Foto: wikimedia.commnons

Po­čas ces­to­va­nia si mô­žeš vy­chut­nať bi­zarné na­leš­tené so­chy bý­va­lých vod­cov kra­jiny, staré ne­mecké vlaky či ilus­tračné ob­rázky zo­bra­zu­júce re­vo­lučné ví­ťazs­tvá

Hlavné mesto, Pch­jong­jang, by sa bez metra len ťažko za­obišlo. 16 zastávok po­sta­ve­ných hlavne v 70. ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia pre­pra­via denne de­sať­ti­síce ľudí. Iba 5000 tu­ris­tov zo zá­pad­ného sveta ročne nav­štívi Se­vernú Kó­reu, čo zna­mená, že fotky bež­ného ži­vota nie sú tak ľahko do­stupné pre ve­rej­nosť. V kom­bi­ná­cii s prí­snymi zá­kazmi fo­te­nia to je tak­mer ne­možné. My ti však pri­ná­šame fo­to­gra­fie z po­d­ze­mia, ktoré ti as­poň tro­chu na­črtnú ži­vot v tejto kra­jine.

Vi­taj v metre mesta Pch­jong­jang. Je­den lís­tok stojí v pre­počte asi 1 cent.

Pyongyang Puhung metro Station North Korea 북한

Toto je mapa metra. Tvo­ria ju 2 lí­nie, Chol­lima Line a Hy­ok­sin Line. Za­stávky nie sú po­me­no­vané podľa oko­lia a vý­znam­ných miest, ale podľa re­vo­luč­nej fra­ze­oló­gie, ako na­prí­klad Ka­e­son, čo zna­mená tri­umf.

Foto: Wikimedia Commons

Metro sa na­chá­dza 110 met­rov v po­d­zemí, čím je jedno z naj­hl­b­ších na svete. Je také strmé a tlak prú­dia­ceho vzdu­chu je taký silný, že všade na chod­bách sú za­bu­do­vané oce­ľové dvere ty­pické pre kryty pred bom­bo­vými útokmi.

Pyongyang subway North Korea

Jazda es­ka­lá­to­rom trvá skoro 4 mi­núty. Aby si sa ne­nu­dil, mô­žeš si vy­chut­nať tóny re­vo­luč­ných piesní.

Very long escalators

In­te­ri­éry sta­níc sú ma­jes­tátne s mra­mo­ro­vými stĺpmi, veľ­ko­le­pými lus­trami a, sa­moz­rejme, maľ­bami ak­tu­ál­neho vodcu.

Pyongyang Metro station

Sa­motné vlaky po­chá­dzajú z Ne­mecka a boli kú­pené v de­väť­de­sia­tych ro­koch. Ťažko po­ve­dať, na čo boli pred­tým po­u­ží­vané, keďže sú sta­rost­livo pre­ma­ľo­vané. Kde-tu však vy­tŕčajú ne­jaké ne­mecké gra­fity.

north korea

Po­čas ran­nej a ve­čer­nej špičky pri­chá­dza vlak každé 2 mi­núty.

Pyongyang Metro (North Korea)

Na ná­stu­piš­tiach sú k dis­po­zí­cii čerstvé no­viny, ktoré si môže každý oko­lo­idúci pre­čí­tať. Sa­moz­rejme, ob­sah je sta­rost­livo kon­tro­lo­vaný vlá­dou.

North Korea

Tu­risti sú v metre spre­vá­dzaní sprie­vod­cami a môžu vy­stu­po­vať a na­stu­po­vať len na ur­či­tých sta­ni­ciach.

Pyongyang Metro, North Korea

V kaž­dom vozni náj­deš por­tréty Kim II-Sung a Kim Jong-II za­rá­mo­vané v hru­bých rá­moch a za­ve­sené nad hla­vami ces­tu­jú­cich. Aby vy­tvá­rali do­jem, že sa na nich po­ze­rajú.

Pyongyang Metro

Sta­nice metra sú na­vr­hnuté tak, aby svo­jou ma­jes­tát­nos­ťou pri­ná­šali hoj­nosť a lu­xus aj do ži­vota niž­ších tried.

Pyongyang metro

Ako po­ve­dal je­den aus­trál­sky tu­rista, na kaž­dej sta­nici člo­vek po­čúva a číta to, čo vláda chce, aby oby­va­te­lia po­čú­vali a čí­tali.

Subway girl's dream- Pyongyang North Korea

Všetko je po­li­ticky ovplyv­nené tak, aby si ces­tu­júci po vy­stú­pení z metra po­ve­dal, že Se­verná Kó­rea je vlastne su­per miesto.

North Korean friends in the subway, Pyongan Province, Pyongyang, North Korea

Pozri aj: V takomto peknom obale propaguje Severná Kórea svoj režim. Týchto 30 fotografií vám krajinu ukáže v celkom inom svetle

startitup.skbu­si­nes­sin­si­der.com
Príbehy
0
Komentovať (0)