branči / / Lokál
Koľko času podľa teba môže trvať zaro­biť sto mili­ó­nov dolá­rov a vypra­co­vať sa z “brnen­ského” štu­denta na špičku ame­ric­kej biz­nis scény? Dvad­sať rokov? Pol života? Ban­sko­bys­tri­ča­novi Andre­jovi Pan­čí­kovi sa to poda­rilo oveľa rých­lej­šie a keby chcel, už dnes, v 27 rokoch, môže ísť do dôchodku.

Andre­jova roz­právka sa začala písať už na brnen­skej Masa­ry­ko­vej uni­ver­zite, kde vyštu­do­val baka­lára z infor­ma­tiky a pat­ril medzi top 4% štu­den­tov. Nebolo teda prek­va­pe­ním, že ho následne pri­jali na významnú uni­ver­zitu v brit­skom Not­tin­ghame a neskôr aj na dokto­rand­ské štú­dium počí­ta­čo­vej vedy na elit­nej škole škôl — Oxforde. Ako­koľ­vek skve­lým štu­den­tom však Andrej bol, svoj poten­ciál videl najmä v pod­ni­kaní, a preto kvôli nemu štú­dium pre­ru­šil. Para­do­xom je, že svo­jich budú­cich firem­ných par­tne­rov spoz­nal práve na Oxforde.

1-ek71x4chdnlwo_lkdkoasg
medium.com/@representcom

Moja cesta bola cel­kom pria­mo­čiara — dostal som mož­nosť zís­kať pre­stížny titul z Oxford­skej uni­ver­zity, mal úžas­ných nad­ria­de­ných a kole­gov, a štu­do­val odbor, ktorý milu­jem z celého srdca. Štú­dium naOxforde mi dalo inte­lek­tu­álnu sti­mu­lá­ciu, ktorú som vždy chcel, a bola to tá bez­peč­ňej­šia “stávka”,” uvie­dol Andrej v článku Repre­sent-u na Medium.com. Napriek skve­lému uni­ver­zit­nému záze­miu a zais­te­nej kari­ére dal pred­nosť ris­kant­ným vodám biz­nisu, do kto­rých sa doslova vrhol.

prizeo-founders-leo-seigal-andrej-pancik-bryan-baum
Pri­zeo

 Cha­rita a biz­nis v jed­nom? Dá sa to

Spolu s oxford­skými kole­gami, Bra­nom Bau­mom a Leom Sei­ga­lom, v roku 2012 zalo­žili fun­drai­sin­gový pro­jekt Pri­zeo. Ide o glo­bálnu plat­formu, pro­stred­níc­tvom kto­rej sa môžu fanú­ši­ko­via stre­tá­vať so svo­jimi idolmi, či už her­cami, spe­vákmi alebo naprí­klad špor­tov­cami. Ak chcú vyhrať stret­nu­tie s nimi či pred­met, ktorý do kam­pane darujú, musia do “auk­cie” vlo­žiť aspoň 5 eur, čím sa zapoja do súťaže. Cie­ľom pro­jektu je pre­dov­šet­kým cha­ri­ta­tívna čin­nosť, ktorá z neho robí nie­len “tová­reň na peniaze”, ale najmä sociálne pros­pešné pod­ni­ka­nie.

collage2
instagram.com/prizeo

Z Pri­zea sa neskôr odčle­nil samos­tatný pro­jekt Repre­sent, ktorý fun­guje na veľmi podob­nom prin­cípe a tiež zís­kava peniaze zo slávy celeb­rít. Plat­forma ľuďom umož­ňuje vytvo­riť si aké­koľ­vek logo či dizajn a Repre­sent im na základe toho vyrobí pokojne celú kolek­ciu oble­če­nia. Vzni­kajú tak kva­litné a sku­točne nápa­dité kúsky. Pro­jekt však stojí pri­márne na spo­lu­práci so zná­mymi osob­nos­ťami, kto­rých “merch” sa pre­dáva sku­točne masovo. Veľká časť z pre­daja ide na pod­poru orga­ni­zá­cií, ako naprí­klad Fuck Can­cer.

Oba pro­jekty dosiahli neví­da­ných úspe­chov. Zapo­jili sa do nich osob­nosti ako Lady Gaga, Brit­ney Spe­ars, Miley Cyrus, Jus­tin Bie­ber, Enri­que Igle­sias, Avril Lavigne, Bill Mur­ray, Michael Phelps, Arnold Sch­war­ze­neg­ger, Jamie Oli­ver, Valen­tino Rossi či naša Domi­nika Cibul­ková. Zoznam je priam neko­nečný. Jedna takáto kam­paň pri­tom dokáže zaro­biť mili­óny dolá­rov.

collage
instagram.com/represent

Zo dňa na deň mili­oná­rom

Ren­ta­bi­litu a prí­nos týchto spo­loč­ností zhod­no­tili aj známi inves­tori ako český Credo Ven­tu­res, Sound Ven­tu­res, Kobe Bry­ant či úspešný ame­rický herec, pod­ni­ka­teľ a inves­tor Ash­ton Kut­cher. Pri­zeo aj Repre­sent už dnes majú aj vďaka nim nových maji­te­ľov. Kon­ku­rent Todd Wag­ner akvi­zo­val Pri­zeo a Repre­sent pre­dal Andrej na začiatku roka 2016 spo­loč­nosti Cus­to­mInk za nesku­toč­ných 100 mili­ó­nov dolá­rov.

1-wlawqojij_m7jbgn5eqfsq
medium.com/@representcom

Vďaka tomu sa stal doslova zo dňa na deň jed­ným z naj­bo­hat­ších Slo­vá­kova keby chcel, mohol by byť zabez­pe­čený do konca života. Andrej však zostal vo Repre­sente na pozí­cii mana­žéra, pre­tože podľa jeho slov ho táto práca nesmierne baví. Pred­stava sko­rého odchodu do dôchodku a uží­va­nie si zaro­be­ných peňazí zatiaľ mla­dého Slo­váka neláka a je dravý za ďal­šími úspechmi. Nezna­mená to však, že ho peniaze nezau­jí­majú.

1-ckixptq0auyjjjgfrtivma
medium.com/@representcom

Mys­lím si, že je silná kore­lá­cia medzi hod­no­tou, ktorú vytvá­raš pre spo­loč­nosť a tvo­jou finanč­nou odme­nou. Ak by moja práva nebola finančne zau­jí­mavá, pokú­šal by som sa nájsť spô­sob, ako to napra­viť tak, aby som si bol istý, že pri­ná­šam hod­notu,” dodal Andrej v článku Repre­sent-u na Medium.com. Tvrdí tiež, že ak by ho pod­ni­ka­nie neba­vilo alebo by sa čokoľ­vek poka­zilo, skvelá práca sa dá nájsť kde­koľ­vek. Sám si už vyskú­šal pra­covné pozí­cie, ktoré by mnohí nazvali dream jobom. Istý čas pra­co­val pre Mic­ro­soft či v sve­to­zná­mom CERN-e vo Švaj­čiar­sku.

1519068_923874587733320_5043231758384538227_o
facebook.com/AndrejKiska

Andrej Pan­čík môže nepo­chybne inšpi­ro­vať množ­stvo mla­dých ľudí aj už úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov. Vybu­do­val úspešné pro­jekty s glo­bál­nym dosa­hom a svoje skú­se­nosti chce využiť aj na zlep­šo­va­nie Slo­ven­ska. Nedávno totiž na stret­nutí s pre­zi­den­tom Andre­jom Kis­kom pove­dal, že by chcel pod­po­ro­vať slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov. Veríme, že práve takíto ľudia sú pozi­tív­nou budúc­nos­ťou pre našu kra­jinu a je ich treba ako soľ. Aj preto je pre nás Andrej osob­nos­ťou roka 2016.

muni_fi_andrej_pancik_web
Foto: Archív A. Pan­číka
unnamed2
Foto: Archív A. Pan­číka

Pozri aj: Som Idealista: Mladí Slováci vás svojimi myšlienkami presvedčia o tom, že žiť život idealistu je oveľa krajší

startitup

StartItUp.sk
0
Komentovať (0)