pixabay

Spa­ceX pod Mus­ko­vým vele­ním plá­nuje mnoho zau­jí­ma­vých a vizi­onár­skych pro­jek­tov. Jeden z nich je aj poskyt­núť vyso­ko­rých­lostný inter­net kaž­dému a kde­koľ­vek.

Elon Musk je jeden z naj­väč­ších vizi­oná­rov našej doby. Okrem pre­daja elek­tro­mo­bi­lov, baté­rií, solár­nych striech a vývoju Hyper­Lo­opu tak­tiež riadi ves­mírnu spo­loč­nosť Spa­ceX. S nimi má zase naopak, plány ces­to­vať na iné pla­néty a obja­vo­vať ves­mír. Okrem plá­no­va­nej kolo­ni­zá­cie Marsu v budú­com desať­ročí, by Musk chcel poskyt­núť vyso­ko­rých­lostné inter­ne­tové pri­po­je­nie v rámci celej pla­néty.

Kvôli tomuto pro­jektu Elon Musk plá­nuje vypus­tiť až 4425 sate­li­tov na našu obežnú dráhu, čo je troj­ná­so­bok všet­kých sate­li­tov, ktoré teraz obie­hajú okolo našej pla­néty. Tieto sate­lity by dokopy poskytli kaž­dému zákaz­ní­kovi rých­losť inter­netu až 1 Gbps. Tento plán Elon Musk odpre­zen­to­val ešte minulý rok, ale až teraz sa dostal na stôl FCC komi­sie na jeho schvá­le­nie.

elon-musk
ted.com

Podľa pred­po­kla­dov by takéto pokry­tie sate­litmi vyšlo spo­loč­nosť na 10 miliárd dolá­rov. Google je s inves­to­va­nou 1 miliar­dou dolá­rov už jed­ným z prvých inves­to­rov do tohto pro­jekt. Sate­lity sú navr­hnuté tak, aby vydr­žali na orbite aspoň 5 — 7 rokov so vzdia­le­nos­ťou obehu okolo zem­ského povr­chu pri­bližne 1150 – 1320 km, čo je viac ako ves­mírna sta­nica ISS. Hmot­nosť kaž­dého sate­litu je pri­bližne 400 kg.

Na základe FCC, má pro­jekt dve fázy. V prvej fáze plá­nuje Spa­ceX vyslať do ves­míru 800 sate­li­tov, ktoré by pokryli vyso­ko­rých­lost­ným inter­ne­tom USA a iné loká­cie. Neskôr budú pri­bú­dať ďal­šie sate­lity, aby pokryli celý svet. Celý tento plán by mal trvať 5 rokov do jeho úspeš­ného pokry­tia.

Nové poda­nie na FCC tiež odha­lilo, aký vplyv ma Elon Musk v spo­loč­nosti Spa­ceX. V tej momen­tálne vlastní 54% akcií, čo je dva­krát viac ako v prí­pade spo­loč­nosti Tesla.

startitup

StartItUp.sk

 

Príbehy
0
Komentovať (0)