Mnoho z nás sníva o vybu­do­vaní svojho vlast­ného domova. Čo si ale budeme roz­prá­vať, celý pro­ces stavby je spo­jený s vyso­kými finanč­nými nákladmi. Väč­šina ľudí sa na tento účel uchy­ľuje k hypo­téke, ktorú mno­ho­krát spláca počas celého svojho života. Dnešný člá­nok ti ale pred­staví 7 varian­tov býva­nia, ktoré sú finančne pri­ja­teľné, a hlavne šetrné k život­nému pro­stre­diu.

Tieto domy využí­vajú oko­litý terén či iné prí­rodné prvky, ako je naprí­klad bam­bus, drevo či hlina. A čo je dôle­žité, vše­tok tento mate­riál má aj zaned­ba­teľný dopad na životné pro­stre­die. Nemu­síš sa báť, že ide o domy, ktoré sú “splá­cané” kto vie z čoho, a ktoré nič nevy­dr­žia. Tieto domy sú kva­litne izo­lo­vané, čo má za násle­dok zní­že­nie nákla­dov na ener­gie.

Ak hľa­dáš na trhu cenovo dostupný a udr­ža­teľný domov, pri­ná­šame ti dosta­točnú inšpiráciu.Čo si ale budeme roz­prá­vať, na Slo­ven­sku by sa asi tento štýl býva­nia neujal. Predsa len dávame pred­nosť vyš­šiemu kom­fortu, ako môžu tieto dom­čeky ponúk­nuť.

kolumbia-eko-dom
inhabitat.com

Na tento dom­ček neob­vyk­lého tvaru môžeš nara­ziť v Kolum­bii. Ako prvé, čo ťa zaru­čene zaujme je jeho dizajn, ktorý je naozaj veľmi pôso­bivý. Za jeho vzni­kom stojí archi­tekt Jose Andres Val­lejo, ktorý navrhol jeho kon­štruk­ciu z vriec, plne­ných zemi­nou. Tieto napl­nené vaky sú nas­kla­dané jeden na druhý a sú zaliate do betónu, ktorý bráni prie­sa­kom vody. Hoci je to možno neuve­ri­teľné, je o tento typ býva­nia v Kolum­bii veľký záu­jem. Meter štvor­cový totiž vyjde na 28 dolá­rov.

eko-dom
inhabitat.com

Táto séria dom­če­kov, ktorá pri­po­mína vče­lie úle, je vyro­bená z udr­ža­teľ­ných mate­riá­lov. Ich veľ­kou výho­dou je, že sú odolné proti prí­rod­ným kata­stro­fám. Hlav­ným mate­riá­lom je tu cement, vápno, asfal­tová emul­zia a vre­cia plnené zemi­nou.

hlineny-dom
inhabitat.com

Huma­ni­tárn orga­ni­zá­cie v Keni otvo­rila nedávno tento siro­ti­nec, ktorý je posta­vený výhradne u hli­ne­ných škri­diel. Ide o pasívnu solárnu budovu, ktorá počas dňa absor­buje teplo a v noci ho uvoľ­ňuje. Z vonku je tento siro­ti­nec oblo­žený recyk­lo­va­teľ­ným dre­vom, a dokonca obsa­huje tečúcu vodu, ktorá pochá­dza z vody daž­ďo­vej. V tomto pro­jekte bolo teda spo­jené efek­tívne využi­tie mate­riálu spolu s dob­rým úče­lom.

[youtube U9b-h_cCdO8 720 410]

Budo­va­nie níz­ko­ná­kla­do­vých domov, ktoré sú šetrné k život­nému pro­stre­diu — to je niečo, čo potre­buje naša pla­néta. To dokáže tento šikovný 3D stroj, pozri video.

eko-dom1
inhabitat.com

Mnoho z vás by si mohlo mys­lieť, že budo­va­nie domo­vov z udr­ža­teľ­ných či prí­rod­ných zdro­jov nemôže zabez­pe­čiť dosta­točne pohodlné a útulné býva­nie. Pokiaľ si to mys­líš aj ty, vyve­dieme ťa rýchlo z omylu — tento dom­ček je tomu dôka­zom — táto budova dokáže súpe­riť s naj­lu­xus­nej­šími domami. Na túto stavbu môžeš nara­ziť v Thaj­sku. Medzi hlavný mate­riál, ktorý bol pou­žitý na jej výstavbu patrí naprí­klad hlina, íl, betón, nepá­lené tehly, recyk­lo­va­teľné drevo.

ghana-dom
inhabitat.com

V Ghane môžeš nara­ziť na tento dom­ček, ktorý je posta­vený z hutné kra­jiny, prí­rod­ných mate­riá­lov a recyk­lo­va­teľ­ných plas­tov.

startitup

startitup.sk, inhabitat.com
Príbehy
0
Komentovať (0)