Inhabitat.com

branči / / Série
Od býva­nia navr­hnu­tého dizaj­né­rom oča­ká­vaš jedi­neč­nosť, výni­moč­nosť a vyla­de­nie kaž­dého jed­ného detailu. Inak tomu nie je ani v tomto prí­pade. A keď sa k tomu pri­dajú mini­ma­lis­tické prvky, nád­herný výhľad a navyše poloha ďaleko od ruš­ného veľ­ko­mesta, výsled­kom je tento prí­by­tok, v kto­rom by si určite chcel bývať aj ty.

Nikoho neprek­vapí, že ak si hľadá dom dizaj­nový ria­di­teľ pre­dajní Apple, výsled­kom musí byť čo naj­mo­der­nejší a naje­le­gan­tnejší dom na trhu, presne ako pre­dajne jeho zamest­ná­va­teľa. Spolu s ľuďmi zo spo­loč­nosti Alchemy vylep­šili pôvodné návrhy od Alchemy wee­House a vytvo­rili Sonoma wee­House,ktorý pozos­táva z dvoch vyvý­še­ných modu­lov.

inhabitat.com

Ultra-mini­ma­lis­tický dom bol posta­vený naozaj rýchlo na mieste, kde domi­nujú suko­vité duby a pochvá­liť sa môže úžas­ným výhľa­dom na údo­lie Santa Rosa v Kali­for­nii.

inhabitat.com

Sonoma wee­House s roz­lo­hou 90.1m2 je zalo­žený na pôvod­nom návrhu Alchemy wee­House s úpra­vami a zme­nami na základe požia­da­viek kli­enta.

inhabitat.com

Zatiaľ, čo dizajn domu vyro­bila firma Alchemy v Mine­sote, štruk­túra bola pre­važne pre­fab­ri­ko­vaná v Ore­gone. Oce­ľové prí­slu­šen­stvo ako schody, zábrad­lie na verande či lase­rom rezané oblo­že­nie boli vyro­bené v Mine­sote.  

inhabitat.com

Dom sa skladá z dvoch modu­lov. Hlavný modul s roz­lo­hou 61 m2 a ved­ľajší hos­ťov­ský modul s roz­lo­hou 29 m2. Oba sú vyba­vené oce­ľo­vým rámom, posuv­nými skle­ne­nými ste­nami vyso­kými 2,7m, na zákazku vyro­be­nými obkladmi zo zvet­ra­nej ocele a naole­jo­va­nými inte­ri­é­ro­vými dubo­vými skrin­kami.

inhabitat.com
inhabitat.com
inhabitat.com

Nízko údrž­bová oce­ľová fasáda domu lep­šie splýva s oko­li­tou prí­ro­dou plnou suko­vi­tých prí­mor­ských dubov a tráv­na­tými plo­chami.

inhabitat.com

V strede hlav­ného modulu sa nachá­dza biela dubová stena spálne, ktorá záro­veň odde­ľuje otvo­renú kuchyňu, jedá­leň a obý­vačku od WC a spr­chy.

inhabitat.com
inhabitat.com

Posuvne skle­nené dvere pre­pá­jajú inte­riér s von­kaj­šou veran­dou, ktorá sa „vznáša“ nad údo­lím Santa Rosa.

inhabitat.com
inhabitat.com

Chod­ník na zadnej strane spája hlavný a hos­ťov­ský modul.

inhabitat.com

Dvere a sieťky proti hmyzu sú zapus­tené, aby sa mini­ma­li­zo­vali aké­koľ­vek vizu­álne rušivé prvky.

inhabitat.com

Inhabitat.com
0
Komentovať (0)