Pixabay

Posledná vec, ktorú pred spa­ním uro­bíš, má dopad na tvoju náladu na ďalší deň. Čo teda robila úspešní ľudia pred­tým, ako idú spať? 

Mnoho ľudí pocho­pilo, že ich úspech závisí na ich fyzic­kej a dušev­nej pohode. S týmto je spo­jený aj kva­litný a poc­tivý spá­nok. Preto je dobré dodr­žia­vať určité rutiny pred­tým, ako sa roz­hod­neš ísť do postele. Týchto 13 vecí robia úspešní ľudia pred­tým, ako idú spať.

Čítajú

Pixabay
Pixabay

Vedci sa zho­dujú na tom, že číta­nie patrí medzi jednu z posled­ných vecí, ktoré úspešní ľudia robia pred spa­ním. Naprí­klad aj taký pre­zi­dent USA Barack Obama či slávny Bill Gates sú známi tým, že si pol hodinu pred spa­ním čítajú. Nemusí sa jed­nať rovno o biz­nis knihy či moti­vačné knihy. Zdroj inšpi­rá­cie sa dá nájsť aj v iných žán­roch.

Odlú­čia sa od práce

Netreba mys­lieť na prácu od rána do večera. Tak­tiež nie je dobré zaspá­vať s myš­lien­kou na to, koľko povin­ností máš na druhý deň. To môže viesť k nekva­lit­nému spánku alebo aj k nespa­vosti. Je lep­šie si naplá­no­vať veci tak, aby si hodinku pred spa­ním nemu­sel rie­šiť emaily a pra­covné povin­nosti.

Odpoja sa od sietí

Nejde len o vypnu­tie upo­zor­není na emaily. Tak­tiež by si mal obme­dziť cel­kovo elek­tro­niku. Žiadne pre­ze­ra­nie sociál­nych médií alebo hra­nie hier na tele­fóne. Vedci sa zho­dujú, že sle­do­va­nie akej­koľ­vek obra­zovky nepro­spieva tvojmu spánku. Svie­tiaca obra­zovka tele­fónu spô­so­buje, že tvoje telo nepro­du­kuje mela­to­nín, hor­món, ktorý sa podieľa na spánku. To môže následne viesť k nespa­vosti či dep­re­siám a pod.

Robia si to-do list

Pixabay
Pixabay

Správne zade­lený čas na všetky povin­nosti pomáha pre­dísť cha­osu. Na to slúži aj to-do list. Ten ti pomôže naplá­no­vať si celý deň a ty sa večer pred spa­ním nemu­síš trá­piť tým, či si na niečo neza­bu­dol. Ak nevieš, ako na správny to-do list, pozri si jeden z našich člán­kov veno­vaný práve tejtotéme.

Trá­via čas s rodi­nou

V dneš­nom svete je čoraz ťaž­šie skĺbiť pra­covné povin­nosti a rodinu. Často práve čas, ktorý by sme mali strá­viť so svo­jimi blíz­kymi, musíme veno­vať pra­cov­ným povin­nos­tiam. No nie vždy tomu tak musí byť. Utu­žo­va­nie rodin­ných vzťa­hov by mala byť pre kaž­dého pri­orita. Preto si treba vo svo­jom čase nájsť pries­tor na spo­ločné dovo­lenky či len roz­prá­va­nie o tom, aký mal kto deň.

Pre­chádzky na večer

Pixabay
Pixabay

Nati­onal Sleep Foun­da­tion v roku 2013 pri­šiela so zis­te­ním, že cvi­če­nie, aj vo večer­ných hodi­nách pomáha pre lepší spá­nok. Štú­die tak­tiež pou­ka­zujú na fakt, že chô­dza zni­žuje stres a ner­vo­zitu. Takže krátka večerná pre­chá­dza nikomu nezaš­kodí. Navyše, pohľad na nebo plné hviezd stojí za to.

Zame­ria­vajú svoju myseľ na dobré veci, ktoré sa im stali počas dňa

Ľuto­vať všetky veci, ktoré si nesti­hol alebo neuro­bil môžu vyvo­lá­vať pocit hnevu či úzkosti. Preto by si sa mali zame­rať na konci svojho dňa na to pekné, čo sa ti stalo. Pomôže ti to ostať pozi­tívne nala­dený.

Odre­a­go­va­nie

Pre nie­koho to zna­mená počú­va­nie hudby, pre iného číta­nie alebo nebo­daj upra­to­va­nie. Každý si vyberá svoj spô­sob pre odre­a­go­va­nie od celého dňa. Ak si náj­deš spô­sob, ktorý ti pomôže na chvíľku zabud­núť na povin­nosti, pocí­tiš uvoľ­ne­nie, ktoré ti pomôže lep­šie zaspať.

Pred­sta­vujú si svoj úspech

Pred­sta­vo­va­nie a sústre­de­nie sa na svoj cieľ, ti pomôže pri jeho dosia­hnutí. Preto si veľa úspeš­ných ľudí pred­sta­vuje seba v neja­kej situ­ácii, ktorá je pre nich prí­jemná. Nemusí to byť pri­tom priamo úspech v práci, pre kaž­dého toto slovo zna­mená niečo iné.

Medi­tujú

Pixabay
Pixabay

Jeden z veľmi popu­lár­nych dru­hov uvoľ­ne­nia v dneš­nej dobe. Nájsť si 10 minút na medi­to­va­nie pred spa­ním je veľmi dobrý spô­sob, ako pre­čis­tiť myseľ a zre­la­xo­vať.

Plá­nujú si spá­nok

Vytvo­riť si určitý rituál spa­nia, teda na koľko hodín a kedy ísť spať, ti pomáha pri zor­ga­ni­zo­vaní dňa. Mal by to byť istý nemenný čas, ktorý by si mal vedieť dodr­žať. Naj­hor­šie je pono­co­vať a potom ráno posú­vať budík o ďal­ších 5 minút.

Udr­žia­vajú hygie­nické návyky

Mal by si si sta­no­viť čas aj na osobnú hygienu. Aj takto dáš telu najavo, že sa už blíži čas, kedy pôj­deš do postele. Naprí­klad Step­han King si pred spa­ním umyje ruky a uistí sa, že van­kúše sú na správ­nom mieste.

Diš­tanc od alko­holu

Aj keď práve ten pomáha so zaspá­va­ním, zni­žuje kva­litu tvojho spánku. Alko­hol udr­žiava ľudí v ľah­šej fáze spánku, z kto­rej sa rých­lej­šie zobu­dia.

startitup.sk

startitup

Príbehy
0
Komentovať (0)