Pixabay

Michal Blaško / / News
Manhattan je zase o niečo prístupnejší.

Níz­ko­ná­kla­dová letecká spo­loč­nosť Nor­we­gian plá­nuje budúci rok pre­vziať nie­ktoré trasy hlav­ných doprav­cov, vrá­tane Bri­tish Air­ways. Od leta chce zaviesť tarify pohy­bu­júce sa okolo 60 eur. Pole­tieť budeš môcť z vybra­ných letísk vo Veľ­kej Bri­tá­nií. Momen­tálne sa hovorí pre­dov­šet­kým o letis­kách v Edin­burgu, Škót­sku alebo Írsku.

Spo­loč­nosť Nor­we­gian je schopná okre­sať ceny lete­niek vďaka nasa­de­niu nie­koľ­kých men­ších lie­ta­diel, ktoré majú niž­šiu spot­rebu paliva. Zní­že­niu cien je záro­veň možné aj vďaka tomu, že sa bude lie­tať pre­dov­šet­kým na men­šie letiská na kto­rých sú cel­kové poplatky oveľa niž­šie.

Pixabay
Pixabay

“Pra­cu­jeme na zave­dení nových trans­at­la­tic­kých trás z Edin­burgu a Írska, ktoré sa stanú rea­li­tou už v prie­behu leta 2017. Hlav­ným cie­ľom, je aby sa tieto letenky stali cenovo dostup­nými veľ­kému počtu ľudí. Naše plány sme pred­lo­žili už nie­koľ­kým men­ším letis­kám v Spo­je­ných štá­toch. Tie nám ponúkli naozaj výhodné ponuky, vďaka kto­rých sa za oceán bude môcť dostať ešte viac ľudí ako dote­raz,” uvie­dol hovorca aero­linky.

Momen­tálne spo­loč­nosť pre­vádz­kuje každý deň lety z letiska Gat­wick v Lon­dýne do New Yorku na Ken­ne­dyho letisko za cenu 149 eur. Od začiatku roka plá­nuje aero­linka zdvoj­ná­so­biť počet letov na tejto trase a lie­tať tak dva­krát za deň.

Spo­loč­nosť v súčas­nosti pre­vádz­kuje lety aj z Lon­dýna do Los Ange­les, San Fran­cisca, Orlanda, Las Vegas alebo Puerto Rica len za 158 eur za jed­no­smernú letenku. Priamo z Bra­ti­slavy môžeš do Lon­dýna s touto spo­loč­nos­ťou letieť už za 39 eur. Ďal­šie plány a pod­robné infor­má­cie o zme­nách taríf plá­nuje spo­loč­nosť Nor­we­gian zve­rej­niť už začiat­kom nového roka.

Spo­loč­nosť Nor­we­gian Air Shuttle je rýchlo sa roz­ví­ja­jú­cou níz­ko­ná­kla­do­vou spo­loč­nos­ťou a momen­tálne je tre­ťou naj­väč­šou. Vznikla 22. janu­ára 1993 a jej hlav­ným letis­kom je osloské letisko Gar­der­moen. Ich flo­tilu tvorí 78 lie­ta­diel. Aero­linka pre­pra­vila v roku 2012 tak­mer 18 mili­ó­nov ces­tu­jú­cich a kaž­dým rokom ras­tie. Momen­tálne lie­tajú do 121 des­ti­ná­cii a od mája 2013 tak­tiež spus­tili diaľ­kové lety do Newy­orku a Bang­koku.

Pozri aj: Plný počet bodov by mal problém získať aj rodený Američan. Poznáte hlavné mestá USA? Stavíme sa, že nie

startitup

StartItUp
0
Komentovať (0)