engaget.com

branči / / Série
Zoznam “veľ­kých” kníh, ktoré zoze­nieš za babku v kaž­dom antik­va­riáte a otvo­ria ti myseľ.

Každá z kníh v tomto zozname je jedi­nečná. Nie­ktoré sú kruté a majú ťa pri­pra­viť na svet tam vonku, iné ti pomôžu lep­šie nahliad­nuť do tvojho vnú­tor­ného sveta. Ani po dlhom čase neza­padli tieto knihy pra­chom. Čita­te­lia ich vytiahnu z poličky a vždy v nich nájdu niečo nové. Skús to aj ty.

Ant­hony Bur­gess — Mecha­nický poma­ranč

l98630
martinus.sk

Jedna z naj­po­pu­lár­nej­ších noviel sve­to­vej lite­ra­túry. Prí­beh sa točí okolo hlav­nej postavy Alexa, kto­rého “treba napra­viť”. Je to satira na spo­loč­nosť ako celok, aj kaž­dého jed­not­livca oso­bitne. Naskytá veľa zau­jí­ma­vých otá­zok, ako naprí­klad, môžeš napra­viť nie­koho tým, že mu vez­meš slo­bodnú vôľu? Naj­vý­raz­nej­šou črtou novely je postrá­da­nie akej­koľ­vek morálky. Pri­prav sa, mies­tami je veľmi krutá. Stan­ley Kub­rick nato­čil aj výni­močné fil­mové spra­co­va­nie, kniha je však kniha.

Sun Tzu — Ume­nie vojny

l72854
martinus.sk

Je to jedna z naj­star­ších kníh o voj­no­vej stra­té­gii. Zna­losti z nej využi­ješ vo všet­kých sfé­rach života. Naučí ťa ako argu­men­to­vať, stra­te­gi­zo­vať a dosiah­nuť, čo chceš. Per­fektné číta­nie pre mana­žé­rov.

Har­per Lee — Ako zabiť vtá­čika

l198191
martinus.sk

Tento prí­beh je napí­saný z pohľadu die­ťaťa, ktoré hovorí o spra­vod­li­vosti a boji proti pred­sud­kom. Zahŕňa tiež témy ako rasovú nezná­šan­li­vosť, prob­lémy s výcho­vou a sku­točné vzde­la­nie. Je radosť knihu čítať a ešte dlho ti bude rezo­no­vať v hlave a postu­pom času sa ti budú vyná­rať ďal­šie a ďal­šie odpo­vede.

Char­les Dic­kens — David Cop­per­field

9780451522924-us-300
abebooks.com

Prí­beh, ktorý vzde­láva čita­te­ľov v akom­koľ­vek veku. Učí dis­cip­líne, emó­ciám, morálke a dosa­ho­va­niu zau­mie­ne­ne­ných cie­ľov.

Nic­coló Machia­velli — Vla­dár

l37479
martinus.sk

Tu náj­deš impo­zantný popis rôz­nych foriem vlády a to, čoho všet­kého je schopná. Nie­len poli­tický, ale aj vše­obecný pohľad na boj o moc a spô­sob, akým sú ľudia schopní mani­pu­lo­vať ostat­nými, aby dosiahli vlastné záujmy. Dielo pred­kladá cha­rak­te­ris­tiku ide­ál­neho panov­níka, jeho vlast­nosti a spô­soby vlád­nu­tia. Vla­dár je návod a záro­veň prosba o zjed­no­te­nie Talian­ska zalo­žený na Machia­vel­liho vedo­mos­tiach. Dnes v ňom však môžeme nájsť i to, ako sa má cho­vať člo­vek, aby mal úspech.

F. Scott Fitz­ge­rald — Veľký Gatsby

l16255
martinus.sk

Kniha bola zara­dená do zoznamu maj­strov­ských diel, neuz­na­ných svojho času. Je to prí­beh o pre­men­li­vosti osudu a o poku­šení, ktoré vzniká na ceste za dosia­hnu­tím ame­ric­kého sna. A o tom, že túžba niečo zís­kať, je oveľa slad­šia ako mať to.

Henry David Tho­reau — Wal­den

walden
jamierubin.net

Inšpi­ra­tívne, geniálne napí­sané a vtipné dielo. Tho­reau žil 2 roky, 2 mesiace a 2 dni v lese pri Wal­den Pond v Mas­sa­chu­setts, aby napí­sal túto knihu. Je to slo­bode mimo nátlaku spo­loč­nosti a ste­re­oty­pov.

Pla­tón — Štát

_vyr_1282stat
pravnickaliteratura.sk

Nad­ča­sové dielo napí­sané veľ­kým mys­li­te­ľom. Pri­náša základné zna­losti o poli­tic­kej teórii, o tom ako žiť a ako by sa tí hore mali sprá­vať k svo­jim pod­da­ným — počú­vať ich.

Jack Kerouac — Dhar­moví tuláci

gal-32879-orig
antikvariat-levneknihy.cz

Po návrate z vojny, títo vete­ráni nenašli v USA v polo­vici 40-tych rokov žiadnu pravdu, ani dôs­toj­nosť a tak začali puto­vať. Za jaz­zo­vého pod­mazu v zafaj­če­ných klu­boch, pis­kotu vetra, pri­chá­dzajú na zmy­sel ves­míru a života. Obja­vi­te­lia a milov­níci ves­míru, tento román si zami­lu­ješ.

Michael Bul­ga­kov — Maj­ster a Mar­ga­réta

l104066
martinus.sk

Bul­ga­kovo maj­strov­ské dielo vyšlo až po jeho smrti. Je to bohatý román o kon­flikte dobra a zla, ktorý berie čita­teľa do sveta vášne a do postaty ľud­skej povahy.

Franz Kafka — Pre­mena

l41174
martinus.sk

Kafka je zlo­žitý a ponurý spi­so­va­teľ. Pre čerstvo dospe­lého člo­veka je ťažké ho čítať, no za pokus to stojí. Pre­mena je dielo o ľud­skej osa­me­losti. Je plné moder­nis­tic­kých žar­tov a záro­veň hlbo­kých myš­lie­nok. Je o živote, ilu­zór­nej povahe lásky, ška­re­dosti a samote, ktorá je vo vnútri kaž­dého člo­veka.

Anto­ine de Saint- Exu­pery — Malý princ

l114970
martinus.sk

Keď vyras­tieme, máme pocit, že sme stra­tili niečo cenné a významné. Aby sme to našli a ucho­vali, mali by sme dokola čítať knihy ako je táto. V det­stve si to prav­de­po­dobne čítal. Skús znova a uvi­díš, že tam náj­deš toho oveľa viac. Treba žiť tro­chu tak, ako by sme boli z inej pla­néty. 🙂

J.R.R. Tol­kien — Pán prs­te­ňov

l134260
martinus.sk

Táto kniha je ako pre deti, tak aj pre dospe­lých. Už po pár strán­kach ťa kniha dostane. Je skvelá na roz­ví­ja­nie pred­sta­vi­vosti a na chvíľu si pri nej odpo­či­nieš od rea­lity. Bude ti zále­žať iba na tom, aby sa Frodo zba­vil prs­teňa.

Fyo­dor Dosto­ev­sky — Zlo­čin a trest

zlocin-a-trest_b
literama.sk

Nesporný maj­strov­ský kúsok rus­kého autora má čestné miesto na vrchole sve­to­vej lite­ra­túry. Žiadny spi­so­va­teľ nepo­pí­sal stav ľud­skej duše do takej hĺbky ako Dosto­ev­sky.

Jerome D. Salin­ger — Kto chytá v žite

l30118
martinus.sk

Hlav­nou témou knihy je strach v dospie­vaní a odcu­dze­nie. Vzbura, per­fek­ci­oniz­mus, osa­me­losť a strach z nepo­cho­pe­nia — všetci to máme za sebou, a preto je táto kniha blízka srdcu mili­ó­nom čita­te­ľov na celom svete.

A toto je len zlo­mok kníh, ktoré by si mal mať pred dovŕ­še­ním 30-ky za sebou. Knihy nám otvá­rajú dvere do zákutí, o kto­rých sme možno ani netu­šili. Tieto ti zaru­čene roz­ší­ria obzory. Ak máš nejaké ďal­šie tipy, budeme radi, ak sa pode­líš v komente.

Pozri aj: 12 NÁDHERNÝCH CITÁTOV ANTOINE DE SAINT- EXUPÉRYHO, KTORÉ VÁS ZAHREJÚ

Startitup.sk
0
Komentovať (0)