mgm.com, twitter.com

Michal Blaško / / Série
Nos­tal­gická chvíľa chytí raz za čas kaž­dého z nás.

Ak si naro­dený v 90-tych rokoch, poď si zaspo­mí­nať na tie veci a zážitky, ktoré mlad­šia gene­rá­cia pozná väč­ši­nou len z roz­prá­va­nia, samoz­rejme česť výnim­kám. A teraz úprimne, vrá­til by si späť tieto bez­sta­rostné chvíle det­stva?

Každý milov­ník hudby musel mať svoju vlastnú zbierku CD-čiek…

twitter.com

…ale vtedy nebolo také jed­no­du­ché nosiť svoju hudbu vo vrecku.

instagram.com/_cash_me_outside_ 

 Takto nejako vyze­ral škol­ský život pred­tým, než prišli tex­tové správy.

instagram.com/mjonbli 

Tento zaja­čik bol súčas­ťou kaž­dého mobilu.

twitter.com

Naše obľú­bené filmy boli nahrané na mag­ne­to­fó­no­vých pás­kach.

instagram.com/tgraf86 

A takto nejako to vyze­ralo, keď sme ich pre­tá­čali.

gfycat.com

Cítiš to aj ty?

twitter.com/pixabay.com

Nikto nevie prečo, ale túto “lop­tičku” mal snáď každý.

en.wikipedia.org 

Naj­zá­had­nej­šia postava roz­právky Tom a Jerry. Každý túžil vidieť jej tvár. Nebolo nám dopriate.

mgm.com

Tieto hviez­dičky ktoré svie­tili v tme, boli snáď v kaž­dej det­skej izbe.

twitter.com

Novú hudbu sme si nahrá­vali cez dik­ta­fón, a potom sme si ju nasta­vili ako tón zvo­ne­nia…

fotki.yandex.ru

…a posie­lali sme si to cez Infra čer­vený port.

mobile.twitter.com 

Prob­lém s pev­nou lin­kou, ktorý doká­zal vyto­čiť kaž­dého.

ask.fm

Nie každý mal Tet­ris. Ale toto, to je už iný prí­beh…

i.ytimg.com

Keď si nemohol/a pou­ží­vať tele­fón lebo si mal/a zapnutý inter­net.

nowthats80s.com

Kto by zabu­dol na tieto šet­riče obra­zovky?

imgur.com
 imgur.com

Pozri aj: 10+ fotografií ľudí, ktorí zažili niektoré situácie po prvýkrát vo svojich životoch

startitup.sk

 Komentovať (0)