Pixabay

Michal Blaško / / News
Služba BlaB­la­Car spája vodi­čov osob­ných auto­mo­bi­lov s ľuďmi, ktorí ces­tujú tou istou tra­sou. V Rusku sa však môžete zviezť die­se­lo­vou loko­mo­tí­vou.cdn.tvc.ru.

 Služba BlaB­la­Car je v Rusku dostupná už od roku 2014. Nedávno sa však obja­vil úplne kuri­ózny prí­pad ces­to­va­teľa a uží­va­teľa služby, Vla­di­mira. Ten ostal poriadne prek­va­pený, keď dora­zil na miesto stret­nu­tia, a namiesto auta ho čakal ruš­ňo­vo­dič s loko­mo­tí­vou.

„Mali sme stret­núť na želez­nič­nej sta­nici. To mi však neprišlo vôbec podoz­rivé, pre­tože sa tam na par­ko­visku stre­táva množ­stvo vodi­čov,“ opi­suje svoj záži­tok z nevšed­ného ces­to­va­nia Vla­di­mir. „Keď som dora­zil na miesto, zavo­lal som mu, a on mi pove­dal, aby som sa posta­vil ku štvr­tej koľaji. To už som bol v roz­pa­koch. Neča­kal som, že pôj­deme vla­kom. Spo­mí­nam si, že som sa ho dokonca spý­tal: BlaB­la­Car? A on pri­ký­vol: Áno, BlaB­la­Car.”

Podľa slov Vla­di­mira bol ruš­ňo­vo­dič veľmi pria­teľ­ský. „Počas cesty ma ponú­kol čajom. Bol som jeho jediný pasa­žier,” pove­dal a dodal, že dva a pol hodi­nová cesta z mesta Syz­ran do Samary ho vyšla na 200 rub­ľov (cca 3,20 Eur)

Vede­nie spo­loč­nosti BlaB­la­Car však s takouto alter­na­tí­vou dopravy nesú­hlasí a tvrdí, že došlo k poru­še­niu pod­mie­nok ich služby. Nakoľko je BlaB­la­Car komu­ni­tou auto­mo­bi­lo­vej dopravy, pou­ží­va­nie iných doprav­ných pros­tried­kov ako sú loko­mo­tívy je pro­stred­níc­tvom ich služby zaká­zané.

Zdá sa však, že vyna­lie­zaví pra­cov­níci rus­kých želez­níc našli spô­sob, ako si zaro­biť peniaze navyše.

startitup.sk


Komentovať (0)