Úspeš­ných ľudí si mno­ho­krát pred­sta­vu­jeme len ako boha­tých busi­ness­ma­nov.

Pravda je však taká, že na to, aby si bol úspeš­ným, ti stačí sku­točne málo.

1. Tvoje vzťahy sú menej dra­ma­tické, než bývali

So star­nu­tím by sme mali dozrie­vať a rov­nako tak aj naše vzťahy s oko­lím v urči­tom bode „dospejú“. Drámy minu­losti spô­so­bené nepraj­nos­ťou, závis­ťou či ľahos­taj­nos­ťou zmiznú. Pokiaľ vo svo­jich vzťa­hoch pozo­ru­ješ tento posun, pova­žuj to za úspech.

2. Nebo­jíš sa požia­dať o pomoc

To, že potre­bu­ješ pomoc nezna­mená, že si slabý. Práve naopak, doka­zuje to tvoju silu.

3. Tvoje štan­dardy ohľa­dom sprá­va­nia sa sú vyš­šie

Doká­žeš iden­ti­fi­ko­vať „ener­ge­tic­kých upí­rov“ a vyhý­baš sa im. Nega­tívne pre­javy sprá­va­nia sa už neto­le­ru­ješ ani u iných, ani u seba. Doká­žeš pre­brať zod­po­ved­nosť za svoje činy, a to isté žia­daš aj od dru­hých.

4. Doká­žeš nechať odísť to, čo ťa nerobí šťast­ným

Úspeš­ným si aj vtedy, ak sa rešpek­tu­ješ a máš sa rád. Doká­žeš pove­dať NIE čomu­koľ­vek, čo ti spô­so­buje smú­tok a úzkosť.

pixabay
pixabay

5. Vážiš si člo­veka, kto­rého vidíš v zrkadle

Seba. Si jedi­nečný. Objav svoje dobré stránky a vedome na nich pra­cuj.

6. Už vieš, že pre­kážky a zly­ha­nia ťa posú­vajú vpred

Nie je možné, aby bol nie­kto vždy a vo všet­kom úspešný. Život nie je len o výhrach, ale aj o pre­hrách, ktoré víťazs­tvu mno­ho­krát pred­chá­dzajú. Ty si sa ale pou­čil, vstal si a do ďal­šieho boja ideš ešte sil­nejší.

7. Máš okolo seba ľudí, na kto­rých sa môžeš vždy spo­ľa­hnúť

Za úspech môžeš pova­žo­vať aj zis­te­nie, kto sú tvoji sku­toční pria­te­lia. Pri nie­kto­rých totiž časom zis­tíš, že úprim­nosť nebola práve ich sil­nou strán­kou. Síce ide o boles­tivé zis­te­nie, ale o to vďač­nejší buď za ľudí, ktorí v tvo­jom živote naozaj stoja zato.

8. Nesťa­žu­ješ sa

Pokiaľ práve nepre­chá­dzaš obdo­bím neja­kej sku­točne boles­ti­vej straty, alebo netr­píš závaž­nými zdra­vot­nými prob­lé­mami, vieš, že tvoje sta­rosti sú len „všedné“. Preto si za ne v pod­state vďačný. Nesťa­žu­ješ sa a rad­šej sa sústre­díš na pozi­tívne veci vo svo­jom živote.

9. Doká­žeš sa tešiť z úspe­chu dru­hých

Nepraj­nosť a závisť sú ti cudzie. Úprimne sa radu­ješ z kaž­dého úspe­chu dru­hých ľudí a pod­po­ru­ješ ich. Vieš, že čím viac pozi­tív­nej ener­gie odo­vzdáš, tým viac sa ti jej vráti.

10. Doká­žeš sa oddať vášni

Nestag­nu­ješ. Vieš, že máš v sebe nejaký jedi­nečný dar, ktorý chceš svetu odo­vzdať. Tomuto svojmu talentu sa váš­nivo oddá­vaš a chceš ho zdie­ľať s dru­hými.

11. Máš sa načo tešiť

Pokiaľ sa v tvo­jom živote nedeje nič vzru­šu­júce, niečo, čo môžeš nad­šene oča­ká­vať, potom tvoje vnútro začína pomaly zomie­rať. Úspešní ľudia majú ciele, ktoré váš­nivo sle­dujú.

12. Nie­ktoré svoje ciele sa ti už poda­rilo napl­niť

Nie­ktoré tvoje sny sa už tvo­jím pri­či­ne­ním stali sku­toč­nos­ťou. Moti­vuje ťa to ísť za ďal­šími.

pexels
pexels

13. Empa­tia pre teba nie je cudzím poj­mom

Úspešní ľudia poznajú obrov­skú silu empa­tie. Šír lásku a pozi­tívnu ener­giu sme­rom k dru­hým a vráti sa ti späť.

14. Doká­žeš milo­vať čis­tou lás­kou a vieš ju pri­jať od dru­hých

Láska je vždy ris­kom, preto mno­hých ľudí desí. Ty už ale vieš, že láska nie je o stra­chu z odmiet­nu­tia, alebo zo skla­ma­nia, ale o schop­nosti úprimne ľúbiť. Ak doká­žeš otvo­riť svoje srdce natoľko, aby si milo­val a bol milo­vaný, pova­žuj to za obrov­ský úspech.

15. Odmie­taš byť obe­ťou

Život nie vždy pri­náša len tie pozi­tívne veci. Ty však doká­žeš čeliť aj tým nega­tív­nym. Neute­káš pred nimi – buď s nimi boju­ješ, alebo ich jed­no­du­cho necháš ísť.

16. Je ti jedno, čo si mys­lia druhí

Vieš, že všet­kým sa nezav­ďa­číš nikdy. A ani to nech­ceš. Súde­niu dru­hými ľuďmi sa nevyh­neš nikdy, preto ostá­vaš sám sebou. Konáš tak, ako to cítiš ty, nie tak, ako to chcú druhí.

pixabay
pixabay

17. Vo všetko zlom sa sna­žíš nájsť to dobré

Mal si na výber – život si mohol brať buď ako sériu skla­maní, alebo ako sériu prí­le­ži­tostí byť lep­ším. Ty si si vybral druhú mož­nosť.

18. Akcep­tu­ješ veci, ktoré nemô­žeš zme­niť

Úprimne – v živote budeš čeliť ešte mno­hým situ­áciám, kedy nebu­deš môcť spra­viť nič. Jediné, čo môžeš v týchto prí­pa­doch zme­niť, je tvoj pohľad na vec. Pokiaľ doká­žeš zme­niť nega­tívnu skú­se­nosť na pozi­tívnu, gra­tu­luj si k úspe­chu.

19. Akcep­tu­ješ veci, ktoré môžeš zme­niť

A znovu – úprimne – v živote budeš čeliť ešte mno­hým situ­áciám, kedy niečo budeš môcť zme­niť. Naj­väč­ším úspe­chom je nado­bud­núť super­schop­nosť rozo­znať prí­pady, kedy ešte niečo spra­viť môžeš a situ­ácie, kedy už nespra­víš nič.

20. Si šťastný

Nezá­leží na tom, koľko zará­baš, aké máš auto, alebo kam pôj­deš na dovo­lenku. Šťas­tie je o iných hod­no­tách. Ak si ich už obja­vil a pova­žu­ješ sa za šťast­ného člo­veka – si úspešný.

startitup

StartItUp.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)