Foto: flickr.com/Project Apollo Archive

Nové fo­to­gra­fie uvoľ­nila priamo NASA a boli zve­rej­nené na webe Flickr pod pro­fi­lom Pro­ject Apollo Ar­chive, ktorý spra­vuje ves­mírny nad­še­nec Kipp Te­a­gue. 

Tieto nové fo­to­gra­fie boli pô­vodné v tre­zore a ne­boli ur­čené pre ši­rokú ve­rej­nosť, pre­tože ne­vy­ze­rali do­sta­točne re­pre­zen­ta­tívne. To však ne­zna­mená, že nie sú zau­jí­mavé. NASA má v ar­chí­voch množ­stvo ďal­ších fo­to­gra­fií.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vďaka týmto fo­to­gra­fiám sa po­zrieš za oponu. Ne­uvi­díš tak len do­ko­nalé zá­bery, ale jed­no­du­cho ne­fal­šo­vaný po­hľad do zá­ku­li­sia. Mi­sia Apollo 11 sa odo­hrala v roku 1969 a bola pr­vým po­ku­som o pri­stá­tie na Me­siaci. Práve po­ko­re­nie Me­siaca bolo dl­ho­roč­ným snom pre­zi­denta Ken­ne­dyho. Ten už v roku 1961 po­ve­dal, že ešte pred ro­kom 1970 by mal člo­vek krá­čať po Me­siaci a vrá­tiť sa šťastne na Zem. Jeho sľub sa spl­nil.

Foto: flickr.com/Project Apollo Archive

Na Me­siac sa vy­bral silný tím po­zos­tá­va­júci z Ne­ila Arm­s­tronga, Buzza Al­drina a Mi­cha­ela Col­linsa. Na me­sačný po­vrch však zo­stú­pili iba dvaja šťast­livci.Voľba padla na Arm­s­tronga a Al­drina. Col­lins mu­sel chtiac či nech­tiac zo­stať na obež­nej dráhe v tes­nom ve­ri­teľ­skom mo­dule. Po tom, čo me­sačný mo­dul do­sa­dol na prašný po­vrch Me­siaca sa ot­vo­rili dvere a úz­kym reb­rí­kom na pla­nétu zo­stu­po­val prvý koz­mo­naut. Bol to Arm­s­trong. „Je to malý krok pre člo­veka, ale veľký skok pre ľud­stvo,“ po­ve­dal nad­šene po tom, čo sa jeho po­drážka od­tla­čila do me­sač­ného po­vr­chu.

Foto: flickr.com/Project Apollo Archive

Toto živé vy­sie­la­nie sle­do­valo viac ako 600 mi­li­ó­nov ľudí na Zemi. Ná­sledne bola na Me­siaci vztý­čená ame­rická vlajka, ktorá sa tu na­chá­dza do­dnes. Vojna s Rus­kom o do­by­tie Me­siaca skon­čila. Ame­ri­ča­nia zví­ťa­zili. Na Me­siaci strá­vila od­vážna dvo­j­ica cel­kovo 21 ho­dín. Po­čas tohto krát­keho času in­šta­lo­vala na po­vr­chu mnohé me­ra­cie za­ria­de­nia. Ok­rem toho si so se­bou vzala 50 ku­sov me­sač­ných skál, vzorky me­sač­ného po­vr­chu a vzorky z hĺbky 13 cen­ti­met­rov pod po­vr­chom.

Foto: flickr.com/Project Apollo Archive

Po 21 ho­di­nách bol čas na ná­vrat k ne­tr­pez­li­vému Col­lin­sovi. Ná­vrat vo ve­ri­teľ­ského mo­dulu pre­be­hol úspešne. Ak by štart me­sač­ného mo­dulu ne­vy­šiel, dvo­j­ica koz­mo­nau­tov by bola od­ká­zaná na po­malú smrť. Celá mi­sia trvala osem dní a od­vážna tro­j­ica bola na Zemi pri­ví­taná zo všet­kými poc­tami. Dá sa po­ve­dať, že ľu­dia si naj­viac pa­mä­tajú práve týchto troch koz­mo­nau­tov, pre­tože boli prví.Tento ob­rov­ský úspech roz­be­hol mi­sie Apollo vo veľ­kom. Po­sledná s čís­lom 17 sa odo­hrala v roku 1972. Ná­sledne boli ďal­šie mi­sie po­za­sta­vené z fi­nanč­ných dô­vo­dov.

Pozrite si výber tých najlepších fotografií v našej galérii:

Viac ob­ráz­kov z mi­sií náj­dete TU.

startitup.sk
Uložiť článok

Najnovšie články