Foto: Pixabay

Matej Mensatoris / / Ekológia
Tie najb­láz­ni­vej­šie ná­pady pri­chá­dzajú  často spoza veľ­kej mláky.

Aj dnes ti je­den taký, nad kto­rým sa bu­deš nú­tený za­mys­lieť, pred­sta­víme. Na zá­pad­nom po­breží Spo­je­ných štá­tov sa to­tižto roz­máha naj­novší trend stvo­rený pre nad­šen­cov eko­ló­gie, tzv. „raw voda“ (prekl. su­rová). Tá má pred­sta­vo­vať pa­nen­skú, ne­fil­tro­vanú, ne­čis­tenú, skrátka ľud­skou ru­kou ne­dot­knutú vodu z hor­ských po­to­kov. Za li­ter za­pla­tíš v pre­počte od jed­ného do troch eur a ni­kdy si ne­mô­žeš byť istý, či svoju zá­ruku správ­neho pit­ného re­žimu náj­deš v re­gá­loch ob­cho­dov. Je to­tižto tak po­pu­lárna, že je často vy­pre­daná.

Star­tupy, ako Live Wa­terTour­ma­line Spring alebo Zero Mass Wa­ter za­čali pra­co­vať s ko­mo­di­tou, bez kto­rej ani je­den z nás ne­môže žiť – s oby­čaj­nou vo­dou. A že sa jedná o pe­kelne pre­mys­lenú formu biz­nisu, po­tvr­dzuje fakt, že po­sledná z me­no­va­ných spo­loč­ností, ktorá sa za­me­riava na sys­tém pre zbie­ra­nie vody zo slnka a vzdu­chu (áno, dá sa to), za­čala ob­jed­návky pri­jí­mať len v no­vem­bri, no už te­raz sa môže po­chvá­liť zis­kom 24 mi­li­ó­nov do­lá­rov v ri­zi­ko­vom ka­pi­tále.

Ob­cho­dík s lá­ka­vým náz­vom Li­quid Eden (prekl. Raj ná­po­jov) má vo svo­jej po­nuke do­konca nie­koľko va­riá­cií vôd – bez flu­oridu či bez chlóru. Ma­ji­teľka ob­chodu pre New York Ti­mes pre­zra­dila, že denne predá až 3400 lit­rov ta­kejto vody a jej do­pyt kaž­dým ro­kom ras­tie. To­muto zau­jí­ma­vému biz­nisu sa darí aj kvôli rýchlo ší­ria­cim sa ná­zo­rom, že voda, ktorá nám te­čie z ko­hú­tika, je veľké zlo. Najmä kvôli pri­dá­va­nému flu­oridu alebo me­de­ným po­tru­biam, kto­rými sa do na­šich do­mác­ností roz­vá­dza. Aj tra­dične ba­lená voda má svo­jich ne­pria­te­ľov, pre­tože podľa ne­praj­ní­kov pri jej čis­tení od rias pre­chá­dza fil­trami, ktoré ni­čia pre naše telo po­trebné bak­té­rie.

Vzbura proti vode z ko­hú­tika roz­hodne nie je na svete no­vin­kou a prvé pro­testy proti nad­mer­nému pri­dá­va­niu flu­oridu sa ob­ja­vili vo svete už v 50. ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia. Ná­lada v spo­loč­nosti a so­fis­ti­ko­vaný mar­ke­ting však rýchlo pris­peli k tomu, aby sa o biz­nis s vo­dou za­čali zau­jí­mať aj veľké ryby na trhu. Jed­ným z nich je na­prí­klad aj člen pred­sta­ven­stva Ne­tf­lixu alebo Lin­ke­dIn, Skip Battle. Muk­hande Singh, zakla­da­teľ spo­loč­nosti Live Wa­ter, za­čal s pre­da­jom pred tromi rokmi a dnes sa mu na trhu mi­mo­riadne darí. Ho­vorí, že tí, čo pijú vodu z kohú­tika, „pijú to­aletný pa­pier spolu s an­ti­kon­cepč­nými tab­let­kami, chlo­ra­mín a flu­orid“. Do­dáva tiež, že je to droga, ktorá kon­tro­luje naše mys­le­nie a ničí zuby.

Zo ší­re­nia ta­kýchto ná­zo­rov však roz­hodne nie sú nad­šení od­bor­níci. Dô­le­ži­tosť ochrany pred akút­nym, chro­nic­kým ris­kom pro­stred­níc­tvom fil­tro­va­nia vody nás chráni na­prí­klad pred bak­té­riou E. coli, ví­rusmi, pa­ra­zitmi a aj kar­ci­no­gén­nymi lát­kami. Pri­dá­vané látky nás majú chrániť pred množ­stvom cho­rôb a pi­tie ne­fil­tro­va­nej vody kri­ti­zujú.

Nech si verný jed­nej alebo dru­hej ver­zii, otáz­kou stále zo­stáva, ako sme sa do­stali do si­tu­ácie, že po­stačí správna ko­mu­nita ľudí, pre­mys­lený mar­ke­ting a vy­uži­tie ná­lady v spo­loč­nosti na to, aby sa aj na tej na­jo­by­čaj­nej­šej ko­mu­nite, akou je voda, do­ká­zali na úč­toch spo­loč­ností hro­ma­diť mi­li­óny?

Pozri aj: 5+ faktov, ktoré vás presvedčia, že balená voda je najväčším podvodom posledného storočia

startitup.sk, NY­ti­mes
0
Komentovať (0)