cubeupload.com/upperlimitaviation.edu

branči / / Veda
Ján Bahýľ, maji­teľ tak­mer dvad­siatky tech­nic­kých paten­tov. Spolu s Anto­nom Mars­chal­lom je prvým kon­štruk­té­rom ben­zí­no­vého motora na Slo­ven­sku a tak­tiež zís­kal od cisára Fran­tiška Jozefa I. patent na vrtuľ­ník.

Slo­ven­ský rodák Ján Bahýľ sa naro­dil 25.5. 1856 v malej dedine Zvo­len­ská Sla­tina do oby­čaj­nej rodiny chu­dob­ných roľ­ní­kov. Bolo to len pár mesia­cov po tom, ako zomrel Ľudo­vít Štúr. Nie­kedy sa nám do života pri­pletú situ­ácie, ktoré nám vnuknú myš­lienku natoľko nere­álnu, no predsa vábivú, že jej nedo­ká­žeme odo­lať. A vtedy je už len na nás, či sa roz­hod­neme chy­tiť osud do vlast­ných rúk alebo svoje sny zavrh­neme.

Podobne sa zrejme cítil aj na prvý pohľad nená­padný, útly chla­pík Ján Bahýľ, keď sa v roku 1888 zúčast­nil vzdu­cho­pla­vec­kej výstavy vo Viedni. Práve tam ho po prvý­krát oča­rili lie­ta­júce stroje, avia­tika, ale aj myš­lienka, že ľudia by mohli jed­ného dňa naozaj lie­tať.

tank
dejinyele.szm.com

Po neja­kom čase sa mu poda­rilo zho­to­viť parný tank, ktorý neskôr odpre­zen­to­val rus­kej armáde. Bol to kľú­čový oka­mih, ktorý pred­sta­vo­val len krehkú hra­nicu medzi budú­cim úspe­chom alebo neús­pe­chom. Rusov však tento vyná­lez nad­chol a ihneď ho od slo­ven­ského vyná­lezcu odkú­pili. Vďaka pre­daju tanku zís­kal dosta­tok finanč­ných pros­tried­kov, aby sa mohol pus­tiť do pro­jektu, ktorý v tom čase nemal obdoby. Cieľ bol jasný, zho­to­viť vrtuľ­ní­kové vozidlo.

bah1
dejinyele.szm.com

V roku 1894 úspešne zostro­jil a otes­to­val vzná­ša­júce sa balóny so vzduš­nou tur­bí­nou, na ktoré mu boli ude­lené aj patenty. V pláne mal však kon­štruk­ciu vrtuľ­níka s dvoma stup­ňami štvor­lis­to­vých ružíc s moto­ro­vým poho­nom na ben­zín. Ten sa mu poda­rilo úspešne dokon­čiť v Bra­ti­slave. Ján Bahýľ následne v roku 1895 obdr­žal patentnú lis­tinu č. 3392 od samot­ného cisára Fran­tiška Jozefa l.

ba3
dejinyele.szm.com

Už v roku 1903 so svo­jim vyná­le­zom vzlie­tol do výšky 1,5 metra a v roku 1905 v Bra­ti­slave pre­le­tel vzdia­le­nosť 1500 met­rov. Túto uda­losť zapro­to­ko­lo­vala aj Medzi­ná­rodná vzdu­cho­pla­vebná orga­ni­zá­cia. Vyná­lezca vrtuľ­níka a kon­štruk­tér Ján Bahýľ zomrel 13. marca 1916 v Bra­ti­slave vo veku 59 rokov.

bah2
dejinyele.szm.com

Úrad prie­my­sel­ného vlast­níc­tva od roku 1999 ude­ľuje Cenu Jána Bahýľa s cie­ľom pod­po­riť a moti­vo­vať tvo­ri­vých Slo­vá­kov. Cenu môžu zís­kať maji­te­lia mimo­riadne hod­not­ných prie­my­selno-právne chrá­ne­ných rie­šení.

Pozri aj: 6 vynálezov a objavov zo Slovenska, ktoré uľahčili život celému svetu

StartItUp.sk, haraldmath.com


Komentovať (0)