Branislav Blaško / / LifeHacking
Zrejme si už nie­kedy počul, že cesta ku šťas­tiu neve­die skrz hmotné veci, no nebu­deme si navrá­vať, že máš žiť zo vzdu­chu. Ak však chceš pocí­tiť tú voľ­nosť zo zba­ve­nia sa všet­kého nepot­reb­ného, mal by si vyskú­šať naše mini­ma­lis­tické tipy.

Aj ty máš v skrini to čaro­vné nikde nekon­čiace miesto, v kto­rom sa ukrýva všetko tvoje šat­stvo za poslednú dekádu tvojho života? Pri­tom ho každý mesiac utlá­čajú nové kúsky oble­če­nia, z kto­rého 30 per­cent si aj tak nikdy nebu­deš mať k čomu obliecť? Všade po byte máš nepot­rebné rárohy, vďaka kto­rým je utie­ra­nie pra­chu nad­ľud­ským výko­nom? Všetky úložné pries­tory v tvo­jom byte volajú o pomoc, pre­tože sa pomaly menia na skládky sta­rej elek­tro­niky a hara­búrd? Peniaze ti ute­kajú a ty netu­šíš, kam všetky miznú? Ak si pri kto­rej­koľ­vek z týchto otá­zok pri­ký­vol alebo sa začer­ve­nal, nasle­du­júce tipy sú pre teba:

[youtube z8P5rztWsXo 720 410]

Uprac

Cie­ľom mini­ma­lis­tic­kého života je upra­tať si v sebe aj svo­jom okolí. Len tak budeš jasne vidieť, kde všade tkvie tvoj škreč­ko­vací prob­lém s hro­ma­de­ním zby­toč­ností. Preto neotá­ľaj a konečne si vyčisti svoje teri­tó­rium. Už pri tomto kroku môžeš vyha­dzo­vať odpad a nepot­reb­nosti, ktoré tam oči­vidne nemajú čo robiť. A ako sa hovorí, čis­tej­šia myseľ na seba nene­chá dlho čakať.

Určite si už zažil ten doko­nale ukľud­ňu­júci pocit, keď si si upra­tal vrámci prok­ras­ti­ná­cie pred skúš­kou. A keď sme pri mini­ma­lizme, skús nie­kedy vyskú­šať eko­lo­gic­kej­šie upra­to­va­nie. Neve­ril by si, koľko roz­lič­ných pros­tried­kov dokáže nahra­diť kyse­lina cit­ró­nová, ocot či esen­ciálne oleje. Poďa­kuje ti prí­roda, tvoja koža aj dýcha­cie ústro­jen­stvo.

Rozt­rieď

Keď už všetko žiari čis­to­tou, nasle­duje psy­chicky nároč­nej­šia fáza. Ak si pamä­táš úlohu trie­dia­ceho klo­búka v Harry Potte­rovi, niečo podobné mám na mysli. Potre­bu­ješ totiž zis­tiť, ktoré kúsky retro oblečenia a pred­mety by si si mal pone­chať, a ktoré naopak odpí­sať do zabud­nu­tia. Pre uľah­če­nie si vytvor nie­koľko pomy­sel­ných prieh­ra­diek a v duchu si ich označ. Naprí­klad: pone­chať, vyho­diť, daro­vať, pre­hod­no­tiť. Je však nevy­hnutné najprv všetko kom­pletne vyhá­dzať von zo skríň. Len vtedy uvi­díš, čo všetko tam máš a donú­tiš sa nad tým zamys­lieť.

Nie­kedy však môže byť ťažké nájsť veci, ktoré si neza­slú­žia nič iné, než vyho­de­nie. Podľa typu od japon­skej špe­cia­lis­tky na orga­ni­zo­va­nie vecí Marie Kondo to môžeš skú­siť aj opačne. Snaž sa iden­ti­fi­ko­vať pred­mety, ktoré ti pri­ná­šajú šťas­tie, radosť, a bez kto­rých sa sku­točne neza­obí­deš. Kaž­do­pádne však mysli raci­onálne. Zamysli sa, či naozaj potre­bu­ješ štvoro čier­nych noha­víc, troje slú­chadlá či desať odtie­ňov čer­ve­ného rúžu.

kuchyna
thekitchn.com

Frek­ven­cia pou­ží­va­nia

Naj­lepší spô­sob, ako zis­tiť, ktoré veci sa oplatí pone­chať, je zamys­lieť sa nad tým, ako často ich pou­ží­vaš. Pri pohľade na každý kúsok šiat sa zamysli, kedy napo­sledy si ho mal na sebe. Bolo to pred 15 mesiacmi? To je sig­ná­lom, že ho zrejme nepot­re­bu­ješ. Ak si naprí­klad svoj modrý sve­ter neno­sil ani raz za poslednú zimnú sezónu, je čas nechať ho ísť. Možno ti nesedí, tak ako by si chcel alebo ho skrátka nemáš rád. Marie Kondo by ti hneď pove­dala. Iným prí­pa­dom je, ak máš obľú­bený kúsok oble­če­nia, no neno­síš ho, lebo ho nemáš s čím skom­bi­no­vať. V tom prí­pade sa snaž pris­pô­so­biť svoje ďal­šie nákupy oble­če­nia tomuto faktu.

Clean space

Ak nie si práve milov­ník sta­ro­žit­ností, určite sa ti bude lep­šie žiť v jed­no­du­chom a čis­tom inte­ri­éri. Háč­ko­vané kober­čeky, sošky a vázičky sú možno pekné retro, ale rad­šej si pote­še­nie z nich nechaj na náv­števu babičky. Čisté línie a mini­ma­lis­tické dopl­nky sú in a ula­ho­dia tvojmu oku, psy­chic­kej pohode a tak­tiež sa ti bude ľah­šie upra­to­vať. Ak máš k nie­čomu sku­točne sen­ti­men­tálny vzťah a nech­ceš sa toho vzdať, vždy si to môžeš ulo­žiť do kra­bice spo­mie­nok. Zbav sa tiež sta­rých pra­ši­vých kober­cov a záve­sov, ktoré sú nie­len nees­te­tické, ale ško­dia aj tvojmu zdra­viu.

Aj tu, rov­nako, ako pri oble­čení sa riaď pra­vid­lom, že kva­lita predčí kvan­titu. Inves­tuj rad­šej do nie­koľ­kých pek­ných nad­ča­so­vých kús­kov, ktoré nebu­deš chcieť vyme­niť s kaž­dou sezó­nou, než do hro­mady gýčo­vých dopl­n­kov. A ešte jeden tip: využi sťa­ho­va­nie. Neexis­tuje lep­šia prí­le­ži­tosť na nový začia­tok.

minimalizmus
housely.com

 

Cap­sule ward­robe

Aj tebe sa stáva, že si nakú­piš nové oble­če­nie, no stále sa vra­ciaš k obľú­be­ným sta­rým kús­kom? Cap­sule ward­robe alebo kom­bi­no­va­teľný šat­ník je práve pre teba. Ak si pod­stú­pil všetky pred­chá­dza­júce kroky, zrejme si dospel k súboru oble­če­nia, ktoré sku­točne milu­ješ nosiť. Okolo týchto šiat si vytvo­ríš svoj mini­ma­lis­tický šat­ník. Zame­raj sa na štyri veci. Snaž sa, aby sa každý kúsok s kaž­dým dal kom­bi­no­vať, zame­raj sa na svoje obľú­bené farby, no nepo­ruš prvé pra­vidlo. Zostaň verný svojmu štýlu a nechoď do kaž­dého expe­ri­mentu.

Mal by si sa tiež dopredu zamys­lieť, aký je tvoj životný štýl, či potre­bu­ješ viac oble­če­nia vhod­ného do kan­ce­lá­rie alebo viac oble­če­nia v štýle casual. Oble­če­nie má v prvom rade spĺňať účel. Sta­nov si pra­vidlá. Na začia­tok naprí­klad, že celý tvoj sezónny šat­ník bude pozos­tá­vať z max. 20 kusov oble­če­nia vrá­tane topá­nok. Teraz je jeseň, takže okrem spod­ného prádla a dopl­n­kov potre­bu­ješ naprí­klad:

  • Troje noha­víc, z toho dvoje džínsy a jedny čierne do práce
  • Ak si žena, tak dve sukne, ktoré môžeš nosiť s pan­ču­chami, ak si muž, tak vymeň za oblek
  • Tri svetre, tri tričká či košele
  • Jeden teplý kabát, jedna bunda
  • Dvoje čižmy/zimné topánky, z toho jedny slušné na špe­ciálne prí­le­ži­tosti
  • Ak si žena, tak dve kabelky, jedna veľká a jedna men­šia na večer
satnik
today.com

Záľu­bová výnimka

Ako­koľ­vek sa môžeš sna­žiť redu­ko­vať svoje mate­riálne statky, sú veci, pri kto­rých by si si ich vyho­de­ním skôr uško­dil, než pomo­hol. Možno milu­ješ knihya pomaly si vytvá­raš svoju vlastnú kniž­nicu alebo zbie­raš platne, prí­padne si tech geek a vyží­vaš sa v elek­tro­nic­kých hrač­kách. Možno milu­ješ peče­nie a rád si každý mesiac zado­vá­žiš nové for­mičky či kuchárky. V tom prí­pade sasvo­jej záľuby samoz­rejme nez­ba­vuj, no sám zváž, či z teba nevy­sáva prí­liš veľa peňazí alebo času. A neza­bú­daj na tip číslo 1., teda udr­žuj si vo všet­kých svo­jich veciach poria­dok a pre­hľad. Kaž­dému pred­metu vyčleň kon­krétne miesto v byte a snaž sa ho vždy na toto miesto vrá­tiť.

Všetko zapi­suj

Správny mini­ma­lista potre­buje mať pre­hľad vo všet­kom, vrá­tane finan­cií. Ak si to dote­raz nero­bil, začni si viesť jed­no­du­chú data­bázu svo­jich príj­mov a výdav­kov. Založ si na to zošit a zapi­suj každý pohyb tvo­jich finan­cií. Hovo­ríš si, že na to ti predsa slúži výpis z účtu, no mýliš sa. Ten ti nepos­kytne pod­robný pre­hľad polo­žiek, na ktoré si peniaze minul. Ak sa rad­šej spo­lie­haš na tech­no­ló­gie, vyskú­šaj uži­točné apli­ká­cie ako You Need a Bud­get či Mint.

Len keď budeš každý mesiac vidieť takýto pre­hľad, uve­do­míš si, na aké hlú­posti si peniaze pomí­ňal, a to je základ k tomu, aby si sa naučil tomu pre­dísť. Možno zis­tíš, že ak každý týž­deň nav­ští­viš kavia­reň o jeden­krát menej, môžeš si namiesto toho pri­kú­piť jedno tričko do svo­jej cap­sule ward­robe. Aj tu pra­cuj s pra­vid­lom “nechaj si to, čo ťa robí šťast­ným”.

ukazovak
Archív

Naku­puj so zozna­mom

Nič nedo­káže tvoj roz­po­čet zni­čiť tak, ako neplá­no­vaný nálet do potra­vín v čase, keď si hladný. Nabu­dúce preto zvoľ inú stra­té­giu a choď do obchodu s chlad­nou hla­vou a hlavne nákup­ným zozna­mom. Neboj sa, nikto sa ti nebude smiať ako keď si bol malý a mama ťa do obchodu posie­lala s lís­toč­kom. Kal­ku­luj s tým, pre koľ­kých ľudí naku­pu­ješ a ako dlho ti má jedlo vydr­žať. Zvy­čajne sa viac vypláca nakú­piť raz za týž­deň viac potra­vín, než cho­diť tam každý deň po tri veci a skon­čiť s plným koší­kom.

Vždy bude pla­tiť, že keď varíš sám, ušet­ríš. A keď varíš pre dvoch, ušet­ríš ešte viac. Pri­pra­vuj jed­no­du­ché a zdravé jedlá, pri kto­rých nepot­re­bu­ješ kvantá suro­vín. No ak nemáš čas a obe­du­ješ v blíz­kej reštike, snaž sa ušet­riť aspoň na raňaj­kách a večeri, ktoré si pri­pra­víš sám doma.

Nájdi hod­notu inde

Keď obme­dzíš svoje výdavky a budeš efek­tívny, čoskoro uvi­díš výsledky. Stačí obme­dziť zby­točné nákupy, náv­števy dra­hých pod­ni­kov a kupo­va­nie dra­hých via­noč­ných dar­če­kov, ktoré aj tak málo­kedy pote­šia tak, ako by mali. Pozri sa po pár mesia­coch na všetky tie peniaze, ktoré si ušet­ril. Nezna­mená to však, že si časť týchto peňazí nemô­žeš užiť, no skús to inak.

Čo by si chcel zažiť? Let baló­nom či zájazd do Paríža? Splň si svoj sen a uvi­díš, aký skvelý pocit bude inves­to­vať peniaze do nema­te­riál­nych vecí, ktoré ti dajú oveľa viac. Nájdi si novú záľubu, vyskú­šaj nový šport, ume­nie, jazy­kový kurz, čokoľ­vek, čo ťa posu­nie ďalej. No čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, nauč sa tešiť aj z mála a o to viac si uži­ješ prí­le­ži­tostný luxus.

pixabay
pixabay

startitup

Marianna Mikešová, Startitup.sk
0
Komentovať (0)