.businessinsider.com

branči / / Svet
Si váš­nivý ces­to­va­teľ? Nudia ťa už noto­ricky známe trasy a turis­tami pre­pl­nené miesta?

Ak áno, potom si tu správne, pre­tože inšpi­rá­ciu na nové cesty a dob­ro­druž­stvá na rok 2017 môžeš načer­pať aj v tomto článku. Len sa popo­náh­ľaj skôr, ako krásu týchto miest obja­via aj húfy turis­tov.

1. Už si počul o sur­fo­vaní v nemec­kom Mní­chove? Takúto mož­nosť majú sur­feri na rieke Eis­bach, v Englis­her Gar­ten parku.

75-go-surfing-in-munich-germany-where-city-based-surfers-take-their-boards-to-the-eisbach-a-small-man-made-river-in-englischer-garten-park
zdroj: static6.businessinsider.com

2. Zaplá­vaj si pod vodo­pádmi Národ­ného parku Krka v chor­vát­skej Dal­má­cii.

72-swim-under-the-waterfalls-of-croatias-stunning-krka-national-park-in-dalmatia
zdroj: static1.businessinsider.com

3. Takéto cha­lúpky, ktoré sú vytvo­rené v archi­tek­to­nic­kom štýle “gassho-zukuri” náj­deš v seve­ro­zá­pad­nom Japon­sku. Celá dedinka Shi­ra­ka­wago je zapí­saná na zozname sve­to­vého dedič­stva UNESCO.

70-these-adorable-cottages-in-north-western-japan-are-all-constructed-in-the-gassho-zukuri-architectural-style-the-entire-village-of-shirakawago-is-registered-as-a-unesco-world-heritage-site
zdroj: static4.businessinsider.com

4. Na zozname sve­to­vého dedič­stva UNESCO sú zapí­sané aj jas­kyne Phong Nha vo Viet­name.

68-explore-vietnams-phong-nha-caves-an-incredible-network-of-caves-that-has-been-named-a-unesco-world-heritage-site
zdroj: static3.businessinsider.com

5. Asi každý pozná úchvatné slo­vin­ské jazero Bled. Čo tak ho pre zmenu vyne­chať a nav­ští­viť menej známe, no o nič menej kraj­šie jazero Bohinj?

67-in-slovenia-skip-lake-bled-and-check-out-the-lesser-known-lake-bohinj-which-offers-equally-breathtaking-surroundings
zdroj: static3.businessinsider.com

6. Za náv­števu stojí aj menej nav­šte­vo­vaný národná park Black Canyon of the Gun­ni­son, ktorý sa nachá­dza v ame­ric­kom Colo­rade.

64-hike-to-the-black-canyon-of-the-gunnison-a-stunning-yet-lesser-visited-national-park-in-colorado-us
zdroj: static1.businessinsider.com

7. Nad­po­zem­sky krásna modrá jas­kyňa, ktorá sa nachá­dza v národ­nom parku Bruce Penin­sula v kanad­skej pro­vin­cii Onta­rio.

62-this-bright-blue-grotto-at-bruce-peninsula-national-park-in-ontario-canada-is-so-mesmerising-it-doesnt-quite-look-real
zdroj: static6.businessinsider.com

8. Takéto hrobky vsta­vané do hory sa nachá­dzajú v turec­kom Fet­hiye.

60-look-up-at-a-series-of-intricate-tombs-built-into-the-side-of-a-mountain-by-the-lycians-in-fethiye-turkey
zdroj: static2.businessinsider.com

9. Na všet­kých otu­žil­cov čaká tento ľadový hotel v kanad­skom Que­bec City.

59-stay-inside-the-temporary-ice-hotel-installed-every-winter-in-quebec-city-canada-its-not-just-the-architecture-thats-sculpted-out-of-ice-even-the-furniture-is-made-out-of-the-stuff
zdroj: static6.businessinsider.com

10. Takýto roz­práv­kový kos­tol s výhľa­dom na jazero náj­deš v Ohride, v Mace­dón­sku.

57-marvel-at-the-view-of-lake-ohrid-from-the-church-of-st-john-the-theologian-pictured-below-in-ohrid-macedonia
zdroj: static6.businessinsider.com

11. V dedinke Pyrgi, na gréc­kom ostrove Chios, môžeš obdi­vo­vať netra­dičnú archi­tek­túru.

56-admire-the-ornate-patterns-on-the-houses-and-church-in-the-village-of-pyrgi-on-the-greek-island-of-chios
zdroj: static1.businessinsider.com

12. Majes­tátny vodo­pád Staub­bach vo Švaj­čiar­sku určite tiež stojí za vide­nie.

55-the-staubbach-waterfall-in-switzerland-sits-next-to-the-houses-and-church-of-a-local-town-covering-it-in-a-mist-of-spray
zdroj: static6.businessinsider.com

13. Neopa­ko­va­teľ­ným zážit­kom je aj výlet pozdĺž nór­skeho Atlan­tic­kého oce­ána a cesta cez most Stor­se­i­sun­det.

52-road-trip-along-norways-atlantic-ocean-road-and-drive-over-the-storseisundet-bridge-a-nausea-inducing-crossing-that-makes-people-feel-as-though-theyre-driving-in-the-sky
zdroj: static2.businessinsider.com

14. Vyhni sa davom pri Sto­ne­henge a rad­šej si pozri Mach­rie Moor Stone Circle na ostrove Arran v Škót­sku.

50-avoid-the-crowds-at-stonehenge-to-see-machrie-moor-stone-circle-on-the-isle-of-arran-scotland
zdroj: static5.businessinsider.com

15. Izra­el­ská pev­nosť Nim­rod ponúka úchvatný výhľad na údo­lia riek, vodo­pády a lesy celého regi­ónu.

48-israels-nimrod-fortress-or-nimrod-castle-sits-on-a-mountain-overlooking-the-hula-valleys-rivers-waterfalls-and-thick-forests-it-offers-a-stunning-view-of-the-entire-golan-region
zdroj: static6.businessinsider.com

16. Kláš­tor Etch­mia­dzin v Armén­sku patrí medzi naj­star­šie fun­gu­júce kláš­tory na svete.

47-armenias-etchmiadzin-monasterys-cathedral-is-thought-to-be-the-oldest-running-cathedral-in-the-world
businessinsider.com

17. Túra na hrad Rie­gers­burg v Rakúsku určite stojí za to. Vo vnútri sa nachá­dzajú dve múzeá — jedno veno­vané ženám a druhé čaro­dej­níc­tvu.

46-climb-up-a-dormant-volcano-in-austria-to-see-riegersburg-castle-inside-there-are-two-museums-one-on-the-legacy-of-women-in-the-area-and-another-on-witchcraft
businessinsider.com

18. Quasr Amra, sta­ro­veký hrad, kto­rého his­tó­ria siaha až do ôsmeho sto­ro­čia, sa nachá­dza v púšti neďa­leko jor­dán­skeho Amánu.

45-visit-qasr-amra-an-ancient-castle-that-dates-back-to-the-eighth-century-it-is-found-in-the-desert-near-amman-jordan
businessinsider.com

19. Trú­fol by si si prejsť sa po moste Trift vo švaj­čiar­skych Alpách?

44-hold-your-balance-on-the-trift-bridge-the-longest-suspension-bridge-in-the-swiss-alps
businessinsider.com

20. Keď sa budeš nachá­dzať v Lotyš­sku, určite si pozri tieto záhadné ruiny sta­rej pev­nosti, ktoré kedysi obklo­po­vali mesto Lie­paja.

42-check-out-the-eerie-ruins-of-an-old-fortress-that-surrounded-the-city-of-liepaja-on-the-coast-of-latvia
businessinsider.com

21. A teraz niečo pre roman­ti­kov — kórej­ský ostrov Oedo bol pre­ro­bený na takúto krásnu bota­nickú záh­radu.

40-the-korean-island-of-oedo-has-been-turned-into-an-elaborate-and-imaginative-botanical-garden-oedo-botania-its-a-romantic-spot-especially-during-the-summer
businessinsider.com

22. Vedel si, že na Cypre náj­deš aj takéto sta­ro­bylé mosty?

39-visit-one-of-several-ancient-bridges-that-are-believed-to-have-been-built-centuries-ago-by-the-venetians-in-cyprus
businessinsider.com

23. Pri japon­skom jazere Shi­da­kako môžeš obdi­vo­vať známe japon­ské čereš­ňové kvety. Krásny pohľad, čo povieš?

37-shidakako-lake-is-the-perfect-place-to-see-japans-famous-cherry-blossoms
businessinsider.com

24. Island je momen­tálne v kurze. Ak tam budeš, určite nevy­ne­chaj vodo­pád Hai­foss.

Pozri aj: 10 neuveriteľných vodopádov Islandu, ktoré vás presvedčia o tom, že je to skutočne jedna z najkrajších krajín planéty

36-the-striking-haifoss-waterfall-in-iceland-is-only-accessible-to-committed-hikers-and-4x4-vehicles-which-keeps-the-122-meter-tall-cascade-under-the-radar
businessinsider.com

25. Táto podivná socha v tvare ruky sa nachá­dza v čil­skej púšti Ata­cama.

35-this-strange-hand-sculpture-is-one-of-the-atacama-desert-in-chiles-most-iconic-features
businessinsider.com

26. Európ­sku ver­ziu Grand Cany­onu náj­deš u našich západ­ných suse­dov. Lom Velká Ame­rika sa rozp­res­tiera v blíz­kosti obce Mořina. Viac sa dočítate TU.

33-see-europes-version-of-the-grand-canyon-in-the-czech-republic-at-velka-amerika-near-the-village-of-moina-once-a-mining-quarry-the-site-now-contains-a-glorious-lake
businessinsider.com

27. Hor­natý terén Národ­ného parku Sarek vo Švéd­sku roz­hodne stojí za pre­skú­ma­nie.

31-explore-the-mountainous-terrain-of-swedens-stunning-sarek-national-park
businessinsider.com

28. Namiesto dubaj­ských mra­ko­dra­pov skús nav­ští­viť rad­šej Omán. V sta­ro­by­lej dedinke Hatta upro­stred púšte sa rozp­res­tiera toto obrov­ské slad­ko­vodné jazero.

28-dubais-skyscrapers-can-be-overwhelming-instead-travel-through-oman-and-reach-hatta-an-ancient-village-in-the-middle-of-the-desert-with-an-enormous-freshwater-lake
businessinsider.com

29. Vymeň Buda­pešť za túto oča­ru­júcu maďar­skú dedinku pri jazere Bokodi, ktorá sa nachá­dza medzi mes­tami Bokod a Orosz­lány.

23-check-out-a-hungarian-village-where-residents-live-in-stilt-cottages-dotted-about-lake-bokodi-between-the-towns-of-bokod-and-oroszlny
businessinsider.com

30. Hrad Vaduz v Lich­ten­štajn­sku ponúka takýto dra­ma­tický výhľad na Alpy.

21-go-to-liechtenstein-an-underrated-small-country-between-austria-and-switzerland-and-climb-to-the-top-of-vaduz-castle-for-dramatic-alpine-views
businessinsider.com

31. Večerný západ slnka na ostrove Pang­kor je určite neza­bud­nu­teľ­ným zážit­kom.

20-watch-the-sunset-over-a-seafood-dinner-in-pangkor-island-a-lesser-visited-holiday-spot-off-the-west-coast-of-malaysia
businessinsider.com

32. Farebné dom­čeky v poľ­skom meste Poznaň sú až neuve­ri­teľne foto­ge­nické.

17-the-market-square-bordered-by-neat-rows-of-colourful-buildings-in-pozna-poland-offers-visitors-a-perfect-photo-opportunity
businessinsider.com

33. Por­tu­gal­ské Ave­iro svo­jim náv­štev­ní­kom tak­tiež ponúka roz­ma­ni­tosť farieb.

13-hop-on-a-colourful-boat-in-aveiro-a-vibrant-canal-city-thats-bursting-with-cool-architecture-on-portugals-west-coast
businessinsider.com

34. Zaplá­vať si v takejto kriš­tá­ľovo čis­tej vode pri gréc­kom ostrove Paxi by určite neod­mie­tol nikto z nás.

11-bathe-in-the-crystal-clear-water-of-the-ionian-sea-off-the-greek-island-of-paxi
businessinsider.com

35. Por­tu­gal­ský vidiek v Mon­sa­raz so svo­jimi sta­ro­by­lými dedin­kami, dláž­de­nými ulič­kami a útul­nými dom­čekmi je nepo­chybne čaro­vným mies­tom.

8-take-in-views-of-the-portuguese-countryside-in-monsaraz-an-ancient-village-with-whitewashed-houses-cobbled-streets-and-a-castle
businessinsider.com

36. Luko­mir, malebná dedinka v Bosne a Her­ce­go­vine, ktorá leží na okraji veľ­kého kaňonu.

7-take-a-scenic-walk-in-lukomir-a-remote-village-in-konjic-bosnia-and-herzegovina-that-sits-on-the-lip-of-a-large-canyon
businessinsider.com

37. Čo tak pop­re­chá­dzať sa a obdi­vo­vať archi­tek­túru Mani v kop­co­vi­tom regi­óne na gréc­kom Pelo­po­néze?

5-walk-through-the-mani-a-hilly-region-in-greeces-peloponnese-thats-known-for-its-crumbling-architecture
businessinsider.com

38. Daž­ďový pra­les v malom bolí­vij­skom mes­tečku Rur­re­na­ba­que.

4-trek-through-the-rainforest-in-the-small-bolivian-town-of-rurrenabaque
businessinsider.com

39. Potá­pa­nie sa upro­stred ruín opus­te­nej väz­nice Rummu v Estón­sku musí byť sku­točne netra­dič­ným zážit­kom.

3-go-diving-amid-the-ruins-of-a-sinking-abandoned-prison-in-the-town-of-rummu-in-estonia
businessinsider.com

40. Malé peru­án­ske mesto Huaca­china bolo posta­vené okolo tejto krás­nej oázy upro­stred púšte.

1-the-small-peruvian-city-of-huacachina-was-built-around-this-beautiful-oasis-in-the-middle-of-the-desert
businessinsider.com

Pozri aj: Týchto 8 miest by ste v roku 2017 určite nemali navštíviť. Najväčšia cestovateľská agentúra na svete vám prezradí tie najlepšie alternatívy

startitup

Pozri aj:15 nádherných miest, ktoré musíte navštíviť skôr, než sa zaplnia turistami

StartItUp.skbusinessinsider.com


Komentovať (0)