Foto: Pixabay

Opicu po pití alkoholu zažil už každý. Ak všetko pôjde dobre, tento stav môže byť v čoskoro minulosťou.

„Ci­vi­li­zá­cia začína destiláciou,“ po­ve­dal ke­dysi spi­so­va­teľ a al­ko­ho­lik Wil­liam Faul­ker. Aj na­priek tomu, že náš smäd a túžba po al­ko­hole siaha až do doby kamennej, nikto zatiaľ ne­pri­šiel na spô­sob, ako sa vy­spo­ria­dať s opi­cou po bu­ja­rej noci. Yun­feng Li je pro­fe­so­rom che­mického in­ži­nier­stva na Uni­ver­zite v Ka­li­for­nii a zá­ro­veň veľký mi­lov­ník vína, a práve preto cí­til po­trebu nájsť rie­še­nie na tento roz­siahly prob­lém.

V Ame­rike je 8-10 % zo všet­kých náv­štev po­ho­to­vosti spô­so­be­ných akút­nou otra­vou al­ko­ho­lom. To však nie je všetko, na­koľko al­ko­hol je hlav­ným ri­zi­ko­vým fak­to­rom pri pred­čas­nom úmrti a in­va­li­dite me­dzi ľuďmi vo veku 15 až 49 ro­kov. Po­ží­va­nie al­ko­holu môže tiež viesť k váž­nym zdra­vot­ným prob­lé­mom ako sú kar­di­ovas­ku­lárne ocho­re­nie alebo ra­ko­vina pe­čene. Na­priek po­kro­či­lej me­di­cíne a všet­kým týmto po­znat­kom sa pri liečbe nad­mer­ného po­ži­tia al­ko­holu vo veľ­kej miere spo­lie­hame na naše vlastné en­zýmy, ktoré túto drogu roz­kla­dajú.

Foto: Pixabay

Aj tieto dô­vody viedli pro­fe­sora, aby vy­tvo­ril pro­ti­látku, ktorá by po­mo­hola ľu­ďom vy­chut­nať si víno, pivo či kok­taily bez opice a zá­ro­veň vy­tvo­riť ži­vot za­chra­ňu­júcu liečbu in­to­xi­ká­cie pri nad­mer­nom po­žití al­ko­holu. Vý­sled­kom práce Yun­feng Liho v spo­lu­práci s ab­sol­ven­tom Duo Xuom a od­bor­ní­kom na ocho­re­nie pe­čene Cheng Lim je kap­sula na­pl­nená prí­rod­nými en­zý­mami, ktoré sa zvy­čajne na­chá­dzajú v bun­kách pe­čene a ktoré vý­razne urých­ľujú a po­má­hajú strá­viť resp. spra­co­vať al­ko­hol. Kap­sula bola ná­sledne tes­to­vaná na my­šiach.

Foto: Pixabay

Vý­skum­níci sa pri tvorbe kap­suly in­špi­ro­vali fun­go­va­ním ľud­ského or­ga­nizmu pri roz­klade al­ko­holu a vy­brali tri prí­rodné en­zýmy, ktoré pre­mie­ňajú al­ko­hol na ne­škodné mo­le­kuly, ktoré sú ná­sledne z tela vy­lú­čené. Hoci to znie veľmi jed­no­du­cho, na­koľko ne­bolo po­trebné vy­tvá­rať nové en­zýmy, naj­väč­šou vý­zvou bolo prísť na bez­pečný a účinný spô­sob ako do­stať kap­sulu do pe­čene. Za­bez­pečí sa to vďaka po­kry­tiu en­zý­mov do „ma­te­riálu“, ktorý je ame­ric­kými úradmi pre po­tra­viny a lie­čivá schvá­lený pre rôzne tab­letky. V rámci tes­to­va­cích pro­ce­sov sa tieto kap­suly ap­li­ko­vali do žíl opi­tých myší, kde sa do­stali do obe­ho­vého sys­tému resp. do pe­čene a kde sa stali sú­čas­ťou pe­če­ňo­vých bu­niek a slú­žili ako mini-re­ak­tory na trá­ve­nie al­ko­holu.

Foto: Pixabay

Testy pre­uká­zali, že u opi­tých myší liečba zní­žila hla­dinu al­ko­holu v krvi o 45% už za štyri ho­diny, v po­rov­naní s my­šami, ktoré ne­pod­stú­pili žiadnu liečbu. Me­dzi­tým kon­cen­trá­cia ace­tel­de­hydu zo­stala na ex­trémne níz­kej úrovni – reč je o vy­soko to­xic­kej zlú­če­nine, ktorá je kar­ci­no­génna a spô­so­buje bo­lesť hlavy, vra­ca­nie a spô­so­buje čer­ve­na­nie ľudí ktoré vzni­ká po­čas trá­ve­nia al­ko­holu. Tes­to­vané myši sa pre­bu­dili zo spánku vy­vo­la­ného po­ži­tím al­ko­holu omnoho rých­lej­šie ako pri ne­tes­to­va­ných my­šiach.

Foto: Pixabay

Schop­nosť účinne roz­kla­dať al­ko­hol by mala po­môcť pa­cien­tom pre­bu­diť sa skôr a za­brá­niť otrave al­ko­ho­lom. Zá­ro­veň by mala chrá­niť pe­čeň pred po­ško­de­ním a al­ko­ho­lom vy­vo­la­ným stre­som. Mo­men­tálne sú testy vo fi­nál­nej fáze s cie­ľom po­tvr­diť, že na­no­kap­sule sú bez­pečné a ne­spre­vá­dzajú ich žiadne ne­oča­ká­vané alebo ne­bez­pečné ved­ľaj­šie účinky. Ak sa liečba u myší ukáže ako účinná, s kli­nic­kými tes­tami u ľudí je možné za­čať už bu­dúci rok.

Tento druh pro­ti­látky síce ne­po­môže ľu­ďom aby to s al­ko­ho­lom ne­pre­há­ňali, ale môže po­môcť rých­lej­šie sa zo­ta­viť po opici. Na zá­ver však treba po­dot­knúť, že pr­vým kro­kom je piť zod­po­vedne a s mie­rou.

Pozri aj: Tento muž si pár týždňov pred konaním festivalu zakopal vodku na mieste jeho konania. Pašovanie alkoholu na festival tak doviedol do dokonalosti

the­con­ver­sa­tion.com
Príbehy
0
Komentovať (0)