Foto: unsplash.com/youtube.com

Matej Mensatoris / / Veda
Znásilnenia sú v Indii žiaľ dennou realitou. Aj tento vynález môže tento neutešený stav zmierniť.

Uttar­pra­déš je štát, ktorý sa na­chá­dza v se­ver­nej In­dii. Je vô­bec naj­hus­tej­šie obý­va­ným štá­tom kra­jiny. Po­sky­tuje do­mov viac ako 190 mi­li­ó­nom oby­va­te­ľom. Ak by sme ho po­rov­nali s os­tat­nými štátmi sveta, tak by sa umiest­nil na šies­tom mieste, čo sa po­čtu oby­va­te­ľov týka. V tomto štáte sa na­chá­dza mesto Far­ruk­ha­bad, z kto­rého po­chá­dza od­vážna mladá bu­dúca pod­ni­ka­teľka Se­enu Ku­mari.

Aj na­priek chu­dob­ným po­me­rom, v kto­rých vy­rastá, sa jej po­da­rilo ušet­riť ne­jaké pe­niaze. Ale ne­kú­pila si za ne žiadne ne­pod­statné veci, ako to býva ty­pické v zá­pad­ných kra­ji­nách. Roz­hodla sa inak. Za v pre­počte 56 € vy­ro­bila vlast­no­ručne prav­de­po­dobne prvé ex­trémne odolné spodné prádlo vy­ba­vené naj­mo­der­nej­šou tech­ni­kou. Tento pro­dukt by mal svo­jej po­ten­ciál­nej bu­dú­cej zá­kaz­níčke za­ru­čiť do­ko­nalú ochranu pred ná­sil­nými mužmi, ktorí si jed­no­du­cho vezmú to, čo po­tre­bujú aj priamo na ulici.

Re­kordný po­čet zná­sil­není

Uttar­pra­déš nie je bez­peč­ným štá­tom. Údaje za rok 2016 po­tvr­dili hro­zivú šta­tis­tiku. Se­xu­álne ná­si­lie sa tu ne­pá­cha len na do­spe­lých, ale aj de­ťoch. 400-per­centný ná­rast zná­sil­není detí ho­vorí za všetko. V roku 2016 bolo zná­sil­ne­ných 20 000 detí. Šta­tis­tika je o to smut­nej­šia, že zná­sil­ne­nia často kon­čia za­vraž­de­ním obete. Útoky pod­po­ruje aj nízka ob­jas­ni­teľ­nosť týchto hroz­ných či­nov.

Iba 25 % z vin­ní­kov sa dočká spra­vod­li­vého trestu. Za všetko môže ná­rast po­čtu gan­gov, ktoré po­zos­tá­vajú z mla­dých mu­žov, ktorí ne­majú vzory ani vzde­la­nie a je­di­ným cie­ľom ich ži­vota je za­bez­pe­če­nie si fi­nan­cií na drogy. Ich ag­re­si­vitu pod­po­rujú aj ne­ga­tívne skú­se­nosti zo ži­vota na ulici, kde sa ešte ako mladí chlapci často stá­vali obe­ťami se­xu­ál­nych úto­kov od vo­di­čov ka­mi­ó­nov a iných ľudí.

Ochrana v po­dobe spod­ného prádla síce ne­zab­ráni ujme na ži­vo­toch, ale ochráni pred se­xu­ál­nym zne­uži­tím. Ako fun­guje? Pro­to­typ pri­po­mína ob­rov­ské no­ha­vičky pre ešte väč­šiu ženu. Ne­treba mať strach, fi­nálna veľ­kosť bude ur­čite men­šia. Ma­te­riál, z kto­rého sú vy­ro­bené, je odolný voči pre­pic­hnu­tiu no­žom, ba do­konca aj guľ­kám. Vy­ba­vené sú kó­do­vým zám­kom, takže útoč­ník prav­de­po­dobne ne­bude mať čas tento kód uhád­nuť.

Je­dine, žeby mal ob­rov­ské šťas­tie. Takto by však vy­sta­vil svoju tvár ob­jek­tívu ka­mery, ktorá sa na­chá­dza pri zámku. Ok­rem tejto formy ochrany sa tu na­chá­dza aj GPS mo­dul so za­ria­de­ním na pri­vo­la­nie po­moci. Stačí stla­čiť jedno tla­čidlo a bez­peč­nostné zložky a blízki budú upo­ve­do­mení o útoku a mieste, kde sa odo­hral. Do fi­nál­neho pro­duktu je ešte ďa­leko, av­šak diev­čina sa tento vy­ná­lez roz­hodla okam­žite pa­ten­to­vať. Vy­rá­bať sa za­čne až po zís­kaní kva­lit­nej­šieho ma­te­riálu a vy­ba­ve­nia.

Pozri aj: Žena na Twitteri vysvetľuje rozdiel medzi znásilnením a dobrovoľným sexom mužom, ktorí tomu stále nechápu

startitup.sk
0
Komentovať (0)