branči / / Lokál
Na Slo­ven­sku máme prvú obec, ktorá nepod­po­ruje vybe­ra­nie nezmy­sel­ných daní.

Nie­ktorí ľudia dnes len za fakt, že vlast­nia nemého spo­loč­níka, musia pla­tiť aj nie­koľko desia­tok eur. Čo však v sku­toč­nosti člo­vek za spl­ne­nie si svo­jej občian­skej povin­nosti dostane? V mno­hých obciach a mes­tách nie­kedy len horko – tažko náj­deme nejaké koše, sačky alebo iné podobné pomôcky. Na síd­lis­kách je skôr oje­di­ne­lým javom, nájsť upra­vené kútiky pre psov.

Čo sa týka útul­kov, tie zase žijú pre­dov­šet­kým vďaka pomoci dob­ro­voľ­ní­kov. Člo­vek, ktorý poc­tivo platí daň za psa, je oproti iným zjavne cel­kom zne­vý­hod­nený – iní túto daň predsa nepla­tia. Člo­vek potom logicky oča­káva, že bude nie­kde schopný pozo­ro­vať aj výsledky tejto dane. Alebo je to len naivná pred­stava?

Tak sa zdá, že feno­mén „pla­tíme veľa a výsledky žiadne“ je prí­tomný na Slo­ven­sku všade. Pri­tom je vo svete toľko svet­lých prí­kla­dov, z kto­rých by sme si ako kra­jina mohli čo-to obku­kať. Naprí­klad taký fín­sky prí­stup, v tejto pros­pe­ru­jú­cej kra­jine sa peniaze vyzbie­rané na hazard­ných hrách plne pre­sú­vajú do rúk štu­dent­ských orga­ni­zá­cií. Úro­veň tejto kra­jiny zrejme netreba pri­bli­žo­vať. Otáz­kou zostáva, či by sa niečo podobné nedalo aspoň názna­kom rea­li­zo­vať aj u nás? Alebo sme len zasnený národ, ktorý by chcel vidieť za svoje peniaze aj niečo viac ako len desať sáč­kov pri sme­tiaku.?

pixabay.com

So skve­lou ini­cia­tí­vou však prišla pred nedáv­nom obec Mútne na hor­nej Orave. Ako prvá na Slo­ven­sku úplne zru­šila pla­te­nie daní za psa. Sta­rosta Marián Murín je totižto toho názoru, že tieto dane pat­ria medzi jedny z najz­by­toč­nej­ších. Je si vedomý toho, že za ich peniaze obča­nia nedos­tá­vajú adek­vátnu spätnú väzbu. Daň za psa mu jed­no­du­cho príde nepri­me­raná a aj preto pri­stú­pil k jej zru­še­niu.

bustle.com

Ale nie vždy ide všetko podľa plá­nov a stáva sa, že mest­ský roz­po­čet sa nena­plní tak, ako by sa oča­ká­valo. Potom pri­chá­dza plán B. V Koši­ciach sa dokonca vysky­tol prí­pad, kedy sa zva­žo­valo zave­de­nie “dôchod­cov­ských psích hlia­dok”. Tie by v čase, keď sú ľudia doma, klo­pali na dvere a spi­so­vali, odkiaľ sa ozval pes. Všetko len preto, že sa v mest­skom roz­počte doko­nale nena­pl­nil bod „daň za psa“. Úsmevné na tom je, že prí­jem z dane za psa tvorí v mest­skom roz­počte Košíc až celé 1 % (slo­vom jedno per­cento.)

Pozri aj: Ama­zon ruší poplatky za dopravu. Odteraz bude balíčky posielať na Slovensko zadarmo

StartItUp.sk
0
Komentovať (0)