facebook.com/pazitnymarek

branči / / Lokál
V zahra­ničí je výroba ručne šitej obuvi na mieru váže­ným remes­lom s boha­tou tra­dí­ciou. Na Slo­ven­sku toto remeslo nemá nasle­dov­ní­kov. Spá­sou je len Marek Pažitný, kto­rého táto práca oslo­vila a je v nej maj­ster.

Marek je jedi­ným obuv­ní­kom na Slo­ven­sku, ktorý ručne šije luxusné pán­ske topánky. Celý pro­ces trvá naj­me­nej 70 hodín, avšak takto zho­to­vené topánky majú doži­votnú záruku a sú presne na mieru. Zručný Slo­vák je vyuče­ným sto­lá­rom avšak toto remeslo mu neuča­ro­valo. V začiat­koch sa zaú­čal v bra­ti­slav­skom obuv­níc­tve, avšak po istej dobe pocho­pil, že je čas posu­núť sa ďalej. Po nemecky síce neve­del, no aj tak sa vybral sa do Viedne, kde chcel svoju zruč­nosť ešte viac zdo­ko­na­liť.

Marek Pažitný

Náhodu natra­fil na jedno obuv­níc­tvo, v kto­rom práve hľa­dali učňa. Ihneď teda nastú­pil a zostal šoko­vaný, že ešte stále exis­tujú maj­stri, ktorí dokážu celé topánky ušiť ručne. Takéto remeslo sa v Rakúsku dedí z gene­rá­cie na gene­rá­ciu. Ručne vyro­bené topánky sú v mno­hých ohľa­doch jedi­nečné. Jed­nak nikdy nezos­tarnú a tak­tiež nevyjdú z módy. Kon­zer­va­tívne modely, ktoré sú na trhu sto rokov si udr­žia štýl aj v časoch, kedy sa trendy menia z mesiaca na mesiac. Mare­kova práca je pip­lačka, pri výrobe topá­nok musí uro­biť naj­me­nej 290 pra­cov­ných úko­nov.

Marek Pažitný

Raz sa k nemu dostal kata­lóg, v kto­rom písali o obuv­ní­koch vo Viedni, ktorí šijú topánky ručne. Bolo ich tam 20. Marek kaž­dého jed­ného nav­ští­vil s pros­bou, či u nich môže zadarmo pra­co­vať a učiť sa novým zruč­nos­tiam. Devät­násť z nich odmietlo no dvad­siaty súhla­sil. Cez týž­deň síce stále pra­co­val v Bra­ti­slave, no cez víkendy sa zaú­čal u sta­rého maj­stra vo Viedni.

Postupne som spoz­ná­val ďal­ších obuv­ní­kov. Veľa som sa pýtal, chcel som vedieť, ako sa čo robí. Nie­ktorí si to strá­žili ako tajom­stvo. Iní mi občas niečo uká­zali. Musel som si to pre­niesť v hlave až domov a večer som si to potom ukla­dal do pamäti. Ďal­šie postupy som sa naučil sám, metó­dou pokus — omyl. Ume­nie šiť topánky som v prie­behu desia­tich rokov zvlá­dol, mys­lím, do doko­na­losti.“ 

Marek Pažitný

Postupne Marek spoz­ná­val ďal­ších odbor­ní­kov z tohto remesla. Veľa sa pýtal, chcel vedieť ako sa čo robí. Dnes má za domom v Dunaj­skej Luž­nej vlastnú dielňu. Deň čo deň pra­cuje s kožou a dre­vom bez pou­ži­tia aké­ho­koľ­vek stroja. Pro­ces výroby ručne vyrá­ba­ných topá­nok sa od toho z minu­losti prí­liš nelíši.

Marek Pažitný

Je jasné, že člo­vek musí mať pre takúto prácu cit a hlavne vzťah, je to sku­točne náročná práca. Odví­jajú sa od toho aj ceny jeho topá­nok, ktoré sa pohy­buje okolo 1500 eur. Mare­kove topánky majú vysokú úro­veň, dodáva ich aj vie­den­skému maj­strovi Ger­har­dovi Wie­se­rovi. Slo­ven­ský trh sa síce nechytá na ten rakúsky, no Mare­kovi sa postupne darí budo­vať si kli­en­telu aj u nás.

Pozri aj: Retart: Mladý Slovák založil módnu značku, na ktorej produktoch nájdeš diela súčasných umelcov. Dnes sa predáva po celom svete

Startitup.sk
0
Komentovať (0)