Brightside.me

branči / / Série
Každý z nás sa denne stre­táva s drob­nými otrav­nými prob­lé­mami, ktoré nevieme nijak obísť.

Bolo by skvelé, ak by na ne exis­to­vali rie­še­nia, ktoré by nám pomohli sústre­diť sa na dôle­ži­tej­šie veci. A možno tie rie­še­nia už exis­tujú!

Lepiaca páska, ktorú nemu­síš pre­re­zá­vať

65505-R3L8T8D-600-bf604c3d86ff56bb76ae9cc0bcd0c650_650x
BrightSide.me
65405-R3L8T8D-600-b2c82f817c4dc5422a440f3325a9e92d_650x
BrightSide.me

Šálka, ktorá zadrží kvapky kávy

65355-R3L8T8D-600-b26e3e95a7d1513d95492837d67ae526_650x
BrightSide.me

Sema­fór s odpo­čí­ta­va­ním času

Pomôže ti sle­do­vať kedy môžeš štar­to­vať, aby si sa nepo­za­bu­dol a neob­me­dzo­val ostat­ných.

65305-R3L8T8D-650-B1vH8uZIcAEoLWx
BrightSide.me

Prí­ve­sok na kľúče s GPS sle­do­va­ním

Už nebu­deš musieť hľa­dať kľúče, jed­no­du­cho ich vysto­pu­ješ cez svoj smart­fón.

66555-R3L8T8D-600-tile
BrightSide.me

Verejné lavičky, ktoré sú vždy suché

Ak pre­stane pršať, stačí ak oto­číš pákou a lavička je opäť suchá.

65105-R3L8T8D-600-456465
BrightSide.me

Ruk­sak s kapuc­ňou

65455-R3L8T8D-600-ba6e41f539356b65755dcff77de5ceff_650x
BrightSide.me

Nabí­jačka na mobil pohá­ňaná tep­lo­tou tvojho drinku

65055-R3L8T8D-650-233e95b3e9d92969a9b1fbb023812163_large
BrightSide.me

Nabí­jačka využí­va­júca solárnu ener­giu

65805-R3L8T8D-600-iPhone-Window-Solar-Charger
BrightSide.me

Verejná doprava, za ktorú môžeš zapla­tiť pou­ži­tými plas­to­vými fľaš­kami

65555-R3L8T8D-650-Br8_U4CIMAAYRZk
BrightSide.me

Vložka do kefy na vlasy, kto­rou jed­no­du­cho a rýchlo povy­be­ráš všetky vlasy

65855-R3L8T8D-600-LKeouHvgKm0
BrightSide.me

Slú­chadlá, ktoré sa neza­mo­tajú

64805-R3L8T8D-600-0ab5c85ddee1fa5836d174eaee5750bf
BrightSide.me

Sto­jan na bicy­kel, ktorý neza­berá žiadne miesto

64855-R3L8T8D-600-0b079a94a79c497ce540d626dc5c5d94
BrightSide.me

Pre­dl­žo­vačka a roz­dvojka, ktorú si sám pos­kla­dáš ako potre­bu­ješ

65205-R3L8T8D-600-89
BrightSide.me
65705-R3L8T8D-600-d7a98ccb34f6ff89ef3c3dbe8284f16b_650x
BrightSide.me

Zástrčka, ktorá má zabu­do­vanú pre­dl­žo­vačku

65155-R3L8T8D-600-782f3216194b5fedf859c698375d9f59_650x
BrightSide.me

Auto­mat na pizzu

Prav­de­po­dobne to nebude žiadny gas­tro­zá­ži­tok, ale ak v blíz­kosti nie je žiadne stra­vo­va­cie zaria­de­nie, určite poslúži.

65905-R3L8T8D-600-LpXyDp1
BrightSide.me

Pozri aj: 15 múdrych vychytávok z Japonska, ktoré by sme okamžite mali začať používať aj na Slovensku

startitup

BrightSide.me, StartItUp.sk


Komentovať (0)