Voda sa stala teku­tým zla­tom budúc­nosti.

Slo­vin­sko sa roz­hodlo pri­jať do svo­jej ústavy pozme­ňo­vací návrh, ktorý sa v žiad­nom inom európ­skom štáte ešte neob­ja­vil. Voda sa má stať základ­ným prá­vom pre všet­kých a bude tak pod ochran­nou rukou štátu a nebude vní­maná len ako bežná komo­dita na trhu. Slo­vinci chcú týmto kro­kom zdô­raz­niť, váž­nosť a dôle­ži­tosť všet­kých vod­ných zdro­jov. Voda sa totižto stáva zla­tom 21. sto­ro­čia.

Prí­stup k pit­nej vode má byť teda základný prá­vom všet­kých obča­nov a nemala by sa z nej stať komerčná zále­ži­tosť. Z 90-člen­ného slo­vin­ského par­la­mentu sa roz­hodlo hla­so­vať 64 poslan­cov a nikto nebol proti. Do ústavy sa tak môžu dopl­niť slová o tom, že „každý má právo na pitnú vodu“. Kom­pletný člá­nok v ústave tak znie takto: „Vodné zdroje teda pred­sta­vujú verejný záu­jem, ktorý je spra­vo­vaný štá­tom. Vodné zdroje trvalo slú­žia na záso­bo­va­nie obča­nov a domác­ností pit­nou vodou, a v tomto zmysle nie sú obchod­nou komo­di­tou“.

sjo.squash.si
sjo.squash.si

Tohto hla­so­va­nia zdr­žala len jedna par­la­mentná strana. Tá je toho názoru, že zmena nebola nutná, a bol to len spô­sob, ako umelo zvý­šiť pod­poru pub­li­city. Slo­vin­ský pre­miér Miro Cerar sa už dlh­šiu dobu vyjad­ro­val o vode a vod­ných zdro­joch, ako o „teku­tom zlate 21. sto­ro­čia“, preto je povin­nos­ťou štátu jej ochrana, čo možno na naj­vyš­šej úrovni. Pre­miér kra­jiny sa tak­tiež vyjad­ril, že v budúc­nosti sa ich voda stane čoraz cen­nej­šou komo­di­tou, tlak väč­ších kra­jín sa bude zvy­šo­vať a Slo­vin­sko sa jej nemô­žeme vzdať. Slo­vin­ská voda je totižto podľa tes­tov veľmi kva­litná a v budúc­nosti sa oča­káva, že bude ter­čom medzi­ná­rod­ných kor­po­rá­cií.

voda
wallpaperbetter.com

Slo­vin­sko sa týmto kro­kom stáva prvou kra­ji­nou v Európ­skej únií, ktorá vlo­žila do svo­jej ústavy právo na vodu. Vďaka ini­cia­tíve obča­nov člen­ských kra­jín Európ­skej únie, kto­rým sa poda­rilo vyzbie­rať cez 1 milión pod­pi­sov, sa v roku 2014 vylú­čila dodávka vody a ria­de­ných vod­ných zdro­jov z pra­vi­diel európ­skeho vnú­tor­ného trhu. Ústavnú ochranu vody sa poda­rilo zaviesť už v 15 kra­ji­nách po celom svete. Slo­vin­sku sa v eko­lo­gic­kých otáz­kach naozaj darí a Slo­ven­sko by si z ich kona­nia mohlo brať prí­klad. Tento rok sa Slo­vin­sku dokonca poda­rilo ako prvému na svete dostať ozna­če­nie „zelená kra­jina“ a ich hlavné mesto Ľub­ľana zís­kalo titul „Európ­ske zelené mesto“.

startitup

StartItUp.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)