foto: archinfo.sk, Lukáš Rohá­rik - martinkoznar.cz

branči / / News
Naj­väč­ším tren­dom v archi­tek­túre je snaha o mini­ma­liz­mus, čistý a funkčný dizajn a eko­lo­gic­kosť.

Kým sa u nás, naprí­klad pri uni­ver­zit­ných budo­vách, stále cení his­tó­ria a tra­dí­cia, medzi mater­skými ško­lami náj­deme čoraz viac dizaj­no­vých a eko­lo­gic­kých budov. Máme také na Slo­ven­sku alebo v Česku, kde sa tomuto trendu darí ešte oveľa viac. 

Mater­ská škola Guli­ver

Mater­ská škola Guli­ver v Ban­skej Štiav­nici popiera všetky pred­sudky, ktoré o našom škols­tve máme. Uni­kátna stavba vznikla ako pre­stavba rodin­ného domu s veľ­kým pozem­kom a zásluhu na nej má slo­ven­ský archi­tekt Richard Mur­gaš. Stavba je v mno­hých sme­roch netra­dičná. Stačí spo­me­núť naprí­klad to, že telo­cvičňa pre deti vznikla z nie­kdaj­šej garáže a z oby­čaj­ného kopca uro­bili lezeckú stenu.

Škôl­kari tu majú k dis­po­zí­cii via­cero her­ných miest­ností, bazén aj saunu. Nečudo, že sa im podľa slov rodi­čov nechce cho­diť domov. Čereš­ničku na torte tomu dáva sever­ský štýl, ktorý nahrá­dza gýčové obrázky a pre­hnanú fareb­nosť v mno­hých podob­ných zaria­de­niach.

Škôlka nad vini­cou v Lim­ba­chu

Lep­šie než ultra­mo­derná škôlka v prí­ve­ti­vom prí­rod­nom dizajne je už len škôlka umiest­nená nad vini­cou. Utó­pia? V Lim­ba­chu sa im to poda­rilo zre­a­li­zo­vať a takéto roz­práv­kové pries­tory si užíva tak­mer 40 detí z oko­lia. Za rea­li­zá­ciou stojí štú­dio architekti.sk a novo­stavba uzrela svetlo sveta v roku 2015. Pre škôl­ka­rov tu vytvo­rili tri pavi­lóny roz­de­lené podľa veku.

Foto: Tomáš Manina

Nechýba spo­lo­čen­ská miest­nosť, hra­cie plo­chy a tiež well­ness. Naj­väč­ším prí­no­som je zasa­de­nie stavby do pokoj­ného prí­rod­ného pro­stre­dia vinice s kopou zelene a záh­rad­kou na pes­to­va­nie. Dosta­tok slnka posky­tujú aj netra­dičné okenné tvory a ich orien­tá­cia do vinoh­radu, teplo dodáva pou­ži­tie dreva.

Foto: Tomáš Manina

Dúhová škôlka na Pat­rónke

Súkromná “firemná” škôlka v biz­nis cen­tre Wes­tend Gate na Pat­rónke nie je samos­tat­nou stav­bou, no je veľmi zau­jí­ma­vým dizaj­no­vým kon­cep­tom. Svieži inte­riér hrá far­bami a je poňatý sku­točne moderne bez pre­hna­nej det­skosti. Inte­riér a jeho prvky majú nie­len este­tickú, ale aj edu­kačnú a zábavnú fun­kciu. Všetko bolo vytvo­rené tak, aby sa tu deti cítili skvelo.

duhovaskolka.sk

Zaria­de­nie posky­tuje predš­kol­ské vzde­la­nie deťom zamest­nan­cov, kto­rým uľah­čuje aj voze­nie detí do a zo škôlky, ale aj pre ďal­šie deti z oko­lia. Deti tu majú k dis­po­zí­cii aj vlastné det­ské ihrisko z prí­rod­ných mate­riá­lov, ktoré je chrá­nené od oko­lia, a množ­stvo pries­toru pre hra­nie a kre­a­tívne čin­nosti.

duhovaskolka.sk
duhovaskolka.sk

Dre­vená škôlka v Marián­ských Láz­ních

Táto škôlka je uni­kátna v tom, že nie­len jej oblo­že­nie, ale celá kon­štruk­cia je z dreva. Je cha­rak­te­ri­zo­vaná ako níz­ko­ener­ge­tická eko stavba a stala sa víťaz­nou Dre­ve­nou stav­bou roka 2011. Eko­lo­gic­kým spô­so­bom je rie­šené aj vet­ra­nie a vyku­ro­va­nie budovy.

stavbykarlovarska.cz

Pri navrho­vaní dizajnu bol pou­žitý bol mini­ma­lis­tický sever­ský štýl, ktorý dáva na frak komu­nis­tic­kým betó­no­vým ozru­tám. Nová jed­no­pod­lažná dre­vená budova nahra­dila pôvodnú stavbu škôlky, ktorú zni­čili povodne. Súčas­ťou kom­plexu je šesť tried pre 124 detí, vlastná kuchyňa, jedá­leň, kan­ce­lá­rie a veľký areál pre hry s vlast­ným ihris­kom.

stavbykarlovarska.cz

MŠ a ZŠ v Kle­ca­noch

Skvelý prí­klad z Čiech dáva rea­li­zá­cia rekon­štruk­cie škôlky v Kle­ca­noch, ktorú majú na sve­domí archi­tekti Mar­tin Kož­nar, Jiří Bříza a Lukáš Bal­lek. Zasta­ranú budovu škôlky z 80. rokov sa roz­hodli pre­me­niť na moderný pavi­lón vyža­ru­júci pozi­ti­vitu. K budove záro­veň pri­sta­vili novú časť.

martinkoznar.cz
martinkoznar.cz
martinkoznar.cz

Celé dielo je vyho­to­vené v smre­kov­co­vom dreve a na prvý pohľad pri­po­mína akúsi veľkú saunu. Prí­rodný vzhľad mies­tami narúša fareb­nosť kru­ho­vých okien zo skla potia­hnu­tého fareb­nými fóliami. Celý inte­riér tak vďaka tomu hrá fareb­nými svet­lami. Areál je zasa­dený do veľ­kého pozemku plného zelene a samotná budova je obklo­pená ihlič­nanmi.

Pozri aj: 10 najkrajších rozhľadní Slovenska, ktoré vám ponúknu rozprávkový výhľad

StartItUp.sk
0
Komentovať (0)