Foto: stephgrantphotography.com

interez.sk / / News
Iniciatíva Inakosť zrealizovala v druhej polovici roka 2017 celoslovenský LGBT prieskum.

Cieľom bolo zmapovať život a problémy lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových (LGBT) ľudí a získať čo najviac dát, ktoré by umožnili lepšie porozumenie tomu, ako LGBT ľudia na Slovensku vnímajú svoju situáciu. Prieskum zozbieral dáta od 2088 respondentov a respondentiek cez anonymný online dotazník, pričom sa zisťovali názory, vnímanie, postoje a skúsenosti osôb starších ako 15 rokov, ktoré seba identifikujú ako LGBT a žijú (alebo prevažne žijú) na Slovensku.

„Na Slovensku sme v posledných desaťročiach zvyknutí neustále počúvať výzvy na celospoločenskú alebo aspoň odbornú diskusiu o postavení LGBT ľudí. Na to, aby sa takáto diskusia mohla viesť vo vecnom a konštruktívnom duchu a aby viedla k riešeniam na zlepšenie života LGBT ľudí je potrebné vychádzať z hodnoverných údajov o ich situácii. Takéto na Slovensku takmer vôbec nemáme a preto sme sa rozhodli zrealizovať prieskum v samotnej komunite,“ hovorí riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko.

pixabay.com

Z hľadiska sexuálnej orientácie sa prieskumu zúčastnilo najviac gejov, a to 58,1 % (1214), ďalej to bolo 21,2 % (443) bisexuálnych ľudí (z toho 63,5 % bisexuálnych žien a 36,5 % bisexuálnych mužov) a 17,6 % (367) lesieb. Prieskumu sa zúčastnilo 173 transrodových ľudí, čo je 8 % z celkového počtu respondentov a respondentiek. Z toho počtu bolo 25,4 % (44) transrodových mužov, 15 % (26) transrodových žien a 59,6 % (103) rodovo variantných ľudí.

Podľa 61,4 % respondentov a respondentiek by zlepšilo život LGBT ľudí na Slovensku možnosť vziať sa alebo uzavrieť životné partnerstvo. 54,1 % ľudí vyjadrilo presvedčenie, že by tomu pomohli verejné autority, napr. politici a mienkotvorné osobnosti, ktoré by vyjadrili podporu uznaniu práv LGBT ľudí. 48,2 % respondentov a respondentiek by uvítalo uznanie rovnakopohlavných partnerstiev v rámci celej Európskej únie, 44,8 % respondentov a respondentiek sa domnieva, že by výrazne pomohli aj rôzne osobnosti z oblasti kultúry, športu, politiky a hospodárstva, ktoré by hovorili otvorene o svojej príslušnosti k LGBT komunite. 31,8 % respondentov a respondentiek vníma ako dôležité opatrenia v škole pre LGBT ľudí.

Foto: Pixabay

Podľa 81,1 % respondentov a respondentiek sú najzávažnejším problémom, ktorému LGBT ľudia v súčasnosti čelia, predsudky, stereotypy, nepochopenie a ignorancia LGBT ľudí. 66,7 % trápi najmä nedostatok všeobecnej rovnosti, akceptácie a chýbajúcich zákonných práv. 52,7 % považuje za najzávažnejší problém stigmu, nadávky, šikanu v škole a 47,1 % nemožnosť uzavrieť partnerský zväzok.

39,1 % respondentov a respondentiek zažilo diskrimináciu preto, že sú LGBT, z toho 15,2 % za posledných 12 mesiacov. Z LGB ľudí zažilo diskrimináciu najviac gejov, a to 41,1 %, lesby zažili diskrimináciu v 39,7 % a bisexuálni ľudia v 32,7 %. Ešte väčší stupeň diskriminácie zažili transrodoví ľudia, z toho až 75,1 % transrodových mužov, transrodové ženy v 53,8 % a rodovo variantní ľudia v 52,4 %. Až dve tretiny (58,9 %) respondentov a respondentiek bolo subjektom vyhrážok, nadávok alebo žartov preto, že sú LGBT.

Foto: Pixabay

Až 93,9 % respondentov a respondentiek, ktorí zažili nepríjemnú skúsenosť, ju nenahlásilo žiadnej inštitúcii. Nepríjemný incident v súvislosti s tým, že sú LGBT, nahlásilo niektorej z inštitúcií len 6,1 % z tých respondentov a respondentiek, čo také niečo zažili, čo je veľmi malý počet. Len 3,7 % (38) z nich incident nahlásilo polícii a 1,1 % LGBT organizácii.

76,4 % respondentov a respondentiek si myslí, že k väčšej akceptácii LGBT ľudí v spoločnosti prispieva, ak ľudia poznajú osobne niekoho, kto je LGBT. Podľa 53,6 % by pomohla otvorená podpora politikov a političiek, ktorí nie sú LGBT. Podľa 53,2 % by pomohli známe osobnosti, ktoré otvorene hovoria o svojej LGBT identite. Podľa 50,6 % by pomohlo prijatie zákona – právnej úpravy uznania párov rovnakého pohlavia. 42,3 % si myslí, že by veľmi pomohli školské osnovy a materiály obsahujúce informácie o rozmanitosti z hľadiska sexuálnej orientácie a rodovej identity. 27,3 % si myslí, že by pomohli verejné politiky a stratégie prijaté štátom na odstránenie diskriminácie.

Pozri aj: Odpoveď je smutná. Gayovia a lesbičky vysvetlili, prečo sa na verejnosti nedržia s partnerom za ruky

inakost.sk
0
Komentovať (0)