meridian.net

Branislav Blaško / / News
Slo­ven­ský pro­jekt bude teraz na očiach viac ako 100 mili­ó­nom divá­kov.

Nedávno odštar­to­vala v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých tele­vízna a inter­ne­tová kam­paň. Ide o pro­pa­gá­ciu novej kre­dit­nej karty JP Mor­gan Chase, tá sa radí medzi TOP 3 banky na svete. Hlav­ným motí­vom sa stala slo­ven­ská Eco­cap­sula, kto­rej stvo­ri­te­ľom Tomáš Záček. Táto reklama sa bude vysie­lať na tele­víz­nej sta­nici CBS, ktorú sle­duje viac ako 100 mili­ó­nov divá­kov.

Celou kam­pa­ňou bude divá­kov spre­vá­dzať nazná­mejší komik v súčas­nosti James Cor­den, ten sa pre­slá­vil svo­jou The Late Late Show. Bri­tiský komik tak­tiež hostí sve­to­zná­mych spe­vá­kov a spe­váčky, medzi ktorých patrí naprí­klad Madonna alebo Adele. Reklamný spot bude vysie­laný v rôz­nych obme­nách a for­mátoch po dobu 2 rokov.

Celý pro­jekt má na sve­domí agen­túra Dro­ga5. Ich kam­paň zahŕňa tri videá, kto­rými divá­kov spre­vá­dza naob­ľú­be­nejší komik Cor­den. Videá sú posta­vené na kon­cepte budúc­nosti a ino­vač­ných tech­no­ló­gií z oblastí, ako je doprava, uby­to­va­nie, ale aj reštau­rá­cie. Táto séria nesie názov „Reserve What´s Next.“

eco1
billboard.com

Geniálny slo­ven­ský nápad Eco­cap­sule zazna­me­nal pozi­tívne ohlasy vo svete. Níz­ko­ener­ge­tický dom zaba­lený do kom­pakt­ného tvaru zlu­čuje ener­ge­ticky účinný tvar, kom­paktný objem a off-grid schop­nosti s luxus­nou tep­lou poste­ľou, tečú­cou vodou a tep­lým jed­lom.

eco2
aplus.com

Mobilná jed­notka je za urči­tých pod­mie­nok ener­ge­ticky sebes­tačná. Solárne panely a veterné tur­bíny dokážu naz­bie­rať dosta­točné množ­stvo ener­gie na pre­vádzku tohto malého pre­nos­ného dom­čeka. Využi­teľná je po celom svete, pre­niesť si ju môžeš na pláž, do daž­ďo­vého pra­lesa alebo priamo k Štrbskému Plesu.

Nová karta od spo­loč­nosti JPMor­gan Chase čelí veľ­kému úspe­chu a v súčast­nosti je naozaj žia­daná. Táto kre­ditná karta ponúka jej vlast­ní­kom množ­stvo rôz­nych bene­fi­tov, bonu­so­vých bodov v kaž­dej z oblastí, kto­rou sa seriál „ Reserve What´s Next“ zaoberá.

Kam­paň však bola doto­vaná enorm­ným bud­ge­tom. Prečo si teda tento gigant vybral práve slo­ven­skú Eco­cap­sulu, ak mohol mať čokoľ­vek na svete? Tím sto­jaci za touto kam­pa­ňou videl Eco­cap­sulu ako jeden z naji­no­va­tív­nej­ších pro­jek­tov v oblasti uby­to­va­nia, a tak ako karta Chase, v sebe nesie množ­stvo benefitov a luxus.

Pozri aj: Za cenu jedného iPhonu si môžete kúpiť veternú turbínu, ktorá bude poháňať celú vašu domácnosť a to do konca života

startitup

StartItUp.sk
0
Komentovať (0)