facebook.com/Pure Junk /facebook.com/Ecoheart

Eko­lo­gický prí­stup k životu dnes nie je móda, ale nut­nosť.

Pozi­tívne je, že čoraz viac ľudí si začína uve­do­mo­vať pros­peš­nosť ini­cia­tív a pro­jek­tov, ktoré sa sna­žia odľah­čo­vať životné pro­stre­die a záro­veň skva­lit­ňo­vať aj náš život. Slo­ven­sko nie je výnim­kou a aj u nás vzni­kajú úžasné pro­jekty a značky, ktoré idú zele­nou ces­tou.

Bez odpadu

Ani si neuve­do­mu­jeme, koľko odpadu denne vyho­díme. Väč­šinu z neho pri­tom tvo­ria obaly od potra­vín, ktoré sme skon­zu­mo­vali. Tomu sa snaží pred­chá­dzať slo­ven­ský online obchod sypa­ných potra­vín Bezodpadu.sk, v kto­rom nena­tra­fíš na žiadne zby­točné obaly. Zdravé lokálne potra­viny ako suché stru­ko­viny, ore­chy, obil­niny, sušené ovo­cie a ďal­šie, ti doru­čia v papie­ro­vom či lát­ko­vom vrecku, sklen­nom pohári či fľaši alebo obale, ktorý sám poskyt­neš.

Viac o projekte sa dočítaš aj tu: Bezodpadu: Títo dvaja manželia vytvorili na Slovensku prvý obchodík, ktorý neprodukuje žiadny odpad a potraviny si tam kúpite bez obalov

bezodpadu.sk

Eco­he­art

Pravé slo­ven­ské a navyše pria­teľ­ské k tvo­jim zubom aj prí­rode, také sú kefky Eco­he­art. Za znač­kou stojí mladý Slo­vák a vege­ta­rián Roman Kovacs. Každá kefka má ručne opra­co­vané telo z bam­busu a je navr­hnutá tak, aby padla do tvo­jej ruky ako uliata. Husté šte­tiny sú z kva­lit­ného nylo­no­vého vlákna a kefky sú dlho­dobo udr­ža­teľ­ným pro­duk­tom. Ich kúpou pris­pe­ješ na nezis­kové pro­jekty a pomôž tak k tomu, by bolo naše oko­lie kraj­šie a lep­šie.

facebook.com/Ecoheart.sk

Ponio

Obdobu sve­to­zná­mej koz­me­tiky Lush máme aj na Slo­ven­sku. Ponio vyrába prí­rodné pro­dukty bez akých­koľ­vek che­mic­kých adi­tív, aké náj­deš v bež­ných komerč­ných pro­duk­toch. V port­fó­liu značky náj­deš prí­rodné mydlá, šam­pú­chy, kon­di­ci­onéry, masážne kocky či dez­odo­ranty. Všetky pro­dukty sú vyrá­bané ručne a za stu­dena s pou­ži­tím rast­lin­ných a esen­ciál­nych ole­jov, preto sú bohaté na výživné látky.

ponio

Nosene

Recyk­lá­cia oble­če­nia je dnes čoraz roz­ší­re­nej­šou témou a pri kvan­tite tex­til­nej pro­duk­cie je viac než potrebná. Na Slo­ven­sku je líd­rom v slow fas­hion a udr­ža­teľ­nej móde jed­no­značne kva­litný second-hand Nosene. Zalo­žila ho Katha Huty­rová, ktorá s ain­špi­ro­vala aj zahra­nič­nými tren­dami. O oble­če­nie z dru­hej ruky má záu­jem čoraz viac Slo­vá­kov a práve tu nájdu kva­litu za pri­ja­teľnú cenu a odídu s poci­tom, že obo­ha­tili svoj šat­ník a odľah­čili životné pro­stre­die.

Viac o projekte sa dočítaš aj tu: NOSENE: Štýlový second hand, z ktorého si odnesieš oblečenie s dobrým pocitom

facebook.com/Nosene

Flaška

Načo kupo­vať balenú vodu, keď môžeš byť eko a štý­lový záro­veň s touto Flaš­kou z dielne Mišky Leta­va­jo­vej. Je vyro­bená z odol­ného vib­račne lade­ného skla a stará sa tak o tvoje zdra­vie aj naše životné pro­stre­die. Pre­tože sklo je krehké, je opat­rená oba­lom z neop­rénu, sili­kónu, bavlny či korku, čo sú všetk eko­lo­gické mate­riály. Flašku si môžeš pris­pô­so­biť svojmu štýlu vďaka rôz­nym fareb­ným pre­ve­de­niam a motí­vom, či mož­nosti tlače mena, pria­nia či citátu.

facebook.com/Flaška Slovensko

Pure Junk

Recyk­lá­cia si našla svoje miesto aj v úžit­ko­vom dizajne. Dôka­zom je slo­ven­ská firma Pure Junk, ktorá vyrába recyk­lo­vaný dizaj­nér­sky náby­tok a dopl­nky a venuje sa tiež navrho­va­niu inte­ri­é­rov a rie­šení pre firmy. Víziou značky je reduk­cia množ­stva odpadu pro­stred­níc­tvom spo­lu­práce so zber­ňami odpadu a sta­veb­nými fir­mami, ktoré majú také­hoto odpadu nad­by­tok. Vďaka kre­a­tív­nemu prí­stupu z neho vzni­kajú krásne nové úžit­kové pro­dukty.

facebook.com/PureJunk

Pozri aj: Ivana Maleš: Táto mladá mamička na Slovensku už skoro 3 roky nevyprodukovala takmer žiadny odpad. Je dôkazom toho, že aj u nás sa to dá

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )