marketingland.com/style.vjmedia.com.hk

branči / / News
Slo­ven­sko dostalo od Ama­zonu prí­jemný dar­ček.

V inter­ne­to­vom obchode Ama­zon náj­deš všetko. Ponúka neuve­ri­teľne široký sor­ti­ment. Pôvodne sa zame­ria­val len na knihy, ale postupne sa roz­rás­tol na jeden z naj­väč­ších e-sho­pov na svete. Svedčí o tom aj jeho názov — Ama­zon, podľa rieky v Juž­nej Ame­rike s veľ­kým množ­stvom prí­to­kov.

Okrem hlav­nej ame­ric­kej pobočky, je v Európe brit­ská a nám najb­liž­šia nemecká — amazon.de. Je však prav­dou, že mnoho Slo­vá­kov e-shop Ama­zon veľmi nevy­uží­vali. Poš­tovné bolo prí­liš vysoké a najmä pri tých bež­ných pro­duk­toch sa skrátka veľmi nevyp­lá­calo. Ľudia tak rad­šej upred­not­nili slo­ven­ské e-shopy.

amazonaws.com

To sa ale na určitý čas zme­nilo. Pred Via­no­cami 2016 sa totiž obja­vila lákavá ponuka. Ak si si objed­nal tovar nad 39 eur, za poš­tovné si nemu­sel pla­tiť ani euro. Išlo však len o časovo ohra­ni­čenú akciu, kto­rou zrejme chceli otes­to­vať záu­jem zákaz­ní­kov. Za bežnú zásielku z nemec­kého Ama­zonu sa pred­tým pla­tilo 5eur + 1,30 za každý jej kilo­gram.

Na strán­kach Ama­zonu sa však obja­vila správa, ktorá poteší mno­hých Slo­vá­kov. Inter­ne­tový gigant sa roz­ho­dol zaviesť pre Slo­ven­sko nulové poš­tovné. Nebude ťa pri­tom limi­to­vať vyhra­de­ným časom. Avšak stále bude pla­tiť mini­málna suma objed­návky v hod­note 39 eur. Tento limit však určite nebude ťažké napl­niť vzhľa­dom na širokú ponuku reťazca. Do sumy objed­návky potreb­nej na zasla­nie balíka aj k nám na Slo­ven­sko sa ti pri­tom neza­rá­tajú len hmotné pred­mety. Limit ti navý­šia aj vir­tu­álne diela v podobe e-kníh alebo fil­mov.

Rov­naké pod­mienky ako Slo­ven­sko majú na Ama­zone aj kra­jiny ako Bel­gicko, Holand­sko, Fínkso, Rakúsko, Lich­ten­štajn­sko, Dán­sko, Maďar­sko, Česko a Nemecko.

Ama­zon sa už však ani zďa­leka neradí len medzi spo­loč­nosti, ktoré sa orien­tujú výlučne na inter­ne­tový pre­daj. Táto spo­loč­nosť v posled­ných mesia­coch robí v skutku prek­va­pivé kroky a to najmä v oblasti imple­men­tá­cie nových tech­no­ló­gií. Len pred­ne­dáv­nom sme mohli vidieť ako doru­čil zákaz­ní­kovi balík dro­nom, tak­tiež spus­til Ama­zon Go — obchod kde nie sú pokladne a pred­sta­vil aj vlastnú umelú inte­li­gen­ciu. Môžme sa len dom­nie­vať s čím nás prek­vapí nabu­dúce.

Pozri aj: Nezachránili ich ani veľké zmeny. Jeden z kedysi najväčších obchodov s elektronikou definitívne končí

Amazon.com
0
Komentovať (0)