Step­han Kotas/Joshua Design

branči / / Ekológia
Náv­števa Bali ti vraj môže obrá­tiť život naruby. Je rajom sur­fe­rov aj oázou pokoja, mies­tom plným dob­ro­sr­deč­ných ľudí, fas­ci­nu­jú­cich pláží aj divo­kých džun­glí. Čo iné mohli čakať Lukáš a Mar­tina Černí, keď sem prvý­krát zaví­tali? Dnes na Bali žijú a roz­bie­hajú úžasný biz­nis. Lodné kon­taj­nery pre­tvá­rajú na štý­lové a eko­lo­gické obyd­lia.

Obaja sú pun­káči telom aj dušou. Život si žijú po svo­jom a nasle­dujú svoju vášeň všade, kam ich zave­die. Roz­hod­nu­tie pre­sťa­ho­vať sa z Česka na tro­pické Bali bolo preto cel­kom orga­nic­kým roz­hod­nu­tím. A to napriek tomu, že v tom čase mali v Prahe pros­pe­ru­júci biz­nis – kul­tové pun­káčske kader­níc­tvo Salon Jos­hua, ktoré je dnes špič­ko­vým saló­nom a spo­lu­pra­cuje s pre­stíž­nymi maga­zínmi či tele­ví­ziami.

12901418_588918877932853_1111147734866900324_o
Stephan Kotas

Lukáš však ku šťas­tiu potre­buje neus­tále nové výzvy a kader­níc­tvo ho už v tom čase nemo­ti­vo­valo. Zato Ázia bola dosta­točne veľ­kým “ihris­kom” pre nové pro­jekty a nápady. Ani s dvomi deťmi “na krku” s Mar­ti­nou nevá­hali, pre­dali väč­šinu cen­ných vecí a opäť na pun­ká­čov začali nový život v tro­pic­kom raji. Uča­ro­valo im sur­fo­va­nie, krásna prí­roda a balij­ský životný štýl, ktorý má ďaleko od mate­ria­lis­ticky zalo­že­ného západ­ného sveta.

12973455_599111216913619_4924604114338879521_o
Mar­tina Černá/Joshua Design

Život v kon­taj­neri

Po pár mesia­coch sa však uspo­rené peniaze začali míňať, dariť sa pre­stalo aj kader­níc­kemu salónu v Prahe a tak museli man­že­lia hľa­dať zdroj príj­mov inde. Bali je síce známe ako lacná kra­jina, no skôr pre turis­tov. Ak chce člo­vek žiť dôs­tojne s rodi­nou, pla­tiť účty a nejesť len ryžu, dostane sa na úro­veň podobnú Česku či Slo­ven­sku. Svoj dom preto Lukáš s Mar­ti­nou začali pre­na­jí­mať cez AirBnba sami sa pre­sťa­ho­vať do men­šieho.

12961357_596609643830443_3769732790096640991_o
Mar­tina Černá/Joshua Design

Ich dlho­ročná láska k recyk­lo­va­niu a dizajnu im však rýchlo vnukla nápad na skvelý pro­jekt. Čo tak sta­vať domy z lod­ných kon­taj­ne­rov? Vzniká ate­liér Jos­hua Design a po doho­vore s Pet­rom Van­cu­rou aj prvý pro­jekt, z kto­rého sa vykľul úžasný kom­plex zo šty­roch kon­taj­ne­rov upro­stred ryžo­vých polí, s výhľa­dom na vul­kán a blízky oceán. Doslova roz­práv­kové býva­nie kom­bi­nu­júce luxus a eko­lo­gické prin­cípy v jedno.

12971062_598256270332447_6981643172812127403_o
Stephan Kotas
13558987_635285243296216_4155532391394972278_o
Stephan Kotas
13724947_643379599153447_6739907453003538320_o
Jan Seč­kar

Neku­puj — recyk­luj

Napriek tomu, že ide o kon­taj­ner, roz­hodne to nie je býva­nie pod úro­veň. Vo vnútri kaž­dého sa skrýva naj­mo­der­nejší dizajn v duchu mini­ma­lizmu. V inte­ri­éri pre­vláda betón, sklo či drevo. Časť z mate­riálu, ale aj pred­mety do inte­ri­é­rov a galé­rie, pochá­dzajú z “odpadu” náj­de­ného na pláži. Recyk­lá­cia všade, kam sa pozrieš, v duchu hesla “Recycle or die”.

collage2
Step­han Kotas/Martina Černá
13680257_644590682365672_2786571390378478322_o
Mar­tina Černá/Joshua Design

Náklady na ener­gie a údržbu sú mini­málne a kon­taj­ner má obrov­ské bene­fity, zvlášť pri živote v tro­pic­kej kra­jine. Nikdy totiž nevieš, kedy príde nejaká prí­rodná pohroma, ako naprí­klad huri­kán či tsu­nami. Ple­chové steny však naroz­diel od betónu či dreva pri nad­mer­nej vlh­kosti nena­vlhnú a pri zeme­tra­sení sa nezrú­tia. Záro­veň v nich nie je teplo, pre­tože sú znútra skvelo zai­zo­lo­vané.

12144718_529320990559309_730260183110189381_n
Foto: Juraj Sed­lák

Ple­chové mes­tečko

Extra­va­gantné kon­taj­nery rýchlo vzbu­dili záu­jem a začali pri­chá­dzať prvé zákazky, ako naprí­klad pro­jekt Villa Kon­tiki. Žia­den mega­lo­man­ský deve­lo­per­ský biz­nis sa však nechystá, pre­tože sa to nesto­tož­ňuje s filo­zo­fiou man­že­lov Čer­ných. Stále zostá­vajú srd­com pun­káčmi a rad­šej sa vydá­vajú inou ces­tou. Budujú alter­na­tívny “ple­chový” kom­plex Jos­hua Dis­trict, ktorý bude akousi uli­cou či malým mes­teč­kom s kaviar­ňou, galé­riou, works­ho­po­vými diel­ňami, skejt­par­kom, jogo­vým cen­trom či záh­rad­kou.

15994998_735548223269917_272368166992518906_o
Foto: Step­han Kotas
15975176_736253536532719_5512693545670255004_o
Foto: Step­han Kotas

A pre­tože to je najmä o ľuďoch, mala by tu vyrásť komu­nita podobne zmýš­ľa­jú­cich “open­min­ded” jedin­cov. Do kon­ceptu man­že­lom zapa­dol aj pro­jekt ces­tov­nej kan­ce­lá­rie Jos­hua tra­vel, ktorá bude do dis­trictu voziť čes­kých turis­tov. Kto by totiž nech­cel strá­viť aspoň pár týž­dňov na tomto jedi­neč­nom mieste, len na skok od sur­fer­ského raja, ktorý man­že­lia Černí nazý­vajú príz­načne “Bali­for­nia”?

15493429_720402264784513_5546862840858578557_o
Foto: Step­han Kotas
15896182_732109450280461_8639764020335793482_o
Foto: Step­han Kotas

Rodinný pod­nik Jos­hua pre­kvitá a darí sa aj dnes už vychy­te­nému kader­níc­kemu salónu v Prahe. Čereš­nič­kou na torte je už len vlastná značka recyk­lo­va­ného oble­če­nia Very Mary, ktorú pod­po­ruje naprí­klad aj Dara Rol­lins. Este­tické cíte­nie, lásku k prí­rode a oči­vidne aj biz­nis, majú Lukáš s Mar­ti­nou a Pet­rom v krvi.

15994365_734479040043502_4508168631498213647_o
Foto: Step­han Kotas

Zdá sa, že Bali má sku­točne akési tajomné čaro, ktoré dostane tvoj život do úplne novej dimen­zie.

Pozri aj: Precestoval každú aktívnu železničnú trať na Slovensku. 23-ročný Matúš prezentuje našu krajinu v tom najkrajšom svetle

Startitup.sk


Komentovať (0)