inhabitat

branči / / Ekológia
Pred­stav si plá­vať cez Paríž po rieke Seine, sle­du­júc všetky iko­nické pamiatky, zatiaľ čo si na palube lode pohá­ňa­nej cvi­če­ním.

To by jed­ného dňa mohlo byť rea­li­tou vďaka spo­loč­ného pro­jektu talian­skej archi­tek­to­nic­kej firmy Carlo Ratti Asso­ciati, nezis­ko­vej archi­tek­to­nic­kej sku­piny Ter­re­form ONE a inšti­tútu pre mest­skú rege­ne­rá­ciu URBEM. 20 met­rov dlhá loď s náz­vom Paris Navi­ga­ting Gym je navr­hnutá tak, aby sa pla­vila po rieke Seine pohá­ňaná revo­luč­nými cvi­čeb­nými strojmi ARTIS od spo­loč­nosti Tech­no­gym, ktoré sú navr­hnuté pre využi­tie ener­gie vyrá­ba­nej fit­ness nad­šen­cami vnútri.

Cvi­čebné stroje ARTIS zhro­maž­ďujú ener­giu a pou­ží­va­te­lia môžu sle­do­vať svoj výkon na disp­le­joch zabu­do­va­ných v oknách. Okrem toho môžu vidieť pod­mienky pro­stre­dia rieky zachy­tené v reál­nom čase pomo­cou sen­zo­rov zabu­do­va­ných do lode.

inhabitat
inhabitat

Dizajn trans­pa­rent­nej skle­ne­nej bub­liny je inšpi­ro­vaný milo­va­nými kom­pami Bate­aux Mou­ches, ktoré pre­vá­žali turis­tov po rieke od začiatku 20. sto­ro­čia. Návrh bol pris­pô­so­bený pre pou­ži­tie ARTIS roto­pe­dov. Avšak, ak nebude na palube dosta­točný počet ces­tu­jú­cich pre pohá­ňa­nie lode, tá pre svoj pohyb využije foto­vol­taické články na stre­che.

paris-navigating-gym
inhabitat.com

Carlo Ratti, zakla­da­júci par­tner Carlo Ratti Asso­ciati pove­dal: “Paris Navi­ga­ting Gym skúma poten­ciál využi­tia ľud­skej sily. Je fas­ci­nu­júce sle­do­vať, ako ener­gia vyro­bená cvi­če­ním v posil­ňovni môže sku­točne pomôcť pohá­ňať loď. Posky­tuje hma­ta­teľnú skú­se­nosť, čo sa skrýva za často abs­trakt­ným poj­mom ‘elek­trická ener­gia’.”

Plá­va­júca posil­ňovňa je zatiaľ len kon­cep­tom, ale dizaj­néri odha­dujú, že za 18 mesia­cov by mohla byť hotová. Ak sku­točne vznikne, bude to roz­hodne zau­jí­mavé skĺbe­nie cvi­če­nia a spoz­ná­va­nia krás Paríža.

Pozri aj: Francúzsko otvorilo prvú cestu zo solárnych panelov na svete. Dokáže osvietiť celú dedinu, kde žije 3 400 ľudí

startitup

inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com


Komentovať (0)