Foto: Lidl/Pexels

Už mi­nulý rok nie­ktoré dro­gé­rie v Ho­land­sku cel­kom ukon­čili pre­daj ta­ba­ko­vých vý­rob­kov.

Me­dzi po­tra­vi­no­vými re­ťaz­cami je však ta­mojší Lidl prie­kop­ní­kom. Ne­mecký ma­lo­ob­chodný re­ťa­zec Lidl za­čne v Ho­land­sku po­stupne ob­me­dzo­vať pre­daj ci­ga­riet a do roku 2022 ich z po­nuky vy­radí úplne. Na svo­jom webe uvie­dol, že sa ich pre­daj pre­stáva byť ren­ta­bil­ným.

Lidl pre­daj ci­ga­riet v uply­nu­lých ro­koch na všet­kých po­boč­kách vše­mož­nými spô­sobmi sťa­žil. Od Roku 2017 sa na­chá­dzajú, buď mimo úro­veň očí, alebo sú scho­vané za po­hyb­li­vou mre­žou.

“Trend ide v Ho­land­sku jed­no­značne sme­rom k útlmu faj­če­nia a my to po­zo­ru­jeme na ka­sách. Nech­ceme to­muto vý­voju brá­niť, a tak je len lo­gické ne­chať pre­daj ci­ga­riet do­be­hnúť,” píše sa vo fi­rem­nom pre­hlá­sení.

Foto: commons.wikimedia.org

Je to skvelé roz­hod­nu­tie, ktoré z ce­lého srdca ví­tame. Os­tatné re­ťazce by mali tento prí­klad na­sle­do­vať,” uvie­dol Flo­ris Ita­lia­ner zo zdru­že­nia Al­liance Ne­ther­lands Ro­okv­rij, kto­rej čle­no­via tvo­ria viac ako 100 spol­kov a or­ga­ni­zá­cií, ok­rem iných aj ho­land­ská Spo­loč­nosť proti ra­ko­vine.

Za­čiat­kom mi­nu­lého roka pre­stali ta­ba­kové vý­robky pre­dá­vať aj ho­land­ské dro­gé­rie Kru­id­vat a Trekp­le­is­ter. Me­dzi po­tra­vi­no­vými re­ťaz­cami je však Lidl v Ho­land­sku prie­kop­ní­kom, na­pí­sal Der Spie­gel.

Pozri aj:

startitup.sk
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )