Damian Jasna

Michal Blaško / / Lokál
Hote­lový kom­plex Damian sa v Jas­nej začne sta­vať už na jar.

Pro­jekt päť­hviez­dič­ko­vého kom­plexu Damian Jasná pri Vrbic­kom plese mal pôvodne začať s výstavbou už tento rok. No nara­zil na „neča­kanú“ pre­kážku – tatranský sneh. Ako uvie­dol pre por­tál TREND Rea­lity kona­teľ spo­loč­nosti Mar­cel Imri­šek, so sta­veb­nými prá­cami budú môcť začať až po zime.

Pôvodný ter­mín otvo­re­nia by sa ale nemal meniť, a tak by mal Damian Jasná svoje brány verej­nosti otvo­riť už v roku 2018. Ponú­kať bude 54 štan­dard­ných izieb a 1 pre­zi­dent­ský apart­mán. Okrem toho v ňom náj­deš aj 104 štú­dií, 1 – 5 spál­ňo­vých, 18 luxus­ných roho­vých apart­má­nov a 5 pent­hou­sov.

Damian Jasna
Damian Jasna

„V pro­jekte využi­jeme nový sys­tém, ktorý v takom roz­mere nie je na Slo­ven­sku rea­li­zo­vaný. Vo svete je známy pod menom Condo Hotel. Zákaz­ník si kúpi apart­mán a môže ho buď využí­vať, alebo ho nechá pre­na­jí­mať a stane sa súčas­ťou hotela. V praxi to potom vyzerá tak, že pre­vádz­ko­va­teľ hotela platí vlast­ní­kovi apart­mánu a ten sa nemusí sta­rať o správu apart­mánu. My mu pri­tom garan­tu­jeme, že jeho apart­mán budeme moder­ni­zo­vať tak často, ako hote­lové izby. Navyše, bude vyba­vený ori­gi­nál­nym zaria­de­ním,“ pove­dal pre TREND Rea­lity Mar­cel Imri­šek.

Od jari 2016 sa pre­dala už tre­tina všet­kých apart­má­nov, aj keď do mar­ke­tingu zatiaľ nein­ves­to­vali žiadne prostriedky. Ceny začí­nali na 2 500 eurách za meter štvor­cový. Za pent­house veľký 543 met­rov štvor­co­vých si pýtajú vyše 2,3 mili­óna eur s DPH.

Damian Jasna
Damian Jasna

Majo­rit­ným inves­to­rom pro­jektu je Pavol Jaku­bec, ktorý bol v minu­losti spo­lu­ma­ji­te­ľom lyžiar­skeho stre­diska Jasná Nízke Tatry. Okrem toho je spo­lu­ma­ji­te­ľom jed­ného z troch naj­väč­ších stre­do­európ­skych výrob­cov slad­kostí I.D.C. Hol­ding a pre­vádz­kuje sieť kaviarní Cof­fe­es­hop Com­pany.

Hote­lový kom­plex Damian chce do Jas­nej pri­niesť to, čo tam podľa jeho inves­to­rov chýba – plno­hod­notný rezort sve­to­vého štan­dardu. Uvi­díme, či sa im to podarí. No ide bez pochyby o zau­jí­mavý pro­jekt, aký u nás zatiaľ nikto nevys­kú­šal.

Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna
Damian Jasna

[totalpoll id=“77808″]

Pozri aj: Česi postavia vo Vysokých Tatrách unikát. Nová chata bude mať tvar ľadovej kocky

startitup

StartItUp


Komentovať (0)