money.cnn.com/ leaderonomics.com

branči / / Série
Šéf auto­mo­bilky Tesla je známy ako člo­vek otvo­rený všet­kým mož­nos­tiam. Napriek tomu teraz prek­va­pil celý svet, keď poslú­chol mar­ke­tin­govú radu od malého diev­čaťa, ktoré zatiaľ ani nie je schopné šofé­ro­vať vlastné auto.

Auto­mo­bilka Tesla je jed­nou z naji­no­va­tív­nej­ších spo­loč­ností, o kto­rej počú­vame denne zo všet­kých strán. Napriek glo­bál­nemu pove­do­miu o tejto značke ju para­doxne nikto nepozná z reklám, ako mnohé obdobné spo­loč­nosti, ktoré do nich inves­tujú množ­stvo peňazí. Desať­ročná ško­láčka Bria Love­day z ame­ric­kého Det­ro­itu si však všimla, že vyda­rené reklamy na pro­dukty Tesly tvo­ria mnohí jej fanú­ši­ko­via a často sú obdi­vu­hod­nej kva­lity. Tak prečo to nevy­užiť?

wxyz.com

Elo­novi Mus­kovi napí­sala v rámci škol­ského pro­jektu list, v kto­rom mu pred­sta­vila svoj kre­a­tívnu mar­ke­tin­govú stra­té­giu. “Všimla som si, že nero­bíte reklamy. Mnohí ľudia však robia vlastné reklamné spoty o Tesle a nie­ktoré z nich sú veľmi dobré, vyze­rajú pro­fe­si­onálne a sú zábavné. Takže si mys­lím, že by ste mohli spra­viť súťaž o naj­lep­šiu ama­tér­sku Tesla reklamu a víťazné reklamy odvy­sie­lať,” napí­sala Bria, ktorá sa raz chce stať poli­tič­kou.

Víťaz by tiež podľa nej mohol zís­kať naprí­klad Tesla nabí­jačku Super­char­ger alebo Model 3 Eas­ter Egg. Na záver sa odvážna Bria nebála požia­dať o tričko s logom Tesly, pre­tože je jej veľ­kou fanú­šič­kou, a to najmä vďaka eko­lo­gic­kému aspektu. Odvážny list, ktorý ško­láčka chcela poslať do cen­trály Tesly v Palo Alto, by však možno zostal stra­tený a zabud­nutý, nebyť jej otca.

Ste­ven Love­day, ktorý ako repor­tér píše o elek­tro­mo­bi­loch, sa roz­ho­dol dcéru pod­po­riť. Pre­sved­čil ju, že “sta­rým poma­lým spô­so­bom” to nepôjde a poslal do Tesly e-mail. Záro­veň napí­sal Elo­novi Mus­kovi tweet, v kto­rom obsah listu sko­pí­ro­val. Vďaka tomu si ho vizi­onár Musk vši­mol a nezos­tal bez odpo­vede. A čo viac, nápad ambi­ci­óz­nej pia­tačky ho nad­chol. “Ďaku­jem za milý list. Znie to ako skvelý nápad. Ideme do toho!” rea­go­val Musk a Briin otec potr­v­dil, že poslal aj želané tričko.

Táto pozi­tívna story sa v médiách rýchlo stala virál­nou, a to aj vďaka faktu, že Elon Musk nápad ško­láčky sku­točne zre­a­li­zo­val a spus­til súťaž o naj­lep­šiu Tesla reklamu pod náz­vom Pro­ject Love­day. Svoje vlastné návrhy môžu ľudia posie­lať pro­stred­níc­tvom ofi­ciál­nej stránky Tesly. Ide o Ďal­šie pekné pekné gesto, kto­rým sa Elon Musk opäť uká­zal ako líder hodný prí­kladu.

Pozri aj: Ženy odhalili pravdu, ktorá sa skrýva za dokonalými fotografiami na Instagrame

0
Komentovať (0)