Foto: Screen (Youtube.com)

StartItUp.sk / / News
An­drej Kiska mladší, Ma­tej Sajfa Cifra alebo Da­niel Štrauch alias Gogo ti pre­zra­dia v čom tkvie úspech.

Portál StartItUp ich vyspovedal na kon­fe­ren­cii 30 pod 30, ktorú or­ga­ni­zuje For­bes. Na­viac v ich vi­deu náj­deš aj najm­lad­šieho dr­ži­teľa Krištá­ľo­vého krídla, On­dreja Vrá­beľa, za­kla­da­teľa Oc­taga Du­šana Ma­tušku alebo aj Mi­chala Kor­doša, ktorý pra­co­val v naj­lep­šej re­štau­rá­cii na svete a te­raz roz­bieha biz­nis aj na Slo­ven­sku.

Vypočujte si zau­jí­ma­vých ľudí, ktorí vám po­ve­dia, ako do­siah­nuť úspech, a čo ro­biť, aby mladí ľu­dia ne­ute­kali do za­hra­ni­čia a „bu­do­vali Slo­ven­sko“.

Pozri aj: V nedeľu je deň Zeme. Táto televízna stanica bude celý deň vysielať programy o ochrane prírody a životnom prostredí

0
Komentovať (0)