dezeen.com

Michal Blaško / / Lokál
Na Slo­ven­sku sa v posled­nej dobe obja­vuje veľa archi­tek­to­nic­kých skvos­tov. Nie­ktoré stoja za to, nad inými sa naopak človeku poza­staví rozum. Čes­kým dizaj­né­rom zo štú­dia Ate­lier 8000 sa poda­rilo navr­hnúť pro­jekt, ktorý má niečo do seba.

Ide o mono­li­tickú kocku, ktorá by sa mala nachá­dzať vo Vyso­kých Tat­rách. Celá stavba je inšpi­ro­vaná ľadov­com rútiacim sa úbo­čím, ktorý pri­stál v zasne­že­nej kra­jine. Budova bola navr­hnutá v rámci medzi­ná­rod­nej architektonickej súťaže o pro­jekt pre Kež­mar­skú chatu (Kež­mar­ská Hut). V tejto budove sa má nachá­dzať reštaurácia, pries­tory na ubytovanie a úschovňa lyží pre náv­štev­ní­kov.

Ate­lier 800 navrhol chatu v tvare kocky, kto­rej trámy sú vyro­bené z lame­lo­vého dreva. Vzhľa­dom k tomu, že stavba je cel­kovo pozi­ci­ovaná do šikmá, aj stropy tejto budovy majú neob­vyklé uhly. Povrch budovy je tvo­rený sklom, kovom a foto­vol­taic­kými panelmi. Hli­ní­kové prvky boli navr­hnuté ako 1×1 meter, vďaka čomu sú ľahko pre­nosné.

dezeen.com
dezeen.com
dezeen.com
dezeen.com

Vďaka vysoko ref­lex­ným prv­kom pôsobí budova ako obrov­ská kocka ľadu, a tak doko­nale zapadá do pro­stre­dia, v kto­rom sa nachá­dza. V piv­nici budovy sa má nachá­dzať garáž pre snežné skútre, vstup pre zamest­nan­cov, úschovňa lyží, sušia­reň a toalety. Spo­ločné pries­tory, ako je reštau­rá­cia a recep­cia, budú na prí­zemí. Na vrch­ných poscho­diach sa zase budú nachá­dzať uby­to­va­cie pries­tory.

dezeen.com
dezeen.com
dezeen.com
dezeen.com

Cel­ková kon­štruk­cia budovy je navr­hnutá na spl­ne­nie tých naj­ná­roč­nej­ších cie­ľov týka­jú­cich sa ener­ge­tic­kej náročnosti. Pokiaľ ide o výrobu a spot­rebu ener­gie, chata bola navr­hnutá tak, aby spĺňala kri­té­riá pasív­nej stavby. Tvar a orien­tá­cia chaty je pris­pô­so­bená pre efek­tívne využi­tie slneč­nej ener­gie v maxi­mál­nej mož­nej miere. Solárne jed­notky sú orien­to­vané južne a na východ, tak aby priamo čelili dopa­da­jú­cim slneč­ným lúčom. Solárna ener­gia je tak plne využi­teľná vďaka foto­vol­taic­kých pane­lov, tepel­ných slneč­ných kolek­to­rov, pri­čom sú značné aj slnečné zisky zo zask­len­ných okien.

dezeen.com
dezeen.com
dezeen.com
dezeen.com

Chata má cel­kovo veľmi nízke tepelné straty. Vyku­ro­va­nie je plne zais­tené roz­vo­do­vým sys­té­mom vzdu­chu. Čerstvý a cir­ku­lu­júci vzduch je ohrie­vaný vo vzdu­cho­tech­nic­kých jed­not­kách s tepel­nou návrat­nos­ťou mini­málne 85 %. Vysoko sofis­ti­ko­vaný sys­tém regu­lá­cie umož­ňuje opti­málne ria­de­nie pre­vádzky jed­not­li­vých zaria­dení na základe zhromaždených úda­jov ako sú kli­ma­tické dáta zahŕňa­júce poča­sie, mieru obsa­de­nosti chaty, dáta z tepel­ných čidiel, mera­čov a podobne. Možná je aj pre­d­ik­cia využi­tia chaty v najb­liž­šej budúc­nosti.

[totalpoll id=“76631″]

startitup

StartItUp


Komentovať (0)