­ve­nie miery kon­taktu s rodičmi a iden­ti­fi­ká­ciu die­ťaťa v škôlke. Guli­ver obsa­huje šatňu, jedá­leň, telo­cvičňu, well­ness a tri herne s vlast­nými spál­ňami na poschodí.

Úspešne sme sa vyhli prvo­plá­no­vým roz­práv­ko­vým posta­vám na ste­nách herní a deťom sme rad­šej naser­ví­ro­vali kúsok sever­skej edu­kač­nej stried­mosti dopl­ne­nej o zábavné pozí­cie, ako naprí­klad šmý­kačka medzi scho­dis­kom a šat­ňou, po kto­rej si odvážne deti (ale i rodi­čia) môžu skrá­tiť cestu. Fun-fak­tor vlo­žený do tohto návrhu bol potvr­dený prvým dňom pre­vádzky mater­skej školy, keď via­cerí rodi­čia mali prob­lém pre­sved­čiť svoje deti, aby s nimi konečne odišli domov.”

skolka-bs3
archinfo.sk
skolka-bs4
archinfo.sk
skolka-bs5
archinfo.sk

startitup

StartItUp.sk
Komentovať (0)