Foto: Pexels (ilustračné)

Vzácne stromy teraz čaká nepekný osud.

V Ta­transkej kot­line nie­komu pre­ká­žalo 14 vzác­nych stro­mov, ktoré tu rástli naj­me­nej 130 ro­kov. Jedle tak ne­známy člo­vek od­sú­dil na istú smrť, na­koľko podľa eko­ló­gov do dvoch me­sia­cov cel­kom vy­schnú. Za­tiaľ ani po­lí­cia ne­tuší, kto si do­vo­lil túto zá­ker­nosť zre­a­li­zo­vať a to priamo v ná­rod­nom parku.

Stromy sú po­ško­dené jed­nou z osved­če­ných me­tód, kedy sa strom na­reže a do rezu sa na­ne­sie na­prí­klad ky­se­lina, kvôli kto­rej za­čne strom po­maly vy­sy­chať. Eko­ló­go­via ho­vo­ria, že ide priam o mu­če­nie stromu.

Foto: Pixabay

Všetky z po­ško­de­ných jedlí boli pri­tom cel­kom zdravé a po­kojne by mohli rásť ešte stovky ro­kov, na­koľko jedla do­káže rásť aj 300 alebo 400 ro­kov.

Stromy sú na­re­zané po ce­lom ob­vode, čím je na­ru­šená dráha ži­vín z pôdy až po ko­runu stro­mov. Od­bor­níci od­ha­dujú, že stromy mo­hol nie­kto po­ško­diť pred jed­ným alebo dvoma týžd­ňami. Už te­raz je voľ­ným okom vi­dieť, že nie­ktoré z ko­ná­rov už cel­kom vy­schli. Pri­tom ešte tento rok úspešne za­ro­dili nové vý­honky.

Foto: Pixabay

Čo však bolo mo­tí­vom tejto zá­ker­nosti? Nie je vy­lú­čené, že nie­kto mal jed­no­du­cho zá­lusk na daný po­ze­mok alebo si alej stro­mov do­vo­lila nie­komu tie­niť. Na­koľko by le­gálny vý­rub ne­bol možný, roz­ho­dol si­tu­áciu vy­rie­šiť ta­kýmto spô­so­bom.

Znovu sa tak po­tvr­dilo, že to naj­hor­šie, čo sa na­šej pla­néte mohlo pri­ho­diť, je ľud­ská po­pu­lá­cia. Tento prí­pad je pri­tom len kús­kom z ľa­dovca. Vo svete je štan­dar­dom, že v ná­rod­nom parku sa ne­ťaží, ne­po­ľuje sa a ne­sta­vajú sa cesty či zjaz­dovky. Ná­rodný park je ur­čený pre pri­ro­dzený vý­voj eko­sys­té­mov. Preto, aby tam ľu­dia mohli ísť, re­kre­ovať sa a mohli po­znať prí­rodu v jej sku­toč­nej po­dobe.

Pozri aj: Tatry, Bratislava i Amazónia. 10 porovnaní satelitných záberov, ktoré vám ukážu, že Slovensko i svet sa za 30 rokov zmenili na nepoznanie

startitup.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)