twistedsifter.com

branči / / News
Práca na výlet­nej lodi znie ako super job, no nie je to také jed­no­du­ché ako sa zdá.

Bruns nebol nikdy na výlet­nej lodi, pokým sa jednu pri­hlá­sil. A to rovno na pozí­ciu čaš­níka. Dôvo­dom bolo, že chcel byť viac so svo­jou pria­teľ­kou, ktorá na tejto luxus­nej lodi pra­co­vala. Dokonca musel pod­pla­tiť svo­jich budú­cich zamest­nan­cov, aby ho pozvali na kon­kurz. Následne na to mu iro­nicky pove­dali: “Dáme vám šancu zly­hať.” Bruns vlastne ani neve­del do čoho ide, až neskôr si uve­do­mil, že bude pra­co­vať mini­málne 80 až 100 hodín týž­denne.

Zis­til, že práca je navyše veľmi náročná.

Je veľmi ťažké pris­pô­so­biť sa, no vlastne ani nemáte čas o tom pre­mýš­ľať,” pove­dal. Kuchyne na lodiach sú totiž veľmi veľké a jeden čaš­ník ma často zod­po­ved­nosť aj za 20 až 30 hostí. “Na konci služby mám pocit, ako keby ma nie­kto zbil,” vyjad­ril sa tiež Bruns.

Pries­tor na býva­nie je veľmi sties­nený a nevy­zerá lákavo.

cruiseconfidential.com

Zrejme si nepo­čul o tom, ako je to na lodi so spo­lo­čen­ským posta­ve­ním. Bruns pove­dal, že nad­ria­dení sa s niž­šie posta­ve­nými (ako sú čaš­níci) vôbec neroz­prá­vajú, dokonca sa im ani nepo­zdra­via: “Čím niž­šie na lodi bývate, tým menej zna­me­náte.” Podľa neho je táto práca často veľmi smutná, totiž posádka na lodi sa stále mení a mnoho ľudí odchá­dza preč aj natrvalo.

Brian David Bruns (vpravo) na jed­nej z osláv.

cruiseconfidential.com

Pri tejto práci vidím celý svet, ale nie vďaka tomu, čo je naokolo, ale vďaka ľuďom, ktorí pri­chá­dzajú,” vyjad­ril sa.

cruiseconfidential.com

Bruns tiež pre­zra­dil, že na lodi pra­cuje s veľ­kým množ­stvom ľudí z odliš­ných kra­jín sveta: “Nemali by sme sa spolu baviť o poli­tike či nábo­žen­stve, no je to to jediné, o čom sa často všetci roz­prá­vajú.”

Pozri aj: Letušky odhalili veci, ktoré si na cestujúcich všímajú ihneď, ako nastupujú do lietadla

businessinsider.com
0
Komentovať (0)