On The Air

Michal Blaško / / Ekológia
DiCap­rio sa v posled­nej dobe inten­zívne venuje ochrane život­ného pro­stre­dia. V jeho naj­nov­šom pro­jekte spája biz­nis s eko­ló­giou a využije na to vlastný ostrov.

Mnohí až done­dávna ani netu­šili, že Leonardo DiCap­rio je váš­ni­vým ochran­com život­ného pro­stre­dia. Potom ako sa stal tvá­rou doku­mentu Nati­onal Geog­rap­hic, Before the Flood, kvôli kto­rému 2 roky ces­to­val po svete a porov­ná­val stav kli­ma­tic­kých zmien, sa roz­ho­dol zasiah­nuť ešte inten­zív­nej­šie.

Momen­tálne je v pro­cese trans­for­mo­va­nia svojho súkrom­ného ostrova pri pobreží Belize na luxusný eko­lo­gický rezort — Blac­ka­dore Caye Resort. Už teraz môžeš nahliad­núť “dovnútra”, aj keď otvo­re­nie bude naj­skôr v roku 2019.

educateinspirechange.org
educateinspirechange.org

DiCap­rio ostrov kúpil pred 10 rokmi za 1,65 miliardy eur. Tvrdí, že jeho nový zámer bude “prie­kop­nícky v eko­lo­gic­kom hnutí”. Na ostrove bude k dis­po­zí­cii 36 bun­ga­lo­vov a 36 domov, ktoré budú pohá­ňané ener­giou iba z obno­vi­teľ­ných zdro­jov- solár­nych pane­lov a fil­tru­jú­ceho sa dažďa.

educateinspirechange.org
educateinspirechange.org

Herec si plá­nuje dať zále­žať na tom, aby bol jeho ostrov celý a úplne envi­ro­men­tálne ladený. Zahŕňa to aj pre­tvo­re­nie celej flóry ostrova, ako odstrá­ne­nie inváz­nych dru­hov a nahra­de­nie ich natív­nej­šími- naprí­klad zasa­de­nie viac man­gov­ní­kov. Polo­vicu ostrova vyčlení pre divokú zver a plá­nuje posta­viť výskumné cen­trum pre ved­cov na eko­lo­gické štú­diá.

educateinspirechange.org
educateinspirechange.org
educateinspirechange.org
educateinspirechange.org

DiCap­ri­ovi fan­díme a odce­ňu­jeme skvelý nápad spo­jiť biz­nis s ochra­nou život­ného pro­stre­dia. Snáď sa ním inšpi­rujú via­cerí. Kto videl doku­ment Before the Flood si uve­do­muje, že situ­ácia je vážna a treba začať konať na glo­bál­nej úrovni.

Pozri sa na video z ostrova, nato­čené dro­nom, kde sa bude rezort nachá­dzať. Bude to eko­lo­gický raj.

[youtube BDqPRxMwPVY 720 410]

startitup

startitup.sk
0
Komentovať (0)