favim.com

Matej Mensatoris / / Série
Ak sa nevieš rozhodnúť ako ďalej, použi toto pravidlo, ktoré ti rozhodovanie uľahčí.

Nie je to len tvoj prob­lém, s neroz­hod­nos­ťou sa viac či menej stre­tá­va kaž­dý. Začí­na to ráno pri pre­mýš­ľa­ní, čo na seba, pokra­ču­je to pre­mýš­ľa­ním nad kaž­dým jed­lom a nad pra­cov­ný­mi úlo­ha­mi a kon­čí večer, keď sa nedo­ká­žeš roz­hod­núť, či si pozrieš film ale­bo pre­čí­taš kni­hu. K sku­toč­ným prob­lé­mom však dochá­dza vte­dy, keď sa musíš posta­viť pred neja­ké závaž­né život­né roz­hod­nu­tie. Vte­dy ti vie neroz­hod­nosť poriad­ne skom­pli­ko­vať život. Exis­tu­je však jed­na metó­da, kto­rá ti odte­raz celý ten­to pro­ces veľ­mi uľah­čí. Jej názov je „ Pra­vid­lo 10/10/10“ a je naozaj skve­lá.

Pravidlo 10/10/10

Autorkou tejto metódy je Suzy Welchová, ktorá je publicistkou a redaktorkou pre Harvard Business Review. Suzy potrebovala vyvážiť svoj hektický život a vytvoriť tak rovnováhu medzi svojím pracovným a súkromným životom. Musela však čeliť viacerým životným dilemám, no ako sa hovorí – všetko zlé je na niečo dobré. Práve v tomto období totiž vymyslela „Pravidlo 10/10/10“.

Jeho podstata je veľmi jednoduchá. Ak stojíš pred dôležitou životnou dilemou a nedokážeš sa rozhodnúť, sústreď sa na jednu z ponúkaných možností a polož si nasledovné 3 otázky:

  • Aké dôsledky bude mať tvoje rozhodnutie o 10 minút? Ako sa cítiš, keď si ich predstavuješ?
  • Ak sa rozhodneš pre danú možnosť, ako sa budeš cítiť takto o 10 mesiacov?
  • Ak sa rozhodneš pre danú možnosť, ako sa budeš cítiť takto o 10 rokov?

Nerozhoduj sa s horúcou hlavou, odpovede si spíš na papier a dôkladne nad nimi popremýšľaj.

favim.com

Používanie Pravidla 10/10/10

Toto pravidlo môžeš použiť prakticky všade. Či premýšľaš nad presťahovaním sa, nad svadbou či nad zmenou práce, dokáže ti pomôcť v každej situácii.

Každý človek má nejaké priority. Cieľom tejto metódy je práve to, aby si sa nad nimi zamyslel, no zároveň prehodnotil, čo by sa v priebehu 10 mesiacov či 10 rokov mohlo zmeniť. Toto pravidlo ti pomôže získať potrebný nadhľad, ktorý nám mnohokrát pri riešení ťažkých životných situácií chýba.

lifehack.org
0
Komentovať (0)