Foto: Pixabay

StartItUp.sk / / Svet
Ne­vieš, kam zájsť na jed­no­dňový vý­let?

Predsa len, leto pri­chá­dza veľmi po­maly a aj na­priek vy­so­kým tep­lo­tám sa za­tiaľ môžu kú­pať len otu­žilci. Je tu však rie­še­nie, vďaka kto­rému ne­mu­síš ča­kať až na ob­do­bie let­ných práz­dnin, aby si sa okú­pal v priez­rač­nom mori.

Za­leť si na na sl­nečné pláže Ma­lorky, te­raz za ne­ví­danú cenu od 14,99 eur za jed­no­smernú le­tenku. Ta­káto do­vo­lenka, ťa tak bude stáť ešte me­nej ako vý­let do kú­pe­ľov v Tur­čian­skych Tep­li­ciach či Tat­ra­lan­die.

Ma­lorka je naj­väčší zo šty­roch Ba­le­ár­skych os­tro­vov a kaž­do­ročne láka svo­jimi krá­sami veľký po­čet tu­ris­tov. Tí tu na­chá­dzajú letné tep­loty okolo 30 °C, bie­lo­skvúce pláže a kriš­tá­ľovo čisté more. Aj na­priek tomu, že os­trov je tu­ris­ticky veľmi nav­šte­vo­vaný, tu­naj­šia kra­jina si ucho­vala pô­vodný ro­man­tický ráz. Os­trov je plný po­ma­ran­čov­ní­kov a cit­ró­nov­ní­kov, miestni oby­va­te­lia sú milí a čas tu jed­no­du­cho ply­nie svo­jím vlast­ným tem­pom. Se­zóna na Ma­lorke mo­men­tálne nie je cel­kom v pl­nom prúde, takže ak si kú­piš le­tenku v najb­liž­ších ter­mí­noch, ne­stret­neš sa s ná­va­lom tu­ris­tov ako tomu je na­prí­klad v au­guste.

Foto: ryanair

Do­prava z le­tiska

Z le­tiska Palma de Mal­lorca sa mô­žeš na pláž do­pra­viť po­hodlne ta­xí­kom, au­to­bu­som alebo si pre­na­jať auto. Z le­tiska pre­má­vajú dve linky miest­nej hro­mad­nej do­pravy. Svoju cestu au­to­bu­som si bez prob­lé­mov na­plá­nu­ješ aj na ofi­ciál­nej stránke pre­pravcu. Lís­tok si kú­piš priamo u vo­diča.

Miestna au­to­bu­sová do­prava:

Ak na cestu z le­tiska po­u­ži­jeme au­to­bus mest­skej hro­mad­nej do­pravy, tak mož­nosti sú tieto:

  • linka č.1, ktorá ťa od­ve­zie do 8km vzdia­le­ného mesta Palma de Mal­lorca, cena je 3 €.
  • linka č.21, má ko­nečnú za­stávku v le­to­visku S´Are­nal, cena lís­tka je 3 €.

Jed­nou z naj­lep­ších vo­lieb pri ne­dos­tatku času je pláž Playa de Palma. Túto pláž náj­deš 12 km od Palma de Mal­lorca, 10 mi­nút od le­tiska. Ok­rem vý­hod­nej po­lohy po­núka do­vo­len­ká­rom krásne čistý pie­sok, tyr­ky­sovo sfar­benú vodu a mierne vlny, v ktorých sa môžeš vyblázniť. Pláž je dlhá viac ako 4 ki­lo­metre.

Pozri aj: 10 unikátnych miest na Slovensku, kde sa okúpete zadarmo a uprostred prírody

 

0
Komentovať (0)