facebook.com/wronski.kamil

branči / / News
Pamä­táš si ešte, čo bolo tvo­jimi hlav­nými pri­ori­tami, keď si mal čerstvých 9 rokov. Mno­hým z nás zrejme uča­ro­valo Lego a pomaly sme začí­nali obja­vo­vať aj čaro CS-ka.

Kamil má však vo svo­jich 9-tich rokoch úplne iné sta­rosti, ako to, s akou ďal­šou hrač­kou by sa chcel hrať. Štu­duje totižto súčasne hneď na dvoch ško­lách. Vďaka jeho zna­los­tiam fyziky, ktoré sú na aka­de­mic­kej úrovni, ho pri­jali na Lub­lin Uni­ver­sity of Tech­no­logy, ktorá je jed­nou z najp­res­tíž­nej­ších tech­nic­kých škôl v kra­jine. Avšak to, že Kamil absol­vuje pred­nášky na vyso­kej škole, ho nejako neo­spra­vedl­ňuje vyne­chá­vať hodiny aj na jeho základ­nej škole.

facebook.com/wronski.kamil

V dru­hom roč­níku na základ­nej škole ešte mno­hým z nás zrejme pomá­hali s počí­ta­ním základ­ných prí­kla­dov rodi­čia. V rodine Wron­ských to však fun­guje tro­chu inak. Často sa stáva, že Kamil dáva domáce pred­nášky aj svo­jim rodi­čom. Jeho mama pri­znáva, že tomu, čo sa jej syn učí vôbec nero­zu­mie. Od syna dostala napo­sledy detailné vysvet­le­nie Ohmovho zákona.

Dôle­žitú úlohu pri jeho štú­diu však zohráva aj otec. „Keď som kon­štru­oval regu­lá­tor motora BLDC, otec musel pri mne celý čas sedieť a dávať pozor, aby som si neub­lí­žil,” pri­znal Kamil.

facebook.com/wronski.kamil

Mladý génius doslova žije fyzi­kou a už teraz plá­nuje revo­lučnú budúc­nosť. V jeho živote momen­tálne čelí preňho cel­kom veľ­kému prob­lému. Veľmi rád nav­šte­vuje svojho dedka, no cesta k nemu trvá až 3 hodiny. Podľa jeho slov je to zby­točne strá­vený čas. Tento prob­lém chce mla­dík vyrie­šiť vynáj­de­ním tele­portu. Dúfajme teda, že sa Kami­lovi podarí jeho víziu čím skôr napl­niť, aby sa konečne mohol každý jed­no­du­cho tele­por­to­vať k svo­jim sta­rým rodi­čom.

facebook.com/wronski.kamil

Kamil je už pod­pí­saný pod nie­koľ­kými per­spek­tív­nymi pro­jek­tami. Má v pláne si ich všetky paten­to­vať, avšak má to háčik. Podať žia­dosť o patent, môže až po dovŕ­šení 13-tich rokov. Poľ­ský génius si bude musieť teda ešte pár rokov počkať. Za tento čas by chcel skon­štru­ovať plne funkčný elek­tro­mo­bil. Na ten však potre­buje bud­get, ktorý mu zatiaľ rodi­čia poskyt­núť nemôžu. Vyrie­šili to preto zbier­kou na Kami­lo­vej stránke, kde môžeš na jeho pro­jekt pris­pieť aj ty.

Pozri aj: Ukrajina nie je len miestom vojenského konfliktu. Najnovšie vynálezy, ktoré vznikli v tejto krajine, môžu zmeniť svet

fakty.tvn24.pl
0
Komentovať (0)