Smiths Lawyers

Budeme ces­to­vať do zahra­ni­čia iba pár minút? Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies k nám pri­nesú nový spô­sob dopravy aj desiatky pra­cov­ných miest.

Už od roku 2013, kedy Elon Musk pred­sta­vil myš­lienku nového extremne rých­leho tran­s­port­ného sys­tému, je tech­no­ló­gia Hyper­loop horú­cou témou. Kto by však pred­po­kla­dal, že ju uví­tame tak skoro u nás na Slo­ven­sku, kde ju, pove­dzme si úprimne, potre­bu­jeme ako soľ.

Ide o tran­zitné kap­sule pohá­ňané slneč­nou ener­giou, ktoré sú vlo­žené do níz­ko­tla­ko­vých tru­bíc, pohy­bu­júce sa tak­mer nad­zvu­ko­vou rých­los­ťou.

V súčas­nosti exis­tujú iba 2 spo­loč­nosti zaobe­ra­júce sa touto tech­no­ló­giou — Hyper­loop Tech­no­lo­gies a Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies. HTT pri­ví­tame už čoskoro na Slo­ven­sku.

„Na Slo­ven­sku spo­lu­pra­cu­jeme s množ­stvom domá­cich spo­loč­ností. O pár mesia­cov by mal byť vidieť výsle­dok tejto spo­lu­práce. V týchto dňoch vytvá­rame slo­ven­skú pobočku, preto som aj pri­šiel. Bude sa zaobe­rať vývo­jom a výro­bou. Pre nás je to hlavne o neus­tá­lom ino­vo­vaní a zlep­šo­vaní pro­duktu,” potvr­dil Dirk Ahl­born, CEO HTT pre TASR. Pre­fe­ruje Bra­ti­slave kvôli jej výhod­nej polohe v cen­tre Európy a blíz­kosti bra­ti­slav­ského a vie­den­ského letiska.

[youtube C0IRclw_ts8 720 410]

Naši tech­nici sa majú na čo tešiť. „Počet zamest­nan­cov pobočky je otvo­rený, rádovo môže ísť o desiatky. O dva mesiace budeme múd­rejší. Chceme a vieme však zapla­tiť talen­to­va­ných ľudí. Nie sme tu preto, aby sme šet­rili, ale aby sme zís­kali naj­väč­šiu možnú kva­litu. Slo­váci sú silní v oblasti stro­jár­stva, mate­riá­lo­vého hos­po­dár­stva, dáto­vého inži­nier­stva,” zdô­raz­nil Ahl­born.

Pre­po­jiť Bra­ti­slavu, Vie­deň a Buda­pešť Hyper­lo­opom nie je jediný pro­jekt, kto­rému sa HTT venuje. Ahl­born v ňom však vidí veľký poten­ciál: “Máme pro­jekt v Kali­for­nii, kde robíme pries­kum terénu, envi­ron­men­tálne štú­die, no čaká nás tam ešte veľa byrok­ra­cie. Verím, že Slo­ven­sko bude prvé miesto, kde zre­a­li­zu­jeme náš pro­jekt. Mimo Slo­ven­ska nate­raz nevi­díme v Európe iné vhodné prí­le­ži­tosti. Skôr sa obze­ráme po Číne, Indii, Blíz­kom Východe i Afrike.”

Tieto horúce infor­má­cie potvr­dil CEO Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies pre TASR počas GLOB­SEC Tatra Sum­mit Inves­tment Forum v Bra­ti­slave. Nám neos­táva nič iné, iba sa tešiť. Podľa infor­má­cii by sme mali byť Hyper­lo­opom vo Viedni v prie­behu pár minút.

startitup

startitup.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)