Foto: TASR - Ján Krošlák  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici vykonal analýzu aktuálnej situácie.

Koronavírus Slovensko nezasiahol našťastie tak ako iné krajiny Európy. Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica je to aj vďaka pozitívnemu ovplyvňovaniu rizika šírenia nákazy pomocou nosenia rúšok na verejnosti ako aj v uzatvorených priestoroch, zákazom, ale aj karanténnym opatreniam. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil správu “COVID-19 prehľad aktuálnej situácie k 20. 05. 2020”. Ako zdroj údajov im poslúžil Epidemiologický informačný systém EPIS a do analýzy bolo zahrnutých 1 472 prípadov ochorení a pozitívnych osôb, u ktorých bolo vykonané epidemiologické šetrenie a spracované všetky epidemiologické charakteristiky.

Nakazili sa mladí

Podľa analýzy je najviac chorých vo vekových skupinách 20- až 24-ročných a 25- až 34-ročných. Nákaza sa dotýkala rovnako mužov a žien, mužov bolo nakazených 731, žien o 10 viac.

Vekovo-špecifická incidencia – počet pozitívnych osôb rozdelený podľa pohlavia prepočítaný na 100 000 obyvateľov v každej štandardnej vekovej skupine podľa pohlavia. Zdroj údajov: Epidemiologický informačný systém EPIS

Rozdiel je však vo vekových skupinách nakazených. Kým u mužov je najviac nakazených v mladšom veku, konkrétne v skupine od 20 do 40 rokov, u žien je to v strednej a vyššej skupine, teda 45 a viac rokov.

Dva okresy bez nákazy

Najvyššia chorobnosť je dlhodobo pozorovaná v Bratislavskom kraji. Ďalšími krajmi sú Trenčiansky a Košický. Najmenej prípadov sa vyskytuje v Banskobystrickom kraji.

Incidencia podľa krajov – počet pozitívnych prepočítaný na 100 000 obyvateľov každého kraja v SR. Zdroj údajov: Epidemiologický informačný systém EPIS

Čo sa týka okresov, na Slovensku sú dva okresy, ktorých sa výskyt ochorení nedotkol vôbec. Ide o okresy Veľký Krtíš a Medzilaborce. V týchto okresoch sa nikto nenakazil ani nemal trvalé bydlisko žiadny pozitívny repatriant.

V 14 okresoch nedošlo k šíreniu nákazy a výskyt prípadov súvisiacich s importovanými ani inými pozitívnymi prípadmi sa v nich nezaznamenal.

Importovaná nákaza

Od 28. 4. 2020 sa zaznamenáva trvalý pokles výskytu prípadov. Podľa miesta nákazy sa prípady vyskytujú najmä u obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a obyvateľov domovov sociálnych služieb. Importované prípady sa vyskytujú už len ojedinele.

Z kumulatívneho hľadiska sa najvyšší podiel 37 % (541) zaznamenal ako importovaná nákaza. V súvise s importovanými nákazami u majoritnej populácie je evidovaných 5,7 % prípadov (84).

Počet prípadov podľa miesta nákazy. Zdroj údajov: Epidemiologický informačný systém EPIS

V rómskych komunitách je priamo importovaných 5,8 % (86). V domovoch sociálnych služieb bolo zaznamenných 11,6 % prípadov (171). V skupine tzv. nešpecifikovaných ide v prevažnej miere o sekundárne kontakty s pozitívnymi osobami.

Nákaza dovezená z Rakúska

Najvyšší počet importovaných nákaz bol zaznamenaný z Rakúska (216 prípadov), zo Spojeného kráľovstva (116 prípadov), z Nemecka (46 prípadov) a z Česka (43 prípadov). Z Talianska bolo dovezených 22 prípadov a zo Spojených štátov 15. Z miesta vzniku nákazy, z Číny bol dovezený iba 1 prípad. Na importe prípadov sa tak podieľalo 52 krajín.

Počet prípadov, podľa štátu, z ktorého bola nákaza do SR dovezená.Zdroj údajov: Epidemiologický informačný systém EPIS

Doma sa vyliečilo 87 %

Z hospitalizovaných pacientov sa doposiaľ vyliečilo 79 % (178), 32-krát došlo k úmrtiu, z toho potvrdené na ochorenie spôsobené SARS CoV 2 vírusom 23-krát, pravdepodobne na následky COVID-19 3-krát, 6-krát na inú príčinu. Príčina úmrtia je uzatváraná vždy po posúdení hlavným lekárom pre patológiu ÚDZS.

Dopad ochorenia u nehospitalizovaných pacientov. Zdroj údajov: Epidemiologický informačný systém EPIS

Z pozitívnych a chorých liečiacich sa doma sa doposiaľ vyliečilo celkom 1078 pacientov , t.j. 87 %. V jednom prípade došlo k úmrtiu doma liečeného pacienta. Na liečbe je 13 % pacientov.

Úrad súhlasí s uvoľňovaním

Kumulatívny počet chorých, resp. pozitívnych narastá len veľmi mierne, (kĺzavý 7-dňový priemer 3). Tento vývoj súvisí s dôsledným sledovaním ohnísk v marginalizovaných rómskych komunitách a v domovoch sociálnych služieb. Vzhľadom na stabilizovaný vývoj proporcie pozitívnych z počtu vyšetrených je podľa správy možné prijaté opatrenia postupne racionálne uvoľňovať.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )