Foto: startitup.sk

StartItUp.sk / / Série
Dáta v mo­bil­nom te­le­fóne sú dnes jed­nou z pri­orít pri vý­bere sa­mot­ného pau­šálu či do­konca aj ope­rá­tora.

Každý z nich uka­zuje top šta­tis­tiky, čísla, a či má po­kry­tie 4G sie­ťou na Slo­ven­sku. Kto nám do­káže po­skyt­núť top dáta z po­hľadu rých­losti, ale aj po­kry­tia?

Plán testovania bol zo za­čiatku jed­no­du­chý. Zo­brať štvo­r­icu SIM ka­riet všet­kých šty­roch ope­rá­to­rov (O2, Te­le­kom, Orange a 4ka), mať rov­naké mo­bilné te­le­fóny a vy­skú­šať pár tes­tov na ná­hod­ných mies­tach.

Vybrali sa preto náhodne tri miesta. A to To­poľ­čian­sky hrad, Hri­ňová a Mar­ge­cany. Veľmi malé obce resp. lo­ka­lity, kde by každý z ope­rá­to­rov mal po­sky­to­vať už dnes aj 4G.

Foto: startitup.sk

Tri úlohy pre kaž­dého

Na všet­kých troch mies­tach sa teda uro­bil je­den test, ktorý mal tri úlohy. Stiah­nuť ap­li­ká­ciu, od­me­rať ping a upload mi­nú­to­vého 4k vi­dea. Každá úloha bola bo­do­vaná. A to štý­lom, kde prvý s naj­rých­lej­šie stia­hnu­tou app­kou alebo naj­lep­ším pin­gom do­stane štyri body, druhý tri body, tretí dva a po­sledný je­den bod.

Bo­do­vali sa len tieto tri lo­ka­lity, no pre ilus­trá­ciu sa si od­me­rali rých­losti aj v na­šich dvoch naj­väč­ších mes­tách.

A to v cen­tre Bra­ti­slavy a v Ko­ši­ciach. Cieľom bolo, aby všetci mali čo naj­lep­šie možné vy­rov­nané pod­mienky, a tak sa tes­to­vali v rov­na­kom čase všetky štyri te­le­fóny.

Keďže ide o po­u­ží­va­teľ­ský test, na dvoch mies­tach sa mu­selo na­prí­klad ude­liť jedno prvé miesto pre dvoch ope­rá­to­rov. Na­prí­klad ap­li­ká­ciu Ins­ta­gram, ktorá sa sťa­ho­vala z Go­ogle Play, stiahli vždy na se­kundu presne. Ná­sledne sa ude­ľo­valo až tre­tie miesto.

Foto: startitup.sk

Top te­le­fóny

Ako za­ria­de­nia sa po­u­ží­vala štvo­r­ica no­vých Sam­sun­gov Ga­laxy S9+. A ako to všetko do­padlo? Po­u­ží­va­teľ­ský test vy­hral Te­le­kom, ktorý bol pr­vým vo väč­šine „dis­cip­lín“. Na Slo­ven­sku ťaží z toho, že tu po­sky­tuje naj­rých­lej­šie mo­bilné dáta, ktoré mu po­mohli na väč­šine miest.

A ví­ťa­zom je…

Rých­losť Te­le­komu bola často okolo 100 mbps. Čo je na in­ter­net v te­le­fóne po­merne slušný údaj. Druhý skon­čil Orange a na tre­ťom mieste skon­čil ope­rá­tor O2.

Ten na za­čiatku za­vá­hal, a po­tom len stratu do­bie­hal, no uká­zal, že v 4G má ur­čite čo po­núk­nuť. A na štvr­tom mieste skon­čila 4ka, ktorá sa tak­mer vždy mohla chvá­liť vý­bor­ným pin­gom. Test sa ro­bil v prie­behu piatku od rána až do ne­sko­rej noci.

Pri to­tož­nom vý­sledku sa za­ra­dili ope­rá­to­ri na rov­naké miesto. Test mohlo ovplyv­niť množ­stvo fak­to­rov, ktoré mohli v re­ál­nej pre­vádzke u ope­rá­to­rov na­stať. Ni­kto však v daný deň ne­mal vý­pa­dok ani ne­do­sia­hol „ne­me­ra­teľné vý­sledky“. Ide o test, ktorý sa ro­bil za sku­toč­nej pre­vádzky. Vý­sledky sú tak čo na­job­jek­tív­nej­šie z po­u­ží­va­teľ­ského po­hľadu.

Pozrite si celý test v tomto videu:

Pozri aj: Podnikateľ nám prezradil, ako funguje výpalné v Bratislave

0
Komentovať (0)