V Mel­bourne čoskoro vyras­tie ener­ge­ticky sebes­tačná rodinná štvrť s tech­no­ló­giami od Elona Muska.

V Aus­trá­lií pred­sta­vili vývo­jári plány týka­júce sa vybu­do­va­nia prvého Tesla mes­tečka v malej obchod­nej štvrti Mel­bourne. Každý jeden dom, ktorý sa tu bude nachá­dzať má dis­po­no­vať solár­nou stre­chou a vsta­va­nou domá­cou baté­riou Power­Wall pochá­dza­jú­cou z dielne Elona Muska.

Power­Walls v kom­bi­ná­cií so solár­nymi panelmi budú pred­sta­vo­vať pre oby­va­te­ľov bene­fit hneď v nie­koľ­kých oblas­tiach. Budú mať výrazne men­šie účty za ener­giu a ešte k tomu vedo­mie, že väč­šina ich spot­re­bo­va­nej ener­gie pochá­dza z čis­tých a obno­vi­teľ­ných zdro­jov,” vyjad­ril sa sta­vebný inži­nier Danni Addi­son.

tesla-town
inhabitat.com

Tento pro­jekt bol dokonca oce­nený, ako naj­viac eko­lo­gicky udr­ža­teľný sta­vebný kon­cept v celej Aus­trá­lií, a to hneď z nie­koľ­kých dôvo­dov. V novo­vznik­nu­tej „zele­nej“ štvrti bude spot­reba vody zní­žená o 43 % a vývoz odpad­kov na skládky má byť zní­žený o 80 %. Veľ­kým plu­som sú samoz­rejme solárne panely, ktoré budú schopné gene­ro­vať toľko elek­triny, že oby­va­te­lia budov si svoje elek­tro­mo­bily nabijú zadarmo.

tesla-town1
inhabitat.com

Ofi­ciálny názov sve­to­vého uni­kátu Tesla Town je Yar­ra­Bend, je to podľa rieky Yarra, ktorá pre­teká oko­lím tejto štvrte. Sta­vebná plo­cha o veľ­kosti 16,46 hek­tá­rov bude pokrytá 2 500 novými bytmi a rodin­nými domami. Prvých 60 domov sa už poda­rilo pre­dať, pri­čom ich cena sa pohy­bo­vala od 1 480 000 dolá­rov (1 357 300eur) do 2 100 000 dolá­rov (1 925 898eur). Futu­ris­tické mes­tečko Yar­ra­Bend bude pat­riť k takz­va­nému Smart­wi­red spo­lo­čen­stvu s vyso­ko­rých­lost­ným pri­po­je­ním na inter­net, k dis­po­zí­cií bude aj bez­platná tech­nická pod­pora, ktorá oby­va­te­ľom pomôže s elek­tro­in­šta­lá­ciou v budo­vách, ale aj nasta­ve­ním bež­nej domá­cej elek­tro­niky.

tesla-town2
inhabitat.com

Eko pro­jekt pochá­dza z dielne sku­piny Glen­vill, ktorá pro­jekt navrhla a stará sa aj o jeho rea­li­zá­ciu. Domy budú vytvá­rať a ukla­dať slnečnú ener­giu, pri­čom komu­nita bude mať dobí­ja­cie sta­nice pre elek­tro­vo­zidlá a ener­ge­ticky úsporné osvet­le­nie a spot­re­biče. Každá budova je navr­hnutá tak, aby bol čo možno naj­viac mini­ma­li­zo­vaný dopad na životné pro­stre­die. Samoz­rej­mos­ťou majú byť aj špor­tové are­ály, galé­rie s ume­ním a trž­nice so zele­ni­nou a domá­cimi potra­vi­nami. Nasťa­ho­va­nie prvých rodín do tohto mesta budúc­nosti je oča­ká­vané už kon­com roka 2017.

tesla-town3
inhabitat.com

startitup

StartItUp.sk
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy