Záchrana oce­ánov naberá nový smer.

Adi­das pri­chá­dza s novou kolek­ciou teni­siek a mate­riál, z kto­rého sú vyro­bené, ťa možno tro­chu prek­vapí. Tento naj­novší kúsok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Par­ley for the Oce­ans. Ak ti to meno nič neho­vorí, nevadí – Par­ley for the Oce­ans je orga­ni­zá­cia, ktorá sa zame­riava na zní­že­nie plas­tic­kého odpadu v moriach a oce­ánoch, takže je jasné, že nový kúsok nebude vyro­bený z bež­ného mate­riálu, na aký sme boli dote­raz zvyk­nutí.

adidas-topanky-z-odpadu

Celá myš­lienka je vlastne veľmi jed­no­du­chá. Minulý rok bol vytvo­rený prvý 3D print tohto pro­to­typu, kde spo­loč­nosť Adi­das uká­zala, ako môže pop­ra­co­vať na dizajne teni­siek tak, aby pri­tom pomohla zasta­viť zne­čis­te­nie oce­ánov plas­to­vým odpa­dom. Celý nápad sa zjavne dosť dobre uchy­til, keďže od polo­vice novem­bra bude možné si zakú­piť reálny pár týchto teni­siek.

adidas-eko

Adi­das zatiaľ plá­nuje pus­tiť do pre­daja iba 7000 kusov tohto výrobku, ktorý nazvali Ultra­BO­OST Unca­ged Par­ley, no do budúcna majú s týmto typom obuvi údajne veľké plány. A slo­vom „veľké“ mys­líme veľké, pre­tožev roku 2017 plá­nujú výrobu až mili­óna kusov vyro­be­ných z plas­tov, ktoré im Par­ley Ocean dodá.

adidas

Vyzerá to tak, že spo­loč­nosť Adi­das to teda s eli­mi­no­va­ním plas­tov myslí smr­teľne vážne, pre­tože ich hlav­ným cie­ľom je dokonca eli­mi­no­vať tzv. panen­ský mate­riál (mate­riál, ktorý ešte nebol pou­žitý vo výrobe) vo svo­jich dodá­va­teľ­ských reťaz­coch. Preto sa Adi­das obra­cia na spo­lu­prácu s Par­ley a snaží sa o výrobu svojho tovaru z mate­riálu náj­de­ného v oce­ánoch. Aby sme boli presní, vrchná časť obuvi je vyro­bená z 95% z odpadu „vyzbie­ra­ného“ v oce­áne neďa­leko Mal­dív. Zvy­šok nijako neza­os­táva a k jeho tvorbe bol tiežpou­žitý recyk­lo­vaný mate­riál.

adidas1

Ak si mys­líš, že za tenisky z odpadu náj­de­ného nie­kde vo vode zapla­tíš sotva pár eur (pre­tože, koniec kon­cov, je to odpad), neza­bú­daj na to, že sa bavíme o spo­loč­nosti Adi­das. Zber plastu vo vodách po celom svete si tiež vyža­duje určité finančné pros­triedky, a preto sa spo­loč­nosti roz­hodli, že suma 220 ame­ric­kých dolá­rov, teda niečo okolo 198 eur, bude dosta­točná kom­pen­zá­cia. Nuž darmo, za značku a kva­litu sa platí, a ako všetko bio, ani recyk­lo­vané tenisky nebudú výnim­kou. Pozri si, ako vyze­ral kon­cept teni­siek a následne rea­li­zá­cia a možno sa zapá­čia aj tebe. Ak máš ale záu­jem, kvôli obme­dze­nému množ­stvu bude treba zrejme jed­nať rýchlo.

adidas2

adidas3

adidas4

startitup

StartItUp.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)