outnow.ch

Pri­ná­šame ti výber skve­lých fil­mov, ktoré ťa poba­via, zaujmú a naučia niečo z oblasti pod­ni­ka­nia, finan­cií, líder­stva, stra­té­gie, mar­ke­tingu či práva.

Hol­ly­wood vie často dra­ma­ti­zo­vať. Ani snímke podľa sku­toč­ných uda­lostí sa nedá úplne veriť. No nie­kedy je naj­lep­ším spô­so­bom, ako zachy­tiť rea­litu, práve fik­cia. Nechaj sa uniesť nasle­du­jú­cimi fil­mami, prí­padne inšpi­ro­vať, no začať obcho­do­vať so zbra­ňami, či vytla­čiť si doma letecký pre­ukaz ti roz­hodne nera­díme.

Catch me if you can

catch me film
outnow.ch

Film, zalo­žený na sku­toč­ných uda­los­tiach, roz­práva prí­beh oča­ru­jú­ceho Franka Abag­nala v podaní Leonarda DiCap­ria. Frank bol neula­pi­teľ­ným maj­strom faloš­ných iden­tít. Pôso­bil aj naprí­klad ako pilot či lekár, čo by si bežný člo­vek bez pat­rič­ného vzde­la­nia len tak netrú­fol. No každý pod­ni­ka­teľ musí byť odvážny a fle­xi­bilný. Film uka­zuje, ako sa dá kre­a­tívne vymys­lieť rie­še­nie na aký­koľ­vek prob­lém, ako sa aj zo zlej situ­ácie dá vyťa­žiť niečo dobré a ako je dôle­žité vedieť sa obra­cať a jed­nať ope­ra­tívne. Frank by mohol byť inšpi­rá­ciou pre kaž­dého. A aj napriek tomu, že si kva­litne zava­ril, jeho jedi­nečný know how mu nikto nemo­hol vziať a nako­niec si našiel svoje miesto.

Lord of War

oneroomwithaview.com
oneroomwithaview.com

Voj­nový krimi film s dáv­kou humoru pred­sta­vuje život ukra­jin­ského imig­ranta Yuriho Orlova (Nico­las Cage), ktorý sa roz­hodne stať úspeš­ným v obchode so zbra­ňami. Keď si odmys­líme pred­met jeho pod­ni­ka­nia, film nás mno­hému naučí. Inšpi­ruje nás Yuriho ambí­cia, húžev­na­tosť, schop­nosť pod­stú­piť riziko a mnohé iné vlast­nosti úspeš­ného pod­ni­ka­teľa. Navyše sa do hĺbky venuje téme hac­ker­stva, budo­va­niu ver­nosti zákaz­ní­kov a tech­nike vyjed­ná­va­nia.

Startup.com

 cbinsights.com
cbinsights.com

Trošku z iného súdka je doku­ment z roku 2001. Startup.com roz­práva prí­beh reál­neho star­tupu Goc­Works, ktorý zís­kal inves­tí­cie vo výške tak­mer 60 mili­ó­nov eur od Hearst Inte­rac­tive Media, KKR, New York Inves­tment Fund a Sapient. Umožní nám nahliad­nuť do roz­ma­chu obdo­bia “.com” aj do pria­teľ­ských vzťa­hov, ktoré sa zme­nili na biz­nis par­tner­stvá. Ukáže ti v praxi pred­nášky z finan­cií, pod­ni­ka­teľ­ských a mana­žér­skych zruč­ností.

Wall Street

wall-street-2
didyouseethatone.com

Film Wall Street ťa zave­die do sveta kor­po­rát­nych finan­cií, inves­tič­ného práva a kapi­tá­lo­vých trhov, kam inam ako na slávnu Wall Street na Dol­nom Man­hat­tane v New Yorku. Mladý Bud Fox (Char­lie Sheen) je ambi­ci­óz­nym bur­zo­vým mak­lé­rom, ktorý sa postupne učí mottu: “Nená­syt­nosť je dobrá”. Rýchlo sa nechá oča­riť mocou a život­ným štý­lom na Wall Street. Ak sa ti zdal Vlk z Wall Street tro­chu moc, toto by sa ti naopak páčiť mohlo. Film ťa uve­die aj do pod­ni­ka­teľ­skej etiky.

Rogue Tra­der

vokrug.tv
vokrug.tv

Ďalší film inšpi­ro­vaný sku­toč­nými uda­los­ťami o zamest­na­covi banky, kto­rému sa poda­rilo zvr­hnúť Barings Bank, naj­väč­šiu banku v Anglicku. A ako sa mu to poda­rilo? Film slúži ako odstra­šu­júci prí­klad pre ľudí, ktorí sa dom­nie­vajú, že keď majú moc a peniaze sú nedot­knu­teľní. Záro­veň ťa priučí účtov­níc­tvu a finanč­ným repor­tom na kapi­tá­lo­vých trhoch.

Dva­násť roz­hne­va­ných mužov

beermovie.net
beermovie.net

Toto je film jediný svojho druhu a je neza­bud­nu­teľný. Je veľká škoda, že nie je nato­čený podľa sku­toč­ných uda­lostí. Má mnoho spra­co­vaní, osobne odpo­rú­čam ame­rický ori­gi­nál s Hen­rym Fon­dom. Je to mini­ma­lis­tická dráma, ktorá zobra­zuje zasad­nu­tie poroty nad prí­pa­dom zdá sa “nad slnko jas­ným”. No zda­nie klame. Začína hla­so­va­ním, či je obža­lo­vaný vinný alebo nevinný. 11 je za vinný, Henry Fonda hla­suje za nevinný. Čo mys­líš, vieš ako to dopadne?:) Film učí tech­niku dia­ló­gov, pre­sved­čo­va­nia a argu­men­tá­cie.

Krstný otec

 memorabletv.com
memorabletv.com

Krstný otec je tri­ló­gia, ktorá pod­ni­ka­teľa naučí aké dôle­žité je pes­to­vať si dobré vzťahy a vytvá­rať okolo seba siete. Je to vlastne “must-see” pre kaž­dého pod­ni­ka­teľa a je to jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, na ktoré treba dbať. Nikto nikdy nedo­sia­hol obrov­ský úspech sám. Témou sú kon­ku­renčné stra­té­gie, udr­ža­nie per­so­nálu, firemné pre­be­ra­nie, moti­vá­cia zamest­nan­cov (či už nega­tívna alebo pozi­tívna), kor­po­rátna diver­zi­fi­ká­cia.

Zvy­čajní podoz­riví

shortlist.com
shortlist.com

Ak máš rád dobré psy­cho­lo­gické thril­leri s roz­po­ru­pl­nými kon­cami, tento film je niečo pre teba. Roz­práva prí­beh sku­piny pro­fe­si­onál­nych kri­mi­nál­ni­kov, ktorí na seba nara­zia v base (navyše hviezdne obsa­de­nie). Pus­tia sa spo­ločne do jed­no­rá­zo­vého veľmi výnos­ného biz­nisu. No ako to býva aj v reál­nom živote, väč­ši­nou veci nedo­padnú tak, ako si ich naplá­nu­jeme. Priu­číš sa lea­ders­hipu, kon­so­li­dá­cii, obchod­ným stra­té­giám, kre­a­ti­vite a ako byť tímový hráč.

Dia­bol nosí Pradu

cosmopolitan.co.uk
cosmopolitan.co.uk

Film, ktorý je určený skôr dám­skemu pub­liku ťa dostane do sveta módy a krásy. No záro­veň, aj napriek zdan­li­vej plyt­kosti, má aj edu­ka­tívny cha­rak­ter. Ukáže ti, ako zvlá­dať neprí­jemne situ­ácie a ako sa orien­to­vať v tom, čo je ti na míle vzdia­lené. Dej zastre­šuje aj témy ako bran­ding, pre­dajné tech­niky, mar­ke­tin­gové stre­té­gie, dôle­ži­tosť médií a kari­érny rast.

Ďaku­jeme, že faj­číte

cassavafilms.com
cassavafilms.com

Toto je per­fektný film pre “mar­ke­ťáka”. Ukáže ti ako pre­dať naozaj čokoľ­vek, aj to, čo škodí a člo­vek to ani nepot­re­buje, ani nechce. Prí­beh sa točí okolo lobistu za taba­kový prie­my­sel Nicka Nay­lora, ktorý kre­a­tívne tvorí argu­menty a veľmi dôve­ry­hodne háji tento zloz­vyk. Film pomôže v PR zruč­nos­tiach, krí­zo­vom manaž­mente a kor­po­rát­nej komu­ni­ká­cii.

Dr. Stran­ge­love alebo: Ako som sa naučil nero­biť si sta­rosti a mať rád bombu

 avclub.com
avclub.com

Tak na záver si dáme túto nesmr­teľnú kla­siku od Kub­ricka. Je to geniálna satira stu­de­nej vojny a jeden z tých fil­mov, na kto­rom sa bavíš od začiatku až po koniec a záro­veň na tebe zane­chá stopu. Budeš roz­mýš­ľať nad vod­cov­stvom a loja­li­tou a pop­ri­tom sa priu­číš medzi­ná­rod­ným vzťa­hom a geopo­li­tike. A zaru­čene sa zaba­víš.

V škole nás naučia veľa uži­toč­ných vecí a je len na nás, či ich správne ucho­píme a pre­ta­víme do praxe. Filmy, ktoré sme ti pri­niesli, ti to možno uľah­čia. Väč­šina je nato­čená podľa sku­toč­ných uda­lostí alebo sa sku­toč­nosti aspoň sna­žia pri­blí­žiť. Pri kaž­dom si vychut­náš 2-hodi­nový fil­mový záži­tok a navyše sa niečo naučíš.

Pozri aj: 16 skvelých filmov z roku 2016, ktoré ste pravdepodobne zmeškali

startitup

StartItUp.sk
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy