pexels.com

Verím, že určite si už zažil ten pocit, keď sa ti po nároč­nom dni vôbec nič nechce, a už vôbec nie cvi­čiť vo fitku. A teraz si pred­stav, že to už viac nebude potrebné, pre­tože naj­nov­šie výskumy zis­tili, že stačí, ak hodinu pote­nia vo fitku vyme­níš za jeden pohár vína.

Uni­ver­zita Alberta v Kanade usku­toč­nila výskum, kto­rého výsled­kom bolo potvr­de­nie prí­tom­nosti zložky reser­vat­rolu (prí­rodný anti­oxi­dant) v čer­ve­nom víne. Účinky na zdra­vie sú rov­naké ako pri aktív­nom cvi­čení. Pomáha zlep­šiť fyzickú výkon­nosť, srd­covú čin­nosť a zvy­šuje silu sva­lo­vej hmoty rov­na­kým spô­so­bom, ako pri cvi­čení vo fitku.

Podľa vedú­ceho výskumu, Jasona Dycka, tieto zis­te­nia pomôžu pre­dov­šet­kým tým, ktorí z rôz­nych dôvo­dov nie sú schopní cvi­čiť. Dis­ku­sie ohľa­dom pozi­tív­nych vply­vov čer­ve­ného vína na zdra­vie člo­veka boli výskum­níkmi zdo­ku­men­to­vané a zazna­me­nané.

pixabay.com

Štú­die uká­zali, že tí, ktorí vypili denne pohár čer­ve­ného vína, sú menej náchylní na vznik demen­cie alebo rako­viny. Ďalej pre­uká­zali, že pozi­tívne pôsobí na srdce, proti star­nu­tiu a tak­tiež dokáže regu­lo­vať hla­dinu cukru v krvi.

Pozri aj: Chcete mať dlhodobý vzťah? Potom by ste mali začať so sexom oveľa neskôr, ako si myslíte

Huffingtonpost
Príbehy
0
Komentovať (0)