Gettpal

Nová sociálna sieť Gett­pal z dielne Slo­vá­kov na hľa­da­nie kama­rá­tov na spo­ločné „off­line“ akti­vity už evi­duje tisícky priaz­niv­cov a mesačne orga­ni­zuje desiatky podu­jatí. Po prvot­nom úspe­chu hľadá tím Gett­pal inves­tí­ciu pre ďalší roz­voj cez popu­lárny cro­wdin­ves­ting.

Gett­pal dnes len v hlav­nom meste spája vyše 10-tisíc ľudí. Spolu s ďal­šími mes­tami v Česku, v Rakúsku a v Nemecku ho pou­žíva cel­kovo tak­mer 20-tisíc uží­va­te­ľov. S nápa­dom novej online zoznamky pri­šiel zakla­da­teľ Robert Uhrin po tom, ako mu v meste chý­bali mož­nosti stre­tá­va­nia sa s novými ľuďmi.

„Určite sa už raz kaž­dému stalo, že chcel ísť do kina či zaba­viť sa, zašpor­to­vať si alebo sa len tak prejsť, ale jeho pria­te­lia nemali čas, prí­padne už mali svoje rodiny. Podobnú situ­áciu som sám zažil, keď som sa pri­sťa­ho­val do Bra­ti­slavy,“ pre­zra­dil Robert Uhrin.

Vďaka naj­väč­šej cro­wdin­ves­tin­go­vej európ­skej sieti CONDA môžeš do ino­va­tív­neho pro­jektu inves­to­vať aj ty. Za svoju inves­tí­ciu pri­tom každý pod­po­ro­va­teľ získa 4,5 % úrok ročne plus bonus na konci inves­tič­ného obdo­bia a ďal­šie nefi­načné bene­fity. Early Bird inves­tori, ktorí sa do kam­pane zapoja v prvý týž­deň, zís­kajú úro­če­nie až 5,5 %.

gettpal2

„Sme veľmi radi, že do cro­wdin­ves­tingu sa zapo­jil ďalší skvelý slo­ven­ský pro­jekt plný ino­vá­cií a odvahy Gett­pal. Pro­jektu držíme palce a želáme veľa nových pod­po­ro­va­te­ľov, ktorí môžu do pro­jektu inves­to­vať už od 100 eur,“ uvie­dol Andrej Wallo, ria­di­teľ CONDA Cro­wdin­ves­ting na Slo­ven­sku.

„Vždy sa nájde nie­kto na svete, kto má čas a rov­nakú chuť robiť to isté čo vy. Záro­veň sa tak navrá­time k sebe. Je oveľa lep­šie zaží­vať reálny život, vidieť pria­te­ľovi do očí a poroz­prá­vať sa naživo, ako byť doma sám a písať si cez Face­book,“ pove­dal Uhrin.

„Našou víziou je pri­niesť myš­lienku Gett­palu do celého sveta, všade tam, kde bude ľuďom pri­ná­šať nové pria­teľ­stvá a šťas­tie. Verím, že sa nám to vďaka cro­wdin­ves­tingu podarí už čoskoro,“ dodal Uhrin.

gettpal4

Sieť fun­guje zatiaľ len cez verejné sku­piny na Face­bo­oku. Tvor­co­via však aktu­álne pri­pra­vujú mobilnú apli­ká­ciu, v rámci kto­rej chcú pri­niesť veľa nových a uži­toč­ných fun­kcií, ktoré Face­book nepo­núka.Sociálna sieť Gett­pal je určená pre milých a pozi­tív­nych ľudí, ktorí sa radi zozna­mujú. Do služby sa nedos­tane každý a člen­stvo v sku­pine je pod­mie­nené sluš­ným sprá­va­ním a dodr­žia­va­ním urči­tých pra­vi­diel. Ľudí naj­viac oslo­vujú spo­ločné eventy, kde stretnú množ­stvo nových ľudí, s kto­rými si následne orga­ni­zujú vlastné akti­vity.

startitup

startitup.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)