iflscience

Branislav Blaško / / News
Lega­li­zá­cia man­žels­tiev osôb rov­na­kého pohla­via vedie k poklesu samov­rážd medzi mla­dými ľuďmi, tvrdí nová štú­dia.

Štú­dia pub­li­ko­vaná v JAMA Pediat­rics skú­mala vplyv lega­li­zá­cie sobá­šov homo­se­xu­ál­nych párov na samov­raždy medzi viac ako 760 000 štu­den­tami za obdo­bie rokov 1999 až 2015. Údaje zo štá­tov, v kto­rých sú homo­se­xu­álne zväzky povo­lené, následne porov­nali s tými, v kto­rých takéto homo­se­xu­álne man­žels­tvá uzá­ko­nené neboli. Výsle­dok štú­die dospel k záveru, že v tých štá­toch, ktoré umož­nili zákonné sobá­še­nie dvo­jíc rov­na­kého pohla­via, pokle­sol počet samov­rážd medzi všet­kými štu­dentmi o 7 per­cent, a medzi štu­dentmi-homo­se­xu­álmi až o 14 per­cent.

gaycenter.org

Ide o štu­den­tov stred­ných škôl, takže väč­šina z nich v blíz­kej budúc­nosti vstup do man­žel­ského zväzku neplá­nuje. Napriek tomu v nich lega­li­zá­cia man­žels­tiev rov­na­kého pohla­via zni­žuje akýsi pocit hanby, ktorý je s homo­se­xu­ál­nou orien­tá­ciou často spo­jený. Vďaka zrov­no­práv­ne­niu homo­se­xu­ál­nych a hete­ro­se­xu­ál­nych zväz­kov sa homo­se­xu­álni štu­denti cítia menej pozna­čení a zahan­bení,” vysvet­lila Julia Raif­man, ktorá sa podie­ľala na vypra­co­vaní štú­die.

Samov­raždy tíne­dže­rov sú už dlho­dobo pova­žo­vané za veľkú hrozbu, nakoľko ide o druhú naj­čas­tej­šiu prí­činu smrti mla­dých ľudí vo veku 10 až 24 rokov. O samov­raždu sa však šta­tis­ticky pokúsi až 29 per­cent homo­se­xu­álne orien­to­va­ných tíne­dže­rov a “len” 6 per­cent mla­dých ľudí, ktorí sú hete­ro­se­xu­áli.

Pred­po­kladá sa, že veľký podiel na samov­raž­dách majú aj nega­tívne postoje verej­nosti voči komu­nite gayov a lez­bi­čiek. Homo­se­xu­álni štu­denti sú v takom prí­pade vysta­vení zvý­še­nému riziku nási­lia a šikany. Navyše, v rodi­nách, v kto­rých homo­se­xu­alitu svo­jich detí odmie­tajú, je až o 8,4 per­cent vyš­šia prav­de­po­dob­nosť, že sa takéto dieťa pokúsi o samov­raždu, ako v prí­pade tých rodín, ktoré sexu­álnu orien­tá­ciu svojho die­ťaťa akcep­tujú.

Podľa Sarah Raif­man by si mali byť aj poli­tici vedomí toho, že ich poli­tika týka­júca sa práv homo­se­xu­ál­nych men­šín môže mať či už pozi­tívny alebo nega­tívny vplyv na duševné zdra­vie tíne­dže­rov.

Pozri aj: Skoro ho pochovali zaživa. Tínedžér sa prebral cestou na svoj vlastný pohreb

Startitup.sk, Iflscience.com
0
Komentovať (0)